2020/2021

Обучение в Индия

Sharda University в Делхи предлага 10 пълни и 40 частични стипендии (от които 20 са 50%, а другите 20 са 20%) за обучение на студенти от България за академичната 2021/2022 година. Сред изискванията за кандидатите са добро ниво на владеене на английски език (IELTS 6.5 и нагоре, сертификат TOEFL или негов еквивалент).

Краен срок за подаване на заявления е 15 юли 2021 година.

За допълнителна информация и контакт с организаторите телефон: +91-8448896171 (Ms. Kirti Purohit)

Линк за кандидатстване


Предварителни изпити за студентите от Филологически факултет


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ КИТАЙСКИ ЕЗИК В БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Посолството на Китайската народна република в Република България отпуска пет еднократни стипендии от по 1000 лв. за студенти от Великотърновския университет, обучаващи се в бакалавърски програми с китайски език на етап 1. – 3. курс. Стипендиите ще бъдат предоставени за особени постижения в обучението по езика и/или с цел финансова подкрепа и социално подпомагане.

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

 1. Заявление с изявено желание за участие в конкурса, с посочени имена, специалност, курс, имейл, телефон за връзка, посочени приложения (по т. 2 – 5);
 2. Актуална академична справка от обучението до момента;
 3. Актуална автобиографична справка с информация за публикационна дейност и/или други постижения в образованието и науката, в която да са вписани трите имена, специалността, курса и факултетния номер на кандидата (вкл. приложени копия от публикации);
 4. Копия от придобити сертификати и/или спечелени награди от конкурси за владеене на китайски език;

Освен тези документи, студентите, които желаят да се възползват от стипендията за социална подкрепа е необходимо да представят и:

 1. Документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност за настоящия период и/или служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца и/или служебна бележка за получавано обезщетение за настоящия период, в случай че родителите са безработни.

Пакетът от документи изпращайте на имейл адрес neda.ilieva@ts.uni-vt.bg, до г-жа Неда Илиева – организатор учебен процес на катедра „Класически и източни езици и култури“ (Филологически факултет, ВТУ) с текст в темата на имейла „СТИПЕНДИЯ – ПОСОЛСТВО НА КНР“.

Срок: 15.04.2021 г.

Катедра „Класически и източни езици и култури“

Стажове в Съвета на Европейския съюз

Стипендии за Франция 2021


СЪОБЩЕНИЕ ДО СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ ОТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

Уважаеми колеги студенти и докторанти,
Молим да попълните анкетата за Вашето участие в научни и творчески форуми и публикациите, които сте направили през учебната 2019-2020 г. 

Данните ще покажат Вашите изяви и ще ни помогнат при представянето на Филологическия факултет в процедури на акредитация и рейтингови класации на специалностите в професионалните направления 2.1 Филология, 1.3. Педагогика на обучението по… и 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. 

Надяваме се да откликнете на анкетата!

Линк към формуляра

Деканско ръководство на Филологическия факултет
10 декември 2020 г.


Разпределение на студентите с английски като първи чужд език от 2. до 4. (за 2020/2021 учебна година)


СЪОБЩЕНИЕ
ДО СТУДЕНТИТЕ, НА КОИТО ПРЕДСТОИ ЯВЯВАНЕ НА ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИЙСКАТА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Уважаеми колеги,
Променена е датата за провеждане на писмения държавен изпит по български език и литература за специалностите от ОКС „бакалавър“ –  Българска филология, Български език и чужд език, Български език и история, Български език и география, Славистика и ОКС „магистър“ – МП „Педагогика на обучението по български език и литература“.

ИЗПИТЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09 СЕПТЕМВРИ 2020 ВМЕСТО НА 07 СЕПТЕМВРИ 2020!

Начален час на изпита:

 • 09,00 часа

Място:

 • Аудитория № 5 за студентите от ОКС „бакалавър“
 • Семинар 440 за студентите от ОКС „магистър“

Умоляваме всички студенти да се уверят, че имат подадени заявления през фронт офисите на ВТУ за явяване/отлагане на държавен изпит!

