Избираеми и факултативни дисциплини за учебната 2022/2023 година

Формулярите, които ще трябва да попълните, са в MS Forms и от Вас се очаква да използвате университетските си пощи. Формулярите ще бъдат публикувани на 17 май 2022 година и ще са активни до 29 май 2022 година, 22:30 часа.

По-долу може да разгледате предложените дисциплини, както и пояснение какво можете да избирате. Имайте предвид, че не можете да изберете дисциплина с наименование, което съвпада с това на задължителна такава или друга избираема или факултативна дисциплина.

Студенти, които не попълнят формуляр ще бъдат разпределени административно. Класирането ще е хронологично до попълване на групите. Студенти, които са се записали по-късно и/или не са успели да се класират в желана дисциплина, ще имат възможност да попълнят втори формуляр.

Формулярите трябва да се попълнят както от студенти редовно обучение, така и от студенти задочно обучение.


Разпределение по избираеми и факултативни дисциплини за 2. курс

Разпределение по избираеми и факултативни дисциплини за 3. курс

Разпределение по избираеми дисциплини за 4. курс

Избираеми и факултативни дисциплини за 2022/2023 година за студенти, записани в 1. курс през учебната 2021/2022 година, в изброените по-долу специалности

Избираеми и факултативни дисциплини за 3. и 4. семестър на учебната 2022/2023 г. — Първи формуляр (заключен)

Студентите от специалностите в направление Филология (Българска филология, Английска филология, Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил; Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии; Приложна лингвистика. Български и английски с информационни технологии; Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм; Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации; Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения; Балканистика; Германистика; Романистика; Русистика) избират една от всички предложени дисциплини.

Предложените избираеми дисциплини са общи за Факултета и се водят на български или на английски език. Имат хорариум 45 часа с еквивалент на 4 кредита. Ако дисциплината е задължителна за определена специалност, студентът не може да я избира!

Администрацията ще уведоми записаните за съответната дисциплина студенти, както и студентите, които трябва да направят нов избор поради недостатъчен брой кандидати за обявената избираема дисциплина ИЛИ ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА МЕСТАТА. Всеки студент трябва да се ориентира към дисциплина по първо желание и дисциплина по второ желание.

3. семестър

Избираема обща филологическа дисциплина Преподавател Хорариум Л/У Анотация
История, теория и практика на есето проф. дн Николай Стойчев Димитров 30/15

Дисциплината „История, теория и практика на есето“ включва теоретичен материал около зараждане на жанра и неговото развитие в европейската и българската литература, както и върху структурата на жанра. Основно се акцентира върху практическото приложение на наученото.

Психология на езика и общуването доц. д-р Силвия Атанасова Великова 30/15

Дисциплината надгражда предварителни знания по езикознание. Тя цели да запознае с теории за езикоусвояването и човешкото общуване като създаде предпоставки за усъвършенстване на умения за професионална и междукултурна комуникация. Задачи: да се представи изучаваната проблематика в интердисциплинарен план – чрез постиженията на психолингвистиката, когнитивната психология, невропсихологията, социалната психология и теорията на комуникацията; да се очертаят сходствата и различията при усвояване на първи и следващ (чужд) език; да се открои взаимовръзката психология-език-общуване. Очаквани резултати: усвоени знания и умения за общуване в организационна и междукултурна среда; умения за анализ и разработване на експериментални проучвания.

Фонетика и фонология на съвременния английски език – 1. чужд английски език гл. ас. д-р Светлана Димитрова Атанасова-Дивитакова 30/15

Запознаване с основните понятия, използавни в областта на фонетиката и фонологията. Прави се разграничение между фонетиката (наука за звуковия строеж на езика) и фонологията (наука за звуковете от функционална гледна точка). Запознаване с основните принципи на транскрипцията, английския правопис и правоговор. Отделя се внимание на супрасегментнтие елементи (сричка, ритъм и интонация) и тяхната роля в изграждането на дискурса.

Фолклор и митология проф. д-р Тодор Моллов 30/15
Устна комуникация – 1. чужд английски език гл. ас. д-р Боряна Колева Братанова 15/30

Курсът по устна комуникация развива уменията на студентите за общуване в академична среда и официално-деловата сфера. Овладяват се основни техники и похвати за диалогична и монологична реч. Представят се стратегии за успешно водене на преговори с благоприятен резултат. Основен акцент в курса е поставен върху изграждане на умения за аргументирано изложение на определена гледна точка и застъпване на дадено становище. В курса на обучение се провеждат  дискусии и дебати по оопределена проблематика. Представят се и основни структурни модели на различни типове устно изложение.

Средновековна християнска култура и литература доц. д-р Невена Маринова Гавазова 30/15

В лекционния курс се изяснява същността на християнските изкуства и литература във връзка с Близкоизточната култура и с оглед античните традиции. Очертава се културният модел в Източната и Западната църква през Средновековието. Разглежда се метатекстовата позиция на Библията (Стар и Нов Завет) в съдържателния и естетическия свят на византийската и старобългарската литература и християнските изкуства. В този контекст се откроява спецификата на изкуствата и литературата в Средновековна България; предлагат се наблюдения относно отражението и интерпретациите им от Възраждането до наши дни; оразличава се старобългарската поетика от новоевропейската теория и практика на словесното изкуство с цел да се придобие адекватен поглед върху постиженията на старобългарската писмена култура.
След успешно завършване на курса по дисциплината се постигат специализирани знания относно културната среда, в която възникват и битуват произведенията на църковното изкуство (приложни и словесни), естетическите принципи и художествените модели за тяхното създаване, света на Библията и нейното универсално присъствие в християнските изкуства. В процеса на работа студентите изграждат умения за аналитичен интердисциплинарен прочит на средновековните текстове, които са част средновековното ни културно наследство.

Европа и Гърция - култура, политика, дипломация доц. д-р Димитриос Йоаннис Румпос 30/15

Лекционният курс дава възможност на студентите да се запознаят с културните, политическите и дипломатическите отношения на Гърция с ЕС. Курсът включва използване на мултимедия за визуализация, пауърпойнт презентации.

Увод в психолингвистиката – НЕ СЕ ОБЯВЯВА

проф. дфн Живка Стефанова Колева-Златева 30/15

Лекционният курс разглежда процесите на пораждане на речта от говорещия и възприемането и от слушащия, асоциативния характер на мисловната дейност, връзката между език и мозък, закономерностите в усвояване на езика. Вниманието е съсредоточен върху такива качества на речта, като: разбираемост, манипулативност, клишираност, патологичност. Акцентира се върху приложимостта на разглежданите теоретични проблеми при разбирането на механизмите на речевото въздействие в рекламата, пропагандата, дейността на средствата за масова информация; усъвършенстване на текстовете в учебници, брошури и вестници с оглед на тяхната разбираемост; съобразяване с психолингвистичните особености на речта в криминалистиката и съдебната практика; диагностика и лечение на различни случаи на афазия; съобразяване с особеностите на интеркултурната комуникация и др. Практическите занятия по дисциплината създават у обучаемите умения за извършване на експериментални психолингвистични изследвания и практическо приложение на резултатите в посочените области.

Прагмалингвистика – 1. чужд немски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р Нели Христова Пейчева 30/15

Дисциплината запознава студентите с основни теоретични аспекти като речев акт, директност и индиректност, максими по Грайс и стилистични ефекти, вследствие на тяхното нарушаване. Същевременно се стреми чрез конкретни примери и упражнения да обясни свойството на езика да предизвиква действие чрез думите, да бъде използван за манипулация и за въздействие.

Етнолингвистика – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. д-р Анастасия Ничева Петрова 30/15

Дисциплината „Етнолингвистика“ има интердисциплинарен характер и антропологична проблематика. Тя отвежда студентите филолози отвъд границите на традиционната „чиста“ лингвистика. Разглежданите теми разкриват особеното взаимодействие между езика и културата на народа, който ги е създал. Езикът е представен като знакова система, която стои между човека и окръжаващия го свят, най-активната част на културата, която играе ролята на културна памет на народа. Студентите се запознават с някои от основните идеи в тази научна област чрез разгледането на теми, като: зараждането на етнолингвистичната идея чрез изследване на езиците на американските индианци; основните постановки в хипотезата на Е. Сапир и Б. Уорф за лингвистичната относителност; сложното и културно „оцветено“ понятие картина на света, чиито особености присъстват във всички културни кодове (фолклор, митология, изобразително изкуство и др.); метафоричната основа на естествения човешки език; езикът и културните модели; ключовите думи на културата и др. Този курс създава у студента ясна представа за връзката между езика, мисленето и етническата култура. Изграждат се умения за откриване и анализ на отделни страни от езиковата картина на света.

Социолингвистика – НЕ СЕ ОБЯВЯВА
Стратегии на четенето в съвременното литературно обучение – НЕ СЕ ОБЯВЯВА
Увод в културознанието – НЕ СЕ ОБЯВЯВА

4. семестър

Избираема обща филологическа дисциплина Преподавател Хорариум Л/У Анотация
Психология на литературния процес гл.ас. д-р Мая Василева Ангелова-Анастасова 30/15

Дисциплината Психология на литературния процес е подходяща за всички студенти, изучаващи хуманитарни науки. Целта на курса е да формира в студентите представа за психологията на литературното творчество, включваща разбиране на неговите психически мотиви и механизми, на особеностите в строежа на литературната творба и на психологията на личността на автора. Предмет на курса е представяне на психологическите закони, влияещи върху организацията на произведението на изкуството и механизмите на въздействие върху рецепцията на творбата. В процеса на изучаване на дисциплината студентите трябва да се запознаят с основните понятия в психологията на литературното творчество, да получат представа за структурата му и за организацията на творческите процеси; да си изградят представа за закономерностите в развитието и функционирането на художествените образи на действителността; да усвоят умения за психологически анализ на творческия процес и на литературната творба. Учебния курс включва 30 лекционни и 15 семинарни занятия. Семинарните занятия включват обсъждане, под ръководството на преподавателя, на учебния материал, изучен от студените самостоятелно; обобщение, систематизация и задълбочаване на знанията, получени от студентите на лекциите и в процеса на работа с учебна и научна литература; контролиране на индивидуалната успеваемост на студентите. Оценка на знанията и уменията се формира на изпит, състоящ се от писмена и устна част. Комплексното оценяване при писмена и устна част се образува като средноаритметично от двата компонента. Слабата оценка по единия компонент елиминира другия. Общи изискванията към усвояване на учебния материал: студентите трябва да покажат на изпита знания върху основните категории от психологията на изкуството; да владеят терминологията, въведена по време на курса; да умеят да формулират тезиси по стандартите, изучавани в курса.

Българската възрожденска литература в училище доц. д-р Невена Маринова Гавазова 45/0

В лекционния курс се предоставя специализирана теоретична информация за същността на възрожденската литература и спецификата на преподаването й в училищата. Интерпретират се най-значимите явления на естетическия развой от средата на XVIII до 70-80-те години на XIX век. Разясняват се литературните процеси, произведенията и авторите, които представят периода; обхващат се теми, идеи и мотиви, значими и в следващия етап от развоя на литературата. На тази теоретическа основа се дават конкретни методически насоки относно преподаването на литературата от този период. Те са съобразени с възрастовата психология и принципите на литературното обучение, както и със съдържанието на учебния материал за основните и средните училища.
След успешно завършване на курса студентите формират професионални умения да представят материала, свързан с литературата от Възраждането, на широка интердисциплинарна основа по разбираем за различните възрастови групи ученици начин и придобиват практически способности да работят аналитично с текстове, да разясняват основни понятия и сюжети, теми и мотиви.

Увод в психолингвистиката проф. дфн Живка Стефанова Колева-Златева 30/15

Лекционният курс разглежда процесите на пораждане на речта от говорещия и възприемането и от слушащия, асоциативния характер на мисловната дейност, връзката между език и мозък, закономерностите в усвояване на езика. Вниманието е съсредоточен върху такива качества на речта, като: разбираемост, манипулативност, клишираност, патологичност. Акцентира се върху приложимостта на разглежданите теоретични проблеми при разбирането на механизмите на речевото въздействие в рекламата, пропагандата, дейността на средствата за масова информация; усъвършенстване на текстовете в учебници, брошури и вестници с оглед на тяхната разбираемост; съобразяване с психолингвистичните особености на речта в криминалистиката и съдебната практика; диагностика и лечение на различни случаи на афазия; съобразяване с особеностите на интеркултурната комуникация и др. Практическите занятия по дисциплината създават у обучаемите умения за извършване на експериментални психолингвистични изследвания и практическо приложение на резултатите в посочените области.

Устна комуникация – 1. чужд английски език гл.ас. д-р Боряна Колева Братанова 15/30

Курсът по устна комуникация развива уменията на студентите за общуване в академична среда и официално-деловата сфера. Овладяват се основни техники и похвати за диалогична и монологична реч. Представят се стратегии за успешно водене на преговори с благоприятен резултат. Основен акцент в курса е поставен върху изграждане на умения за аргументирано изложение на определена гледна точка и застъпване на дадено становище. В курса на обучение се провеждат  дискусии и дебати по оопределена проблематика. Представят се и основни структурни модели на различни типове устно изложение.

Далечният Изток в англоезичните пътеписи – 1. чужд английски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл.ас. д-р Павел Стефанов Петков 30/15

Дисциплината запознава студентите с това как англоезичните пътешественици виждат Далечния Изток (най-вече Китай) и как го пресъздават в своите пътеписи. Разглеждат се разнообразните начини и стратегии за създаване на образи на Ориента (и на „чуждите” общества като цяло), както и културните капани, в които пътешествениците попадат, когато пишат за Поднебесната империя. Обръща се внимание на цикличността на създаването на образи и на резките, често гротескни контрасти, които се наблюдават в текстовете от различните периоди.
Курсът прави ясен и стегнат обзор на англоезичните пътешественици в Китай през различните векове, като набляга на пътеписите на XX и XXI век. Текстовете са подбрани според степента на културното им влияние и представителността на създадените образи.

Устна комуникация – 1. чужд немски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА
Българска драматургия на XX век гл.ас. д-р Илияна Иванова Димитрова 30/15

Дисциплината е ориентирана към проследяването на развитието на българския театър и драма през ХХ-ти век. Акцентът ще бъде поставен върху емблематични текстове и автори  (П. Тодоров, П. Яворов, Ив. Вазов, А. Страшимиров, Ст. Костов, Г. Райчев. Р. Стоянов, Й. Йовков; Ив. Радоев, Ст. Цанев, К. Илиев, Й. Радичков, Ст. Стратиев и др.). Целта е студентите да подобрят своите аналитични умения при работа с драматургичен текст, като същевременно разширят познанията си, свързани с водещи  направления и школи в драматичното и сценичното изкуство.

Основи на юридическия превод доц. дн Владимир Стоев Хънтов 30/15

Лекции: Най-обща характеристика на понятията власт, политика, държава, право. Основни принципи и закономерности на формиране, особености на текстовете с юридически характер от различен тип и жанр. Най-важни изисквания за успешен превод на юридическите текстове. Влияние на фактори от лингвистичен и екстралингвистичен характер, създаващи проблеми в процеса на превода на юридически текстове. Устройството на федералните държави (САЩ, Русия, Германия и др.) – един от най-неблагоприятните фактори при превод на юридически текстове на български език.
Упражнения: Лингвистичен и екстралингвистичен анализ на езикови единици и текстове с юридически характер: обща терминология; нормативни актове от различен тип; названия на държави и административно-териториални единици, на институции и длъжности в държавната власт. Заключителното занятие е във формата на колоквиум по най-важните въпроси и проблеми, изучавани в курса на обучение.

Специализиран превод и международни институции доц. д-р Станка Бонова Дойчинова 15/30

Курсът е предназначен за всички студенти, изучаващи чужди езици. Целта му е да ги запознае със спецификата на специализирания превод във връзката му с някои важни за преводача изисквания на международните институции. Студентите придобиват практически умения, свързани с работа в условия на обща за страните от Европейския съюз нормативна база, функционираща обаче на различни езици. Придобитите след завършване на курса умения позволяват професионална реализация при превод на текстове важни за партньорските отношения между държавите членки на ЕС и юридическите им и търговски връзки с трети страни.
По време на курса студентите се запознават с  основни видове многоезични формуляри, издадени от международни институции, и придобиват умения за превод на текстове, свързани с актуални нормативни бази като Закона за защита на личните данни, Закона за мерките срещу изпирането на пари, някои Регламенти на Европейския парламент и Съвета, Търговския закон, Класификацията на икономическите дейности, търговски и нотариални регистри.

Литературите на южнославянските народи - исторически и сравнителен аспект проф. д-р Христо Илиев Бонджолов 45/0

В този раздел на предмета се анализират основните източници, общите особености на южнославянските литератури. Последователно се изучава развитието на сръбската и хърватската литератури – фолклор, църковна книжовност, авторски произведения, романтизъм, реализъм, модерна литература. Акцентира се на съпоставителния елемент, както в европейски контекст, така и в развитието и взаимоотношенията между балканските литератури, включително и с българската.

Съпоставителна фонетика и фонология (новогръцки, руски, български език) гл.ас. д-р Виктория Гочева Кънева 30/15

Избираемата дисциплина „Съпоставителна фонетика и фонология (новогръцки, руски, български език)“ се предлага за изучаване през 4-ти семестър от обучението в рамките на 30 часа лекции и 15 часа упражнения.
Важен аспект от обучението по чужд език, наред с усвояването на лексикалната и граматичната му система, е овладяването на неговата фонетична система. Развиването на фонематичен слух, създаването на усет към фонетичния строеж на чуждия език и изграждането на умения и навици за правилно артикулиране представляват необходимо условие за формирането на езикова компетентност. Много често взаимното влияние на фонетичните системи на родния и на чуждия език водят до фонетична интерференция, като често дадени фонеми от чуждия език се отъждествяват с фонеми от родния език, поради смесването в съзнанието на обучаемите на различните фонетични системи и произносителни норми и правила и на усвоените и затвърдени вече артикулационни навици.
Обикновено интерференция се наблюдава както на ниво възприемане, така и на ниво звукопроизводство, т.е. засяга и перцепцията и артикулацията. Неправилното възприемане на слуховия образ на звука от една страна, и артикулационните трудности при неговото произнасяне от друга, често водят до фонетични и фонематични грешки.
Курсът по дисциплината има за цел чрез лингвистичната съпоставка на структурата на фонетичните системи на трите езика, да изясни причините за фонетичните интерферентни грешки и да очертае начините за тяхното преодоляване.
След завършването на курса студентите трябва да познават устройството и начина на функциониране на артикулационния апарат – конфигурация, взаимодействие и управление на артикулаторните органи; да познават вокалните и консонантните системи в съпоставяните езици; да откриват приликите и разликите в техните фонетични системи, както и да разпознават конкретната реализация на дадена фонема (алофон) в потока на речта в комбинация с други звукове; да могат да установяват прозодичните особености (по-специално ударение, интонация, темп, мелодика) в различните езици. След приключване на курса по дисциплината се очаква студентите да придобият специализирани знания, които да спомогнат за успешното преодоляване на грешките, породени от фонетичната интерференция.