Деканско ръководство на Филологическия факултет
02 септември 2020 г.


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ – ОБНОВЕНО!!!

ДО СТУДЕНТИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ЯВЯТ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В Е-ФОРМАТ ПРЕЗ ПЪРВАТА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА (22 ЮНИ – 15 ЮЛИ 2020)

Уважаеми колеги,
Формулярът за регистрация за явяване на държавен изпит в е-формат ще бъде активен до 12.00 часа на 25.06.2020 г. Към него задължително трябва да добавите декларация за явяване на изпит в е-формат, която следва да попълните и подпишете собственоръчно, а след това да я прикачите като сканиран/сниман документ към формата за регистрация. В декларацията се посочват обективните причини, поради които е невъзможно да се явите на 3 юли присъствено. Тези, които вече са се регистрирали, трябва да попълнят и подпишат декларацията и да изпратят на адрес philfac@ts.uni-vt.bg

Задължително е да се запознаете с Правилата за е-формат на провеждане на държавните изпити, за да се избегнат недоразумения!  Препоръчително е студентите от Велико Търново да се явят присъствено на 3 юли. Двата формата на изпита са идентични и се провеждат при съпоставими условия за контрол по време на изпълнението на отделните изпитни компоненти и оценяването им.

Деканско ръководство на Филологическия факултет
23 юни 2020 г.

Формуляр за заявка за явяване на държавен изпит

Попълването на формуляра не Ви освобождава от подаване на заявление за явяване на държавен изпит!


Уважаеми колеги,

Формулярът за регистрация за явяване на онлайн държавен изпит е временно неактивен (до 23.06.2020 г.). Към него ще се добави декларация за явяване на онлайн изпит, която следва да попълните и подпишете собственоръчно, и да прикачите като сканиран/сниман документ към формата за регистрация. Тези, които вече са се регистрирали, трябва да попълнят и подпишат декларацията и да изпратят на адрес philfac@ts.uni-vt.bg

Срокът за регистрация е два дни преди датата на изпита!

Задължително е да се запознаете с Правилата за дистанционно провеждане на държавните изпити, за да се избегнат недоразумения! 

Деканско ръководство на Филологическия факултет
22 юни 2020 г.


Във връзка с предстоящите държавни изпитни сесии (първа сесия: 22.06. – 15.07.2020 г. и втора сесия: 01.09. – 13.09.2020 г.) във Филологическия факултет и съгласно Заповед на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Деканското ръководство на Филологическия факултет уведомява студентите, на които предстои явяване на държавен изпит през първата държавна изпитна сесия (22.06. – 15.07.2020), за следното:

 1. ДИСТАНЦИОННО (чрез електронната платформа на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), съгласно определените от Филологическия факултет правила,  ще се проведат следните държавни изпити :
 1. ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК като първи чужд език (ОКС „бакалавър“, специалност „Английска филология“, „Приложна лингвистика“) – 26 юни 2020 г.
 2. ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ (полски, словашки, сръбски, ОКС „бакалавър“, специалност „Славистика“, ОКС „магистър“, МП „Транслатология със славянски или балкански език“) – 26 юни 2020 г.
 3. ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ (полски, словашки, сръбски като втори чужд език, ОКС „бакалавър“, специалност „Приложна лингвистика“) – 01 юли 2020 г.
 4. ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК (ОКС „бакалавър“, специалност „Балканистика“; ОКС „магистър, специалност „Транслатология със славянски или балкански език“)  – 26 юни 2020 г.
 5. ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК (ОКС „бакалавър“, специалност „Приложна лингвистика“)  – 01 юли 2020 г.
 6. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И СТАРОБЪЛГАРИСТИКА – 03 юли 2020 г.
 7. ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПЪРВИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК (НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК) – МП „Транслаталогия с два чужди езика“ – съответно на 26 юни и 01 юли 2020 г.