Анализ на мултимедийни формати – НЕ СЕ ОБЯВЯВА
История, теория и практика на есето – НЕ СЕ ОБЯВЯВА
Християнски код и българска идентичност – НЕ СЕ ОБЯВЯВАФакултативни дисциплини

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: Българска филология, Английска филология, Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил; Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии; Приложна лингвистика. Български и английски с информационни технологии; Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм; Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации; Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения; Балканистика; Германистика; Романистика; Русистика; Педагогика на обучението по български и чужд език; Педагогика на обучението по български език и история; Педагогика на обучението по български език и география; Педагогика на обучението по български език и информационни технологии; Педагогика на обучението по история и чужд език; Журналистика; Връзки с обществеността.

Всяка от предложените факултативни дисциплини е с общ хорариум от 30 часа. Част от тях се предлагат на български език, друга част се предлагат на чужд език. Вместо 2 факултативни дисциплини студентите могат да изберат допълнителен чужд език, изучаването на който стартира от нулево ниво на знания.

Избират се следните варианти:

  1. ДВЕ ДИСЦИПЛИНИ с хорариум всяка по 30 часа и 2 кредита или  общо 60 часа с 4 кредита през зимния и ДВЕ ДИСЦИПЛИНИ с хорариум всяка по 30 часа и 2 кредита или общо 60 часа с 4 кредита през летния семестър, т.е. общо 8 кредита за факултативни дисциплини във 2. курс.

ИЛИ

  1. Чужд езикзимен и летен семестър по 60 часа и 4 кредита или общо 120 часа език от нулево ниво с 8 кредита за целия втори курс (трети и четвърти семестър).

Желаещите да изучават чужд език имат възможност да продължат следващо ниво в 5. и 6. Семестър. Тези, които не желаят да изучават чужд език в 5. И 6. Сем., могат да изберат факултативни дисциплини.


ВНИМАНИЕ! При избор по т. 1 студентът избира за всеки семестър ЕДНА ДИСЦИПЛИНА ОТ ГРУПА „А“ и ЕДНА ДИСЦИПЛИНА ОТ ГРУПА „Б“!

3. семестър - ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

(2 по 30 аудиторни часа, текущи оценки, 2 + 2 кредита, избират се 2 дисциплини - от всяка група по 1)
Група А
Факултативна дисциплина Преподавател Хорариум Л/У Анотация
Пол и литература** гл.ас. д-р Илияна Иванова Димитрова 30/0

Дисциплината е ориентирана към отразените в литературата културологични стереотипи и обществени механизми, които в голяма степен определят социалните роли на мъжа и жената през XX-ти век. Целта на курса е студентите да бъдат запознати с проблемите, които съпътстват процеса на личностна идентификация при различните типове обществено устройство. Въпросите на „пола” и „рода” в литературата ще бъдат поставени в по-широкото поле на изобразителното изкуство, философията, психоанализата, феминизма и пр.

Език и общество – 1. чужд английски език доц. д-р Свилен Богданов Станчев 30/0

„Език и общество“ е лекционен курс въведение в областта на английската социолингвистика. Предназначен е като факултативна дисциплина за студенти с филологически и приложно-лингвистичен профил с цел разширяване на фоновите интердисциплинарни познания и общоезикови знания на обучаемите в областта на английската лингвистика. Студентите се запознават с основните насоки и параметри за описание на езиковата вариативност според географски райони, социокултурен контекст, корелация между език и диалект, прояви на държавна регулация и спонтанно протичащи процеси на езикова вариантност, влиянието на фактори като степен на образование, пол, принадлежност към обществено-икономическа класа, възрастова, етническа, професионално-съсловна, или друга обществена група.

NB Максимален брой на участниците в този курс е 45 студенти.

Корективна граматика – 2. чужд немски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Радка Тодорова Василева 15/15

Съдържанието на курса по корективна граматика се определя от спецификата на специалностите, за които е предназначен. Изучаването на немски език като втори чужд език в трети и четвърти семестър предпоставя първоначални  основни знания за граматическите структури и категории, придобити в интензивния курс на обучение и в семинарните занятия до момента. Това обуславя изборността на разглежданите проблеми. Курсът лекции не цели системно изложение и запознаване с граматическите категории и закони, а акцентира върху незатвърдени или погрешно усвоени граматически явления, категории и парадигми. Чрез интензивни комплексни упражнения върху езиковите структури, представляващи особена трудност в обучението по немски език се цели тяхното овладяване, автоматизиране и коректна употреба. Усвояването на нови правила и закономерности допринася за задълбочаване и обогатяване на базовите познания в областта на немската граматика. Тези основни аспекти не изключват и работа върху вече придобитите граматически знания за достигане на крайната цел – повишаване езиковата компетентност на студентите чрез коректното прилагане на граматически знания във всички форми на езиковата комуникация.

Световната журналистика – минало и съвременност – НЕ СЕ ОБЯВЯВА

гл. ас. д-р Десислава Андреева Енева 30/0

Дисциплината предлага панорамна картина на медийната практика в света. Съдържанието на лекционния курс съставлява обзор на медийната история и съвременното състояние на медийната среда в представителни за всички континенти страни - от САЩ до Руската федерация, от Швеция до Турция и Катар, от Великобритания, Франция и Германия до Далечния Изток, от Латинска Америка до африканските страни. Застъпени са различни политически режими и различни форми на медийна регулация. Акцентира се върху търсенето на приликите и разликите в еволюционното развитие на медийната сфера в различните общества, като се систематизират обективните икономически, културни, (гео)политически и технологични причини за тях.
Целите на учебния курс включват формиране на представи за закономерностите в развитието на световната журналистика, запознаване с практиките на най-влиятелните медийни организации в света и с приноса и методите на работа на известни журналисти. Отчита се състоянието на регионалната и локалната журналистика. Коментира се статусът на журналистическата професия в отделните общества. Налице е възможност за работа с чуждоезикови източници с медийно и  медианалитично съдържание.

Корективна граматика – 2. чужд испански език ас. Анна Николова Коева 0/30

Дисциплината е предназначена за студенти, изучаващи испански език като втори чужд език. Студентите трябва да са овладели предварително изучавания в първи курс граматически материал по испански език. Целите на курса са систематизиране и доразвиване на практическите знания и умения на студентите по граматика, с оглед правилната употреба и съгласуване на времената. След завършване на курса те ще могат не само да използват адекватно глаголните времена, но също така и да анализират и обясняват тяхната употреба. Изграждат се основни знания и умения, необходими за обучението им в следващите курсове по практически и теоретични дисциплини.
Основните граматични явления са изложени в кратка, ясна и достъпна форма. Теоретичната част е илюстрирана с таблици и много примери. Материалът е разделен на теми и след всяка теоретична част следват упражнения, степенувани по трудност, чиято цел е проверка на знанията и затвърждаване на вече усвоения материал.

Румънски културни реалии гл. ас. д-р Силвия Михайлеску 30/0

Дисциплината има за цел да разшири и да задълбочи социокултурната компетентност на студентите, като ги запознае със специфични румънски реалии. Разглеждат се знакови за румънската култура явления, имена, текстове. Придобитите в курса на обучение знания имат основно значение за междукултурното общуване. В часовете се прилагат аудио-визуални средства, като филми, видеа, презентации и т.н. Дисциплината се преподава на български език и може да бъде избрана от всеки студент, който има факултативна дисциплина по учебен план, особено от студентите, изучаващи румънския език като задължителна или факултативна дисциплина.

Арабският свят: културни аспекти – НЕ СЕ ОБЯВЯВА ас. Весела Георгиева Тодорова 30/0

Дисциплината "Арабски език в медиите" запознава студентите със средствата за масова комуникация в арабските държави и ги въвежда в специфичната терминология, характерна за езика на медиите в арабския свят. Целта на курса е студентите да придобият знания за историята на печата и масмедиите, да се запознаят със съвременния обществен, културен и политически живот в арабските страни, както и да придобият умения за работа с текстове от печата.

Превод на общоезикови текстове - 2. чужд китайски език ас. Теодора Петкова Йонкова 30/0

Фонетика и фонология на съвременния английски език – чужд английски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА

гл.ас. д-р Светлана Димитрова Атанасова-Дивитакова 15/15

Запознаване с основните понятия и терминология, използвани в обрластта на фонетиката и фонологията. Прави се разграничение между фонетиката като наука за звуковия строеж на езика и фонологията като наука за тяхното функциониране в системата на езика. Запознаване с основните принципи на транскрипцията, английския правопис и правоговор. Изучават се супрасегментните елементи (сричка, ритъм и интонация) и тяхната роля в изгражането на дискурса.

Връзки с обществеността – НЕ СЕ ОБЯВЯВА

доц. д-р Христина Атанасова Христова 30/0

Дисциплината „Връзки с обществеността” има за цел да формира определена концепция за същността на  пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) като приложна наука и мениджърска функция, да даде познания и да развие организационни и комуникативни умения, приложими в различни обществени области и  в  динамично променящата се медийна среда.
     Учебното съдържание е структурирано в два модула.
      Първи модул
       Обучението (в рамките на 15 ч. лекции) е насочено към изграждане на необходимия теоретичен базис и усвояване на определени техники за комуникация с медиите и с вътрешните  и външните стратегически публики на дадена организация.  Студентите се запознават със спецификата на пресагенството, публичността, обществените дела, в това число и лобизма, с предназначението и спецификата на кризисния пиар, с методиката за стратегическо планиране в пиар сферата и с основните изследователски методи, които се прилагат за целите на  пиар мениджмънта. В учебния процес се формират познания и умения за осъществяване на SWOT анализ и контент анализ, за  подготовка на информация и събития за медиите.  Изучават се основни видове пиар техники за комуникация с медиите и разновидностите на пиар кампанията като комуникационна техника.
       Основни акценти в лекционното съдържание:
- Функции, методи и разновидности на връзките с обществеността;
- Стратегически публики и лидери на мнение;
- Същност и роли на стратегията и стратегическото планиране в развитието на организациите;
- Стратегия и организационна култура;
- Значение на мисията и визията на организацията в процеса на стратегическото планиране;
- Техники за комуникация с медиите: прессъобщение, фактлист, медиа папка, опровержение, пресконференция, брифинг;
- Комуникация с партньори, клиенти, потребители, сродни организации и вътрешни публики чрез служебна документация (осведомителна, разпоредителна и отчетна) и протоколна кореспонденция (благодарствено писмо, поздравителен адрес, съболезнователен адрес и др.), специални събития и разновидности на дигиталния пиар (сайт на организацията, корпоративен блог, социални медии и мрежи, онлайн корпоративни издания, Интранет и Екстранет и др.). 
- Криза и кризисен PR. Периоди и приоритетни публики в развитието на кризите.
        Втори модул
        В рамките на лекционния курс (15 ч.) студентите изучават историята на пъблик рилейшънс в световен и в национален мащаб. Разглеждат се и теми от областта на пиар етиката, представят се основополагащите  принципи  в  утвърдените етични кодекси в пиар професията (Атински кодекс,  Лисабонски кодекс,  Глобален протокол за етика в PR).
            Основни акценти в лекционното съдържание:
- Зараждане и развитие на PR като професионална област. Приносът на Айви Лий и на Едуард Бернайс;
- Периоди в историята на PR. Четирите модела на Джеймс Груниг;
- Модел на превъзходния PR (по терминологията на Джеймс Груниг);
- Основополагащи теоретични изследвания и концепции в развитието на науката за PR (приносът на Джеймс Груниг, Тод Хънт, Скот Кътлип, Алън Сентър, Глен Бруум, Гюнтер Бентеле, Харолд Оксли, Франк Джефкинс, Ал и Лаура Рийс, Томас Харис, Делян Верчич и др.)
- Зараждане и развитие на PR като професионална област и наука в България;
- PR етика;
- Етичен кодекс на българската пиар общност.

Методи и система на оценяване:
Теоретичното съдържание предполага полагането на изпит.  Системата  за оценяване се основава на взаимовръзката между теоретичните познания и уменията за практическото им приложение. В процеса на обучение се провеждат тестови изпитвания, осъществява се системна проверка на усвояването на учебното съдържание. Студентите разработват курсова работа, която представят в деня на изпита. Курсовата работа е свързана с изготвяне на SWOT анализ за пиар кампания или специално събитие /по избор/ въз основа на ясно формулирани критерии.
Доц. д-р Христина Христова

Група Б
Български литературни шедьоври на 20. век** проф. д-р Димитър Михайлов Иванов 30/0

Дисциплината "Български литературни шедьоври на 20 век" представя най-забележителните произведения в българската литература, създадени през 20 век.

Тайните на старите български ръкописи и надписи** доц. д-р Камен Димитров Димитров 30/0

От страна на студентите не се изискват специални предварителни знания и умения (необходимите факти ще им бъдат представени по време на курса).
Дисциплината „Тайните на старите български ръкописи и надписи“ си поставя за основна цел да даде на студентите знания и да изгради у тях умения за извличане на сведения от най-разнообразни по характер стари български текстове. Основната задача на курса е разглеждането на определен набор от знакови за българския език и за българската история и култура книжовни и епиграфски паметници. Внимание се отделя и на палеографските им особености, на използването на тайнопис в тях, на украсата им, на кодовете за разгадаване на закодираната в тях информация, на данните за прабългарския календар, на старото българско летоброене и др. Водеща роля имат филологическият и диахронно-историческият подход, а основните методи, които се използват, са моделирането на лингвистичния материал, индукция, дедукция, аналогия и др. В резултат от обучението по учебната дисциплина студентите ще придобият умения за разкодиране на лингвистичната и екстралингвистичната информация, съдържаща се във всякакъв тип важни за българската и за цялата славянска култура и цивилизация текстове.
Оценката по дисциплината ще се формира въз основа на активността на студентите по време на курса и възможностите им за анализ, синтез и тълкуване на научните факти. Дисциплината  се преподава на български език.

Съвременна англоезична мигрантска литература – 2. чужд английски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Петя Цонева Иванова 30/0

Дисциплината си поставя за цел да представи произведения на съвременни англоезични автори-мигранти в по-широк исторически и социо-културен контекст. Тя насочва вниманието към актуални проблеми, свързани с миграционните процеси, прекосяването на граници, формирането на диаспорни култури и техните литературни измерения. Дисциплината поставя акцент върху англоезични автори от Близкия Изток.

Религия и митология на Япония гл. ас. д-р Катя Кирилова Маринова 30/0

Дисциплината Религия и митология на Япония има културоведска насоченост и се изучава под формата на лекции. Целта е студентите да разберат връзката между религията и митологията и тяхното значение в създаването на японската държава; да осъзнаят значението и отражението на митологията и фолклора върху традиционните японски театрални изкуства и лирични жанрове; да осъзнаят значението на шинтоизма и будизма в японското общество и в живота на всеки японец, както и отражението им върху всички традиционни японски изкуства. Да са в състояние да проследят и правят разлика между отделните учения и течения в будизма. Тези познания трябва да послужат като база за постигане на по-дълбоко разбиране от страна на студентите на японския начин на живот и мислене, което би улеснило успешното усвояване на японския език.

Културна история на Франция (Средновековие - ХXІ в.)– 1. чужд френски език доц. д-р Амелия Абленова Милчева 30/0

Курсът лекции по Културна история на Франция синтезирано представя двата напълно различни периода в развитието на френската култура: традиционалстки (от Средновековието до началото на ХІХ в.) и антитрадиционалстки (от началото на ХІХ в. до наши дни). Културологичният подход при представянето на историческия контекст, културните модели и културните представи за различните периоди цели разширяването на общата култура на студентите.
Занятията по Културна история на Франция се провеждат на френски език чрез лекции, съчетани с беседа, както и чрез мултимедийно обучение. След приключване на теоретичните теми по основните исторически периоди студентите правят тестове върху анализираните проблеми, свързани с френските културни модели, както и с френските културни представи, илюстрирани чрез шедьоври на архитектурата, изобразителното изкуство и скулптурата от Средновековието до XXI век. Дисциплината завършва с подготовка на индивидуална презентация по предварително зададена тема. Окончателната текуща оценка се формира комплексно и зависи от редовното присъствие на студентите на занятия, от успешното справяне с тестовете и от  подготовката на индивидуална презентация.

Езикови и междукултурни комуникации проф. д-р Ценка Николова Иванова 30/0

Цел на дисциплината: базисни знания за съвременния социален статус на езиците по света, за комуникативните рангове на езиците, за различните типове междуезикови отношения, за динамиката на съвременните междукултурни комуникации. Тематични полета: комуникативно-функционално разнообразие на езиците, фактори и критерии за разграничаване на езиците, моноезични и мултиезични езикови общности, форми и вариетети на съществуване на езика, писмени системи и книжовни езици, културен диалог и образование, фонови знания и междуезикови комуникации, лингвистичният фактор в съвременните процеси на глобализация, статусът на българския език спрямо други езици и свързаните с тях култури на територията на българската държава и извън нея.

Културни реалии на Република Корея – 2. чужд корейски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл.ас. д-р Хван Джонг Джеймс Канг 30/0
Поведение пред камера – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р Марина Георгиева Маринова 30/0
Съвременна Австрия - културен и общественополитически спектър - 1. чужд немски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА ас. Кристина Цанева-Парцер 30/0
Корективна граматика - руски език ас. Благовест Благоев 30/0

Курсът по корективна граматика на руския език цели да се акцентират типичните за българите граматични трудности при усвояването на руския език, свързани със склоненията на съществителните, прилагателните и числителните имена в руския език, безпредложната и предложната употреба на падежите, особеностите на глаголното словоизменение и употребата на безпрефиксалните и префиксалните глаголи за движение. Придобитите през предходните семестри знания по практическа руска граматика се затвърждават и разширяват чрез разнообразни упражнения. Тъй като така описаният курс предполага изборно разглеждане на граматичните трудности на руския език, на студентите се дава възможност да посочат и други (освен предвидените) граматични явления, върху които целенасочено да се работи по време на семинарните занятия.

Странознание на САЩ – 1. чужд английски език

гл.ас. д-р Иван Ангелов Димитров 30/0

Дисциплината има за цел да запознае студентите с политическите, културни и социални фактори при формирането на САЩ. Преподава се по учебник утвърден и издаден  от Държавния департамент на САЩ.

Културна политика – Европа и Гърция (20-21-ви век) – НЕ СЕ ОБЯВЯВА

доц. д-р Димитриос Йоаннис Румпос 30/0

Лекционният курс дава възможност на студентите да се запознаят с понятия, идеи и тенденции, поставени в общоевропейски контекст в областта на културата, културното законодателство на компетентните институции, работещи в тази сфера в Гърция и страните от ЕС. Представя културното развитие на гръцкия народ  през 20-21-ви век.
Лекционният курс включва използване на мултимедия за визуализация, пауърпойнт презентации.
4. семестър - ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

(2 по 30 аудиторни часа, текущи оценки, 2 + 2 кредита, избират се 2 дисциплини - от всяка група по 1)
Група А
Факултативна дисциплина Преподавател Хорариум Л/У Анотация
Фонетика и фонология на съвременния английски език – чужд английски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл.ас. д-р Светлана Димитрова Атанасова-Дивитакова 15/15

Запознаване с основните понятия и терминология, използвани в обрластта на фонетиката и фонологията. Прави се разграничение между фонетиката като наука за звуковия строеж на езика и фонологията като наука за тяхното функциониране в системата на езика. Запознаване с основните принципи на транскрипцията, английския правопис и правоговор. Изучават се супрасегментните елементи (сричка, ритъм и интонация) и тяхната роля в изгражането на дискурса.