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИСЪСТВЕНО!

 1. Определена е  ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА за писмен държавен изпит по английски език (като първи чужд език) за специалностите „Английска филология“ и „Приложна лингвистика“ – 03 юли 2020 г. – ПРИСЪСТВЕНО!

 1. Всички студенти, които ще се явят дистанционно на държавен изпит следва да се регистрират, като използват по-долу посочения линк, не по-късно от два дни преди датата на изпита!

Формуляр за заявка за явяване на държавен изпит

Попълването на формуляра не Ви освобождава от подаване на заявление за явяване на държавен изпит!


График за провеждането на упражненията по УВОД В ЕЗИКОЗНАНИЕТО в I курс на Филологическия факултет

Във връзка с обявената грипна ваканция се променя графикът за провеждане на упражненията по УВОД В ЕЗИКОЗНАНИЕТО за студентите в І курс, Приложна лингвистика с първи английски език, групи 5 и 6. Занятията, които са планирани за 7-ми и 8-ми март, ще се проведат на 4-ти април от 8,30 до 19,00 ч. в аудитория 321 и на 5-ти април от 8,30 до 13,00 ч. в аудитория 6.

Занятията при проф. Маргрета Григорова по факултативната дисциплина за 6 семестър "Писатели-нобелисти" от 4.04. и 5.04. ще бъдат съответно на 21.03. и 22.03.2020. Промяната е отразена в електронния график.


ДО СТУДЕНТИТЕ ОТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, НА КОИТО ПРЕДСТОИ ЯВЯВЯНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА 7 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

За студентите, които поради усложнената пътна обстановка не успеят да се явят на държавните изпити от извънредната държавна изпитна сесия във Филологическия факултет на 7 февруари 2020 г., се определя допълнителна дата за провеждане на държавните изпити:

13 февруари 2020 г.
/начало на изпитите: 9,00 часа/

*Студентите следва да проверят в съответната катедра кои са залите за провеждане на изпитите!

Деканско ръководство на ФФ


„Стипендии за Франция“ 2020

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“
Срок: от 17 декември 2019 г. до 31 януари 2020 г. (петък)


Възможности за кандидатсване в програма „Заедно в час“

Среща с работодатели

Английски език като първи – 1. курс


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ВТОРИ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ГРУПАТА ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА+


През 2019 – 2020 учебна година няма да стартира обучение по албански и сръбски и хърватски език поради непредвидени обстоятелства. В разпределението на тяхно място се включва словашки език. Искаме да уверим всички първокурсници, че професионалната реализация в предлаганите специалности с допълнителна квалификация по специализиран превод, информационни технологии, международен туризъм, бизнес комуникации и международни отношения са от кръга на т.нар. професии на бъдещето в областта на комуникациите между различни народи и култури. С предимство се ползват комбинациите от международни и по-редки езици. Всеки би могъл да се информира за пазара на труда в тези области чрез сайтовете, които предлагат работни позиции както у нас, така и в Европейския съюз. Нашите партньори от  средите на работодателите ще ви предоставят повече информация и възможности по време на следването за стажове и практики, вкл. срещу заплащане. Списъците с езиковите групи ще бъдат обявени тук на 24 септември. Препоръчваме да се запознаете с предимствата и с възможностите при специализация с един от следните езици, включени в образователните ни програми през настоящата учебна година: английски, арабски, испански, италиански, китайски, немски, полски, румънски, руски, словашки, френски, японски.

Разпределение на първокурсниците от Филологически факултет по втори чужд език за учебната 2019/2020 г.


Участие в програма „Еразъм+“
Фотоконкурс "Америка през моите очи" Седмо издание
Стажове в Генерална дирекция „Писмени преводи“ Европейски парламент
Програма на специалност Българска филология – І курс, редовно обучение

СПОДЕЛИ В