Писане на есе – 2. чужд английски език гл.ас. д-р Гергана Василева Кушева 15/15

В курса се разглеждат основните видове есе и начините на структуриране на есе на английски език. Прилагат се упражнения за писане на заглавие, увод, изложение и заключителна част.  Студентите се запознават с  моделите на цитиране. Изясняват се пунктуационните правила при писане на есе.  Обръща се внимание на стиловите особености при изграждането на този вид текст.

Литература и психология гл. ас. д-р Мая Василева Ангелова-Анастасова 15/15

Дисциплината ЛИТЕРАТУРА И ПСИХОЛОГИЯ е подходяща за всички студенти, изучаващи хуманитарни науки. Целта на курса е да формира в студентите представа за психологията на литературното творчество, включваща разбиране на неговите психически мотиви и механизми, на особеностите в строежа на литературната творба и на психологията на личността на автора. Предмет на курса е представяне на психологическите закони, влияещи върху организацията на произведението на изкуството и механизмите на въздействие върхурецепцията на творбата. В процеса на изучаване на дисциплината студентите трябва да се запознаят с основните понятия в психологията на литературното творчество, да получат представа за структурата му и за организацията на творческите процеси; да си изградят представа за закономерностите в развитието и функционирането на художествените образи на действителността; да усвоят умения за психологически анализ на творческия процес и на литературната творба. Учебния  курс включва 30 лекционни и 15 семинарни занятия. Семинарните занятия включват обсъждане, под ръководството на преподавателя, на учебния материал, изучен от студените самостоятелно обобщение, систематизация и задълбочаване на знанията, получени отстудентите на лекциите и в процеса на работа с учебна и научна литература контролиране на индивидуалната успеваемост на студентите.Оценка на знанията и уменията се формира на изпит, състоящ се от писмена и устна част. Комплексното оценяване при писмена и устна част се образува като средноаритметично от дватa компонента. Слабата оценка по единия компонент елиминира другия. Общи изискванията към усвояване на учебния материал: студентите трябва да покажат на изпита знания върху основните категории от психологията на изкуството да владеят терминологията, въведена по време на курса да умеят да формулират тезиси по стандартите, изучавани в курса.

Културна история на Франция (Средновековие - ХXІ в.) – 2. чужд френски език

доц. д-р Амелия Абленова Милчева 30/0

Курсът лекции по Културна история на Франция синтезирано представя двата напълно различни периода в развитието на френската култура: традиционалстки (от Средновековието до началото на ХІХ в.) и антитрадиционалстки (от началото на ХІХ в. до наши дни). Културологичният подход при представянето на историческия контекст, културните модели и културните представи за различните периоди цели разширяването на общата култура на студентите.
Занятията по Културна история на Франция се провеждат на френски език чрез лекции, съчетани с беседа, както и чрез мултимедийно обучение. След приключване на теоретичните теми по основните исторически периоди студентите правят тестове върху анализираните проблеми, свързани с френските културни модели, както и с френските културни представи, илюстрирани чрез шедьоври на архитектурата, изобразителното изкуство и скулптурата от Средновековието до XXI век. Дисциплината завършва с подготовка на индивидуална презентация по предварително зададена тема. Окончателната текуща оценка се формира комплексно и зависи от редовното присъствие на студентите на занятия, от успешното справяне с тестовете и от подготовката на индивидуална презентация.

Старобългарското езичество и българският фолклор – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. д-р Тодор Моллов 30/0
Модернизмът в англоезичните литератури доц. д-р Ярмила Даскалова 30/0
Технология на телевизионното предаване – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р Марина Георгиева Маринова 30/0
Корективен граматически курс – китайски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Искра Генчева Мандова 30/0
Преводна рецепция на български език на балканските литератури гл.ас. д-р Йоана Стоилова Славчева

Дисциплината “Преводна рецепция на български език на балканските литератури” има за цел да запознае студентите с преводите на гръцка, албанска, румънска и южнославянски литератури на български език. Разглеждат се критериите за подбор на литературните текстове, литературно-историческата ситуация, личността на преводача, както и литературните контакти. През последните години в литературната компаративистика все повече се налага идеята за значимата роля, която играят преводачите на художествена литература, като някои изследователи дори твърдят, че “преводите все по-активно получават статут на равноправни с оригинала”. Дисциплината се води на български език.

Група Б
Съвременна англоезична мигрантска литература – 2. чужд английски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Петя Цонева Иванова 30/0

Дисциплината си поставя за цел да представи произведения на съвременни англоезични автори-мигранти в по-широк исторически и социо-културен контекст. Тя насочва вниманието към актуални проблеми, свързани с миграционните процеси, прекосяването на граници, формирането на диаспорни култури и техните литературни измерения. Дисциплината поставя акцент върху англоезични автори от Близкия Изток.

Арабският свят: културни аспекти – НЕ СЕ ОБЯВЯВА ас. Весела Георгиева Тодорова 30/0

Дисциплината "Арабски език в медиите" запознава студентите със средствата за масова комуникация в арабските държави и ги въвежда в специфичната терминология, характерна за езика на медиите в арабския свят. Целта на курса е студентите да придобият знания за историята на печата и масмедиите, да се запознаят със съвременния обществен, културен и политически живот в арабските страни, както и да придобият умения за работа с текстове от печата.

Гръцкият език в контекста на европейската култура гл.ас. д-р Емилия Георгиева Авгинова-Николова 30/0

Лекционният курс дава възможност на студентите от специалностите Английска филология, Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил; Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии; Приложна лингвистика. Български и английски с информационни технологии; Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм; Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации; Балканистика; Германистика; Романистика; Педагогика на обучението по български и чужд език; Педагогика на обучението по история и чужд език във ФФ да се запознаят с развитието и тенденциите на влияние на гръцкия език върху останалите европейски езици. Разглеждат се основните характеристики на гръцкия език и мястото му в индоевропейското езиково семейство, периодите в развитието на гръцкия език и влиянието му върху съвременните европейски езици, поставен в контекста на европейската култура.

Писатели нобелисти (славянски литератури) проф. дн Маргрета Любомирова Григорова 30/0

Дисциплината запознава първо с историята, ролята и значението на Нобеловата награда, с дискусиите и парадоксите ?, с интересни и заслужаващи внимание факти, личности, постижения, с Нобеловата церемония.  Последователно са представени славянските писатели носители на Нобеловата награда за литература - полски, руски, белоруски, южнославянски, чешки. Дисциплината запознава с най-големите им постижения, с пътя им до Нобеловото отличие, с вердикта на връчването на наградите, с нобеловите им речи, с контракандидатурите. Техните Нобелови награди са разгледани в международен контекст, правят се връзки с Нобеловите награди за наука и мир.

Масмедии и институционални политики – американският опит – 2. чужд английски език гл.ас. д-р Вакрилен Петков Кильовски 30/0

Курсът цели да запознае студентите с основните административни и политически институции в САЩ. Представена е и ролята на „четвъртата власт“ в системата на управление, както и влиянието на масмедиите върху обществените нагласи. Засегнати са теми като: изграждането на стереотипни образи, свръхкомерсиализацията в киното и рекламата, манипулирането на общественото мнение и др. Чрез представяне и анализ на масмедийните “продукти“, курсът си поставя задачата да развие критическо отношение у студентите към различните източници на информация, както и към различните начини на нейното представяне пред масовата аудитория.

Средновековно културно наследство

доц. д-р Невена Маринова Гавазова 30/0

Лекционният курс запознава с възникването и периодите в развитието на християнските изкуства, дава основни знания за рецепцията на византийската култура в България през Средновековието и за формирането на самобитна българска култура, за същността и съвременното разбиране на средновековното културно наследство. Очертават се периодите в развитието на християнските изкуства в България, представят се в систематизиран вид и се анализират достигнали до нас значими паметници. За по-ефективното усвояване на материала се предвиждат посещения на музеи и други културни обекти, свързани с периода на Средновековието.
Дисциплината е насочена към студенти с интереси в областта на средновековното литературно и културно наследство и изкуствознанието. Получените знания могат да бъдат приложени в професии, свързани с разбирането и представянето на българската средновековна култура: туризъм, организиране на културни събития, музейно дело, педагогика, културна журналистика.

Интеркултурна компетентност – 2. чужд японски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА

доц. д-р Магдалена Николова Василева 30/0

Дисциплината въвежда основни понятия, касаещи чуждоезиковото обучение/обучението по японски език, които са свързани с усвояването на единството език-култура. Ще отделим специално внимание на термини като „култура“, „интеркултурност“, „интеркултурна компетентност“. „Какъв е образът на японеца през погледа на българите?“ и „Какъв е образът на българина през погледа на японците?“ ще бъдат водещи теми в курса. Отговор на тези въпроси ще потърсим в медиите, в художествената литература, в японските/българските филми, в японската анимация - „аниме“ и японските комикси - „манга“. Ще направим ретроспекция на собствените си стереотипни нагласи. Ще обсъдим реални ситуации и епизоди, споделени от японци, посетили България, и българи, посетили Япония.  Ще дадем практически идеи за развитие на интеркултурната компетентност в обучението по японски език.

Фразеология и култура – НЕ СЕ ОБЯВЯВА

проф. д-р Анастасия Ничева Петрова 30/0

Лекцинният курс има за цел да обогати и задълбочи знанието на студентите за езика не само като средство за общуване, но и като начин на „виждане“ и оценяване на света от гледната точка на дадена култура. Фразеологизмите, като устойчиви във времето езикови знаци, пазят следи от историята, митологията, фолклора на народа носител. Те се разглеждат в тяхната тясна зависимост от културата като усвоен модел на живот, т.е. „възпитан“ начин на мислене и поведение. Интересът към фразеологията се подхранва и от преживявания в последните десетилетия процес на глобализация, който подтиква към размисъл за съдбата на отделните култури и езици и за ролята на образните средства на езика (фразеологията и част от лексиката) в изграждането на езиковата картина на света. Ще бъдат дискутирани теми, свързани със същността на фразеологията като средство за вторично назоваване на обекти от света; спецификата на фразеологичната семантика; метафоризацията в основата на фразеологизма; участието на фразеологията в категоризацията на света, извършена от културната общност; важността ? при изучаването на невидимото в езиковата природа и сложната връзка между езика, мисленето и културата; видовете културно знание, отразени във фразеологията на езиците; проблемите на превода на фразеологията, която винаги е културно „обагрен“ езиков феномен; мястото на фразеологизмите като образни и оценъчни единици в процесите на усвояване на родния и на чуждия език; съпоставителната фразеология като път за разкриване на сходствата и различията в мисленето и поведението на носителите на различни култури.

Работа с автентични френски текстове – НЕ СЕ ОБЯВЯВА преп. Райна Ковачева 30/0
История и култура на Китай доц. д-р Искра Генчева Мандова 30/0
Корективна граматика - румънски език гл.ас. д-р Силвия Михайлеску

Дисциплината „Корективна граматика - румънски език“ е предназначена за студентите, изучаващи румънски език като първи балкански език или като втори чужд език в специалностите „Балканистика“ и „Приложна лингвистика“. Курсът по корективна граматика има за цел задълбочаване и обогатяване на основните познания в областта на румънската граматика. В курса се разглеждат типичните за българите граматични трудности при усвояването на румънския език. Чрез граматически упражнения придобитите през предходните семестри знания по румънски език се затвърждават и се автоматизират навиците и уменията, свързани с употребата на граматическите категории. Курсът ще бъде съобразен с конкретните трудности, с които се сблъскват студентите при овладяването на румънската граматика.


Факултативни езици

3. и 4. семестър

(60 часа на семестър с 4 кредита, общо 120 часа и 8 кредита, текущи оценки)

Новогръцки език факултативен I и II част гл.ас. д-р Румен Рикевски
Полски език факултативен I и II част проф. дн Маргрета Любомирова Григорова
Румънски език факултативен I и II част гл.ас. д-р Йоана Стоилова Славчева
Руски език факултативен I и II част гл.ас. д-р Емилия Авгинова
гл.ас. д-р Виктория Гочева
Словашки език факултативен I и II част доц. д-р Валерия Живова Тодорова
Сръбски език факултативен I и II част гл.ас. д-р Сава Стаменкович
Френски език факултативен I и II част преп. Рени Ковачева
преп. Микрула Константинова

Избираеми и факултативни дисциплини за 2022/2023 година за студенти, записани в 1. курс през учебната 2020/2021 година, в изброените по-долу специалности

Избираеми и факултативни дисциплини за 5. и 6. семестър на учебната 2022/2023 г. — Първи формуляр (заключен)

5. семестър

Избираема дисциплина (избира се по първи език) Преподавател Хорариум Л/У Анотация
Българският език в медиите и рекламата проф. д-р Валентина Бонджолова 30/15

Разглеждат се въпроси на функционирането на българския език в текстове от медиите и рекламата, които имат важна роля за съвременните тенденции и динамика на езиковата система. Анализират се най-характерните прояви на езикова игра, като се акцентува върху словотворчеството, включително с графични средства. Обръща се внимание на езиковокултурни проблеми. Целта е да се разграничат разнообразните прояви на текстови аномалии, свързани с различни явления, и да се създадат трайни навици за анализ на медийни и рекламни текстове като част от по-високата лингвистична и медиаграмотност. Студентите трябва да познават основната лингвистична терминология.

Литературните превъплъщения на историята – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. д-р Сава Василев 30/15
Тенденции в текущия литературен процес – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. д-р Иван Станков 30/15
Функционална морфология – български език доц. д-р Верка Иванова 30/15
Лексикология на съвременния английски език – 1. чужд английски език гл. ас. д-р Боряна Колева Братанова 30/15

Курсът по лексикология на съвременния английски език цели да запознае студентите с формирането на лексикалния състав на езика с акцент върху основните езици, които са допринесли за облика на съвременния английски език. Изясняват се основните отношения между лексикалните единици (синонимия, антонимия, полисемия, омонимия) и формирането на устойчиви словосъчетания в английския език. Прилага се етимологичен подход при разглеждане формирането на лексикалния състав на английския език и се разглеждат възможните промени в значението на лексикалните единици в диахронен план. Специално внимание се отделя на метафората като средство за концептуализация на човешкия опит и познание за света. Представя се английската фразеология в търсене на обяснение за произхода на отделните фразеологични единици. Посочват се основните словообразувателни модели с оглед на тяхната продуктивност като средство за образуване на лексикални единици в съвременния английски език. Разглеждат се лексикалните особености на разновидностите на английския език ? американски английски, канадски английски, австралийски английски, английски на европейските институции и др.

Писане на резюме – 1. чужд английски език гл. ас. д-р Гергана Василева Кушева 30/15

Писането на резюме на английски език е умение, което намира широко приложение в различни професионални сфери. Курсът предлага теоретична подготовка и практически упражнения, свързани с представянето на спецификата на този вид текст. Практическите задачи са насочени към  разграничаване на  важна информация и детайли, написване на изложение в стегнат вид, запознаване с особеностите на глаголите за въвеждане на пряка реч. Поставя се акцент върху редактиране на резюме на текст.

Основни лингвистични теории – 1. чужд английски език доц. д-р Свилен Богданов Станчев 30/15

Курсът по Основни лингвистични теории е избираема част от езиковия и езиковедски блок в курса на обучение за студенти от филологическото и приложно-лингвистичното направления с английски език. Обучаемите се запознават с някои от основополагащите за днешното езикознание европейски и американски теоретични парадигми и водещи фигури от американската дескриптивна лингвистика, през Пражката лингвистична школа и теориите на Чомски, до съвременната европейска функционална граматика и американска когнитивна лингвистика. Представят се историко-биографични ракурси в съчетание с основните отправни точки в корелация със обществения контекст на всяка от разглежданите теории. В семинарните занятия студентите се запознават с подбрани теоретико-приложни аспекти на съвременните функционални и когнитивни модели на езиково описание.

NB Броят на записаните за този курс студенти е макс. 45!

Лингвистични теории за хумора – 1. чужд английски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. д-р Дафинка Иванова Генова 30/15

Лекционният курс запознава студентите с трите преобладаващи теории в областта на хумора: неконгруентната теория, теорията за превъзходството и психоаналитичната теория. Коментират се и лингвистични теории за хумора. Курсът е насочен преди всичко върху хумора във вица като традиционен хумористичен жанр, но в лекциите и упражненията се анализира и хуморът в печатната реклама, политическата карикатура и интернет меметата като възникващ жанр. Хуморът се разглежда като вид комуникация и начин на осмисляне и на дистанциране от нещата. Курсът има колкото теоретична, толкова и практическа насоченост. Теоретичните схващания за хумора не се поднася per se, a се илюстрират и извличат от конкретни примери. Съпоставя се етническият хумор във Великобритания, САЩ и България, коментира се на какво и кога жените и мъжете се смеят. Разглеждат се особеностите на регионалния хумор в България в габровските и шопските вицове. В отделни глави се разглеждат забранените политически вицове при тоталитарната държава, хуморът в разговорната реч, иронията и сатирата. Коментират се и предизвикателствата, пред които е изправен преводачът при превода на вицове. Стимулира се онази чаcт от езиковата способност и речевата активност на студентите, които са свързани със създаването, разказването и интерпретирането на хумористично съдържание. Лекционният курс се води на английски език.

Американски писатели нобелисти – 1. чужд английски език гл. ас. д-р Вакрилен Петков Кильовски 30/15
Комуникативни стратегии и реклама – 1. чужд английски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. д-р Дафинка Иванова Генова 30/15

Курсът от лекции запознава студентите с предпочитаните езикови средства и комуникативни стратегии, които създателите на печатни реклами използват при постигането на основната цел на всяка реклама – извикване на желание у реципиента и подтикване към действие за притежанието на даден продукт. Коментират се основните компоненти в съдържанието на печатната реклама: информационен, убеждаващ и манипулативен, като първият и вторият са задължителни, докато третият не е. Посочват се особеностите на убеждаващия и манипулативния дискурс. Определящият фактор при интерпретацията на дадено изказване в рекламата като информативно, убеждаващо или манипулативно не е лингвистичният контекст, а нагласите и фоновите знания на интерпретатора. Курсът има за цел също така изучаването на особеностите на визуалната комуникация и как тя си взаимодейства с вербалната. Изтъкват се преимуществата на визуалната комуникация пред вербалната в печатната реклама като жанр. Използването на хумора в рекламата най-често като забавление и остроумие като убеждаваща стратегия също се дискутира.

Устна комуникация – 1. чужд испански език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА преп. Ивелина Петрова Добрева 0/45
Превод на документи – 1. чужд испански език преп. Ивелина Петрова Добрева 0/45

Курсът "Превод на документи" има за цел да спомогне за задълбочаването на познанията на бъдещите преводачи относно съществуващите видове документи, да обогати общата им култура по отношение на специализираната терминология и съответните процедури за издаване на всички документи, за тяхното легализиране и придвижване към съответните институции. Неизменна част от курса е да даде насоки на студентите при усъвършенстването технологията на превода на документи, както и да им се предостави възможност да натрупат определен специализиран речников запас, което ще гарантира по-успешното им реализиране на пазара на труда.

Превод на исторически и културни реалии – 1. чужд испански език преп. Ивелина Петрова Добрева 0/45
Особености на изреченските структури – 1. чужд немски език доц. д-р Радка Тодорова Василева 30/15

Избираемата дисциплина „Особености на изреченските структури“ се интегрирана в обучението на студентите от специалността „Приложна лингвистика“ с първи чужд език немски като обогатява и систематизира първоначалните езикови знания за строежа на немското изречение. Обучението се базира на съвременни лингвистични теории (теорията за валентността, комуникативно деление на изречението, депендентни структурни отношения) и подготвя студентите за курса по синтаксис на съвременния немски език, който следва в шести семестър. Разглеждат се и теми, които не са предвидени в задължителния курс по синтаксис на съвременния немски език. Например словоредните особености на простото и сложно изречение в немския език, които трудно се усвояват от обучаемите поради различия с българския език. Обръща се внимание и на тенденциите в структурното развитие на немския език, важни за бъдещия преводач, който ще работи със съвременни текстове. Друг акцент на курса представляват междуизреченските връзки на текстово ниво, които изграждат логическата, семантична и стилистична цялост на текста. Тези знания и умения са необходими за разбирането на различни видове текст, включително специализиран, и осигуряват коректната употреба на езика в разнообразните форми на комуникация, логически надграждат и допринасят за осмисляне на граматическите явления, с които студентите са се запознали в задължителния курс по морфология на немския език през четвърти семестър.

Синтактични трансформации в немския език – 1. чужд немски език доц. д-р Радка Тодорова Василева 30/15

Избираемата дисциплина „Синтактични трансформации в немския език“ предпоставя базови знания за строежа и структурните зависимости в немското изречение и е подходяща за студенти с добро владеене на езика. Курсът допълва знанията от предстоящите през шести семестър задължителни лекции по синтаксис на съвременния немски език като развива умения за прилагане на разнообразни езикови структури. Разглеждат се трансформации в рамките на простото и сложно изречение.
Тези знания и умения допринасят за по-успешната рецепция на различни видове текст, особено специализиран, обогатяват изразните възможности при формулирането на текст в устната и писмена комуникация.

Писмена реч 1 – 1. чужд руски език ас. д-р Иван Марков Златев 0/45

Дисциплината „Писмена реч“ разширява и задълбочава теоретичните знания и практическите умения на студентите по ортография. Разработват се въпросите на руския правопис и пунктуация, като се обръща внимание на сходствата и различията между руския и българския. Студентите придобиват навици да слушат внимателно, да разграничават различните морфонологични явления, да улавят паузата. Това се постига постепенно чрез разнообразни тренировъчни упражнения, изпълнявани под ръководството на преподавателя.

Фонетика и акцентология на руския език – 1. чужд руски език (само за специалност „Русистика“) доц. д-р Наталия Димитрова Пенева 30/15

Акцентологията е дял от фонетиката, който изучава ударението като надсегментно фонетично средство. В лекциите се разглеждат нейните основни задачи: да разкрие фонетичната същност на ударението и неговите речеви функции; да изследва различните видове ударения; да опише закономерностите в разположението на словното ударение в думите.

Устна комуникация – 1. чужд френски език доц. д-р Веска Кирилова 30/15
Културна история на френскоезичните страни – 1. чужд френски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р Маринела Николаева Петрова 30/15

6. семестър

Избираема дисциплина Преподавател Хорариум Л/У Анотация

Профилиращи дисциплини по първи чужд език

Тенденции в текущия литературен процес гл.ас. д-р Мая Василева Ангелова-Анастасова 30/15
Жанрови трансформации в съвременната българска проза – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. дн Виолета Русева 30/15
Филмов превод – 1. чужд английски език гл. ас. д-р Павел Стефанов Петков 15/30

Целта на курса е да запознае студентите с основните принципи и особености при извършването на филмов превод.
След въведение, представящо специфичните особености на филмовия превод, неговото предназначение и психологическите особености на целевата група зрители, за които е предназначен, чрез богато онагледяване с практически примери се пристъпва към представяне на техниката на субтитриане. По време на упражненията се набляга на начините за преодоляване на езикови и лексикални проблеми, точното извличане на смисъла в богатия контекст на филмовото произведение, художествено, документално или научно-популярно. Паралелно с това се излагат етапите на подготовката за професионален превод с използване на специализирана компютърна техника и софтуер.
Примерите, които се използват за анализ и онагледяване са от филмови произведения предимно с художествен, документален и научно-популярен характер.

Превод в областта на туризма – 1. чужд английски език гл. ас. д-р Ралица Дечкова Демиркова 15/30

Дисциплината „Превод в областта на туризма” е предназначена основно за студенти от специалността „Приложна лингвистика (два чужди езика) с първи английски език” – преводачески профил. Тя дава възможност на студентите да се запознаят с проблематиката, свързана с превода на текстове в сферата на туризма. За тази цел фокусът е насочен върху характерните особености на този вид текстове, които се разглеждат като част от туристическия продукт, предлаган от дадена държава, като средство за комуникация и като пресечна точка на две култури. Освен това студентите се запознават с различни преводачески проблеми, произтичащи от спецификата на този вид текстове, като например: превод на културно-специфични думи и изрази, превод на метафори и игри на думи, превод на имена, превод на заглавия и др., както и с възможните стратегии за тяхното успешно преодоляване. Преводаческия процес се обвърза с основни параметри като: възложител, читателска аудитория, цел и функция на оригинала и превода. Работата по време на семинарните упражнения се осъществява на основата на автентични текстове от туристически брошури, пътеводители, каталози, хотелска информация и др.

Лингвистични теории за хумора – 1. чужд английски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. д-р Дафинка Иванова Генова 30/15

Курсът запознава студентите с трите преобладаващи теории, обясняващи хумора: теорията за контекстуалната несъвместимост, теорията за надменността и теорията за психическото разтоварване. Лекционният курс дава основни знания и за съвременните лингвистични теории за хумора на Раскин и Атардо, приближаващи се до теорията за контекстуалната несъвместимост и обясняващи хумора с частичното съвпадане на “сценарии” - термин, използван в психологията за стереотипната репрезентация на знанията, които асоциираме с дадена ситуация. Частичното несъвпадане на сценарии включва бинарно противопоставяне на понятията възможно – невъзможно, действително – недействително, очаквано – неочаквано. Дават се основни знания и за прагматично обяснение на хумора като неспазване на прагматични принципи и максими. Курсът има колкото теоретична, толкова и практическа насоченост. Теорията не се поднася per se, a се илюстрира и извлича от конкретни примери. Стимулира се онази чаcт от езиковата способност и дейност на студентите, която е свързана с продуцирането и интерпретирането на вицове.

Съвременна англоезична мигрантска литература – 1. чужд английски език доц. д-р Петя Цонева Иванова
Превод в областта на туризма – 1. чужд испански език преп. Ивелина Петрова Добрева 0/45

Курсът "Превод в областта на туризма с испански език" има за цел усъвършенстване на езиковите знания и умения, необходими за работа в туристически бизнес: преводач или придружител на чуждестранни гости, аниматор, екскурзовод, турагент. Акцентира се на уменията за извличане на необходимата информация от оригинални текстове на френски език по проблемите на туризма, ресторантъорството и хотелиерството, а така също на формирането на лингвокултурологична компетентност, умения за аргументация, водене на дискусия, презентации. Работата в час и самоподготовката се осъществяват на основата на оригинални материали от чуждестранни издания, информация от Интернет, както и преводи на специализирана литература от български на френски език. Изграждат се навици за критичен поглед към оригиналния продукт с оглед на неговия адресат, както и евентуално редактиране и адаптиране.

Превод на научно-технически текстове – 1. чужд испански език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА преп. Ивелина Петрова Добрева 0/45

Курсът е предназначен за студенти от специалността Приложна лингвистика с испански език. От студентите не се изисква предварителна подготовка. Целта на дисциплината е да запознае студентите със специализираната терминология от сферата на науката, технологиите, архитектурата, строителството, екологията и селско стопанство. Също така ще бъде направено кратко въведение в специализираната терминология, свързана с медицината. По време на упражненията ще бъдат превеждани текстове от и на испански език, свързани с горепосочените теми.

Превод в областта на туризма – 1. чужд немски език гл. ас. д-р Милена Иванова Иванова 0/45

Предлаганият курс цели повишаване на преводаческите умения на студентите в сферата на туризма. Семинарните занятия имат присъствена фаза в час с три акцента: съпоставителен анализ на оригинали на български и немски език с цел диагностициране на проблеми при превода като културен и езиков трансфер (специализирана лексика, визуална реторика, характеристики на реципиентите, работа с помощни средства за решаване на проблеми и др.); критичен прочит на оригинали и преводи и оценка на качествата на целевия текст; творческа фаза (самостоятелен превод на текстове). Занятията се провеждат както в семинарната зала, така и в реална среда (превод на музейна информация; превод на туристическа беседа).
Текущата оценка се формира както от работата на студентите в занятията, така и чрез представяне на самостоятелно подготвен проект (проспект за избрана дестинация). В края на обучението от студентите се очаква самостоятелно изготвен превод на флаер на дестинация по избор.

Лексикология на руския език (само за специалност "Русистика") доц. д-р Наталия Димитрова Пенева 30/0

Курсът Лексикология на руски език има за задача да даде на студентите теоретични познания за лексикалната система на руския език и основните въпроси, свързани със семантиката на лексикалните единици.
Проследяват се различните лексико-семантични връзки между лексикалните единици и основните лексикални категории: синонимия, омонимия, антонимия, паронимия. Прави се класификация на лексиката на руския език от гледна точка на нейния произход, сфери на употреба, активен и пасивен запас, стилистична принадлежност.

Ортоепична и лексикална култура (само за специалност "Русистика") – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Наталия Димитрова Пенева 30/0

Курсът Ортоепична и лексикална култура има за задача да даде на студентите теоретични познания за културата на речта като научна дисциплина, връзката й с другите науки. В него подробно се разглеждат в съпоставителен аспект книжовните правоговорни норми на гласните и съгласните, подвижното ударение в руския и български език; лексикални, морфологични, ортоепични и синтактични особености на различните стилове.

Превод в областта на туризма – 1. чужд руски език ас. д-р Александър Димитров Петров 0/45
Превод на документи – 1. чужд френски език гл. ас. д-р Маринела Николаева Петрова 15/30

Дисциплината „Превод на документи“ цели да запознае студентите с методологията на превода на документи, създаване на специализирани терминологични бази данни и работа с тях, създаване и работа с терминологични фишове, начини на търсене на информация при извършване на превод на специализирани текстове, използване на информационните технологии при работата на преводача, запознаване с етапите на професионалния превод и прилагането им в практиката. Вниманието е концентрирано върху превода на лична и фирмена документация.

Превод в областта на туризма – 1. чужд френски език преп. Райна Ковачева 0/45

Профилиращи дисциплини за специалностите  Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии и Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии

Електронно обучение 30/15
Информационни технологии в хуманитаристиката 30/15
Електронно публикуване и дигитални библиотеки 30/15
Управление на проекти 30/15

Профилиращи дисциплини за специалност Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм

Екотуризъм

гл. ас. д-р Тамара Драганова

45/0
Защитени природни обекти

гл. ас. д-р Тамара Драганова

45/0

Профилиращи дисциплини за специалност Приложна лингвистика с два чужди езика и международни отношения

Дигитална комуникация и социални медии
Пропаганда, дезинформация и фалшиви новини

Профилиращи дисциплини за специалност Приложна лингвистика с два чужди езика с бизнес комуникации

Организационно развитие проф. дн Пенчо Пенчев 30/15
Управление на човешките ресурси доц. д-р Венета Христова 30/15


Избираеми дисциплини за студентите от специалности Журналистика и Връзки с обществеността

5. семестър

Избираема дисциплина Преподавател Хорариум Л/У Анотация
Радио и подкаст гл. ас. д-р Георги Николов Игнатов 30/15

Учебната дисциплина си поставя за цел да запознае студентите с развитието на радиото като най-старата електронна медия. Представят се основните видове радиоформати (информационни, музикални, разговорни и др). Разглеждат се и водещите жанрови форми - репортаж, коментар, интервю, очерк, портрет, документален разказ и др., както и развитието на новите дигитални практики в радиокомуникацията. Радиото като медийна система се разглежда в близка перспектива, превръщането му в аудиовизуална медийна услуга, появата и разпространението на медийния пазар на нови радиоплатформи (онлайн радио, мобилно радио, подкаст и др.). Семинарните занятия се фокусират върху колективна и самостоятелна работа по проекти в учебното радио.

Поведение пред камера гл. ас. д-р Марина Георгиева Маринова 30/15

Дисциплината „Поведение пред камера” дава познания и умения на студентите относно работата пред микрофон в телевизионно студио. Тематичната ориентираност на програмата е свързана с подготовка на гласа за публична изява, упражнения за дишане, спазване на правоговорната норма, звукоизвличане и правилна дикция, разработване на говорния апарат, преодоляване на сценичната треска. Знанията и уменията се усвояват систематизирано в рамките на четири тематични компонента.
I-ви компонент: Степен на овладяване на гласа, основен тон, висок тон, нисък регистър, постановка на гласа, навици за диафрагмено-ребрено дишане, логическа и емоционална изразност, подобряване на артикулацията и фонетичните норми (т.нар. артикулационна гимнастика), интонация, възпитаване на слуха, освобождаване на фонационните пътища, усвояване на фонационно дишане (т.е. осъзнато, контролирано, с опора на тона), тембър, темпоритъм на речта, паузи - логическа, психологическа, хезитационна.
II-ри компонент: Кинесична модалност – лицево изражение, количество поглед и зрителен контакт (четене, свободно говорене, стратегическа точка), жестикулация – емоционални жестове, изобразителен и указателен жест, условен жест.
III-ти компонент: Проксична модалност – териториален статус, лично пространство, ориентация, поза, правилна стойка и владеене на пространството, семиотика на пространството, декореми, хроматеми.
IV-ти компонент: Най-често срещани нарушения на артикулационния процес, диалект, прозодични нарушения, хигиена на произношението, тренировъчни текстове и комуникативно-тренингови методи.
Извънаудиторна заетост: Освен практическите семинарни занятия, студентите могат да работят и извън часовете в учебното телевизионно студио, да получават консултации и практически насоки от преподавателя, да работят допълнително върху воденето на новинарска емисия и симулацията на публицистични предавания.
Междупредметни връзки: Дисциплината надгражда знания и умения, придобити по дисциплините, свързани с радио комуникацията и културата на речта, тя дава познания, които подготвят студентите за Учебна практика (телевизия).

Социални медии и мрежи – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. д-р Илиана Павлова Колева 30/15

Дисциплината въвежда в социалните измерения на мрежовата комуникация и цели да запознае студентите с основни комуникационни тенденции, резултат от развитието на интернет и на комуникационните технологии. Изяснява се понятието „мрежа“ във връзка със социалните науки; представят се характеристиките на мрежовото общество и новия тип медии; очертават се процесите на дигитализация и автоматизация в комуникациите и свързаните с тях предизвикателства на Икономика 4.0. Дисциплината запознава студентите с появата и развитието на социалните медии и мрежи; въвежда в теориите за мрежите и анализа на мрежи, като обръща внимание на въпроси като: кой е в центъра и в периферията на мрежата, кои са новите инфуенсъри и каква е ролята на мрежовите знаменитости в различните комуникационни кампании, какво означава „да си свързан“ в съвременния свят, как се създават общности и др.


6. семестър

Избираема дисциплина Преподавател Хорариум Л/У Анотация
Фотожурналистика гл. ас. д-р Георги Николов Игнатов 30/15

Дисциплината има за цел да запознае студентите с историческото и теоретичното развитие на фотографията и фотожурналистиката. Предвижда се критично обсъждане на фотографии, формиране на социална и естетическа база, която да разглежда въздействието на фотожурналистиката и ще осигури широко разбиране за това как да се конструират съвременни образи. Разбирането на фотографията като средство и съзнателното й използване е не само задължително в художествената и нехудожествената практика, но и в рекламата и медийните редакции.
По време на обучението си студентите ще се запознаят и ще изпробват различни фотографски жанрове. Ще придобият теоретични знания и практически умения за работа със съвременна фотографска апаратура. В рамките на семинарните занятия ще бъдат подпомагани индивидуалните виждания и силни страни на студентите, които оформят развитието на собствен визуален подпис.

Научна и екологична журналистика гл. ас. д-р Десислава Андреева Енева 30/15

Учебната дисциплина предлага запознаване с основите на вид специализирана журналистика със сериозен потенциал да привлича вниманието на аудиторията. Профилирането е ориентирано към научната (под понятието се разбира научнопопулярното медийно съдържание) и екологичната журналистика, която се смята за подвид на първата. Разглеждат се интересни илюстративни примери от медийната практика, както и различни аспекти от взаимовръзката "наука-журналистика-общество" като: инфлуенсъри и комуникатори на науката, интерпретиране на спорни научни открития и псевдонауката, инфотейнмънт и разследваща научна журналистика, начини за отразяване на екотеми, медийно отразяване на климатичните промени и др. Предлагат се систематизирани указания върху технологията на научно и екологично журналистическо писане, конструиране на журналистическия разказ в различните категории научнопопулярни истории, визуализиране на научните факти по разбираем за неспециализираната аудитория начин, научнопопулярно блогърство и т.н. Семинарните занятия се фокусират върху екипна и самостоятелна работа по отделни случаи (кейс стъди), наблюдение и анализ на водещи световни и български научнопопулярни медии и приоритетно – върху създаване на собствено журналистическо съдържание по актуални теми от обхвата на дисциплината.

Копирайтинг – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Стефан Димитров Серезлиев 30/15

Учебната дисциплина има за цел да даде необходимите знания, умения и ком-петенции в студентите по отношение на създаване на копирайтинга в комуникацион-ния процес: създаване на текстове, свързани с определени комуникационни задачи. Разглеждат се актуални теми, свързани с мениджмънта,  създаването и успешното приложение на текста в различните комуникационни дисциплини от гледна точка на творчеството и стратегическото планиране. Специално внимание се обръща на професионалните изисквания към служителите в комуникационната структура, които отговарят за текста; стандартите на работа; различни стратегически и концептуални подходи, които са доказали своята практическа ефективност и научна целесъобразност.
Особен фокус има върху създаването и използването на текста в интегрираните маркетингови комуникации и брандинга; връзка между текста (стратегия на вербалното послание) и арт – дирекцията (визуалната стратегия) в творческия и комуникационен процес.
Успешно завършилите курса студенти знаят: връзките на текста и визуалните концепции в различните комуникации; актуални творчески подходи при създаването на съответните комуникационни текстове (и вербални константи, като цяло) за отделните медии; как да решават различни практически и теоретични казуси, свързани с текстовата стратегия в интегрираните маркетингови комуникации; как да създават и използват различните вербални константи (име на бранда; слогани; заглавия и др.) по отношение на съответното бранд позициониране в областите на икономиката, културата, спорта, политиката и др.
Студентите ще могат: да използват тези знания в професионалната си кариера а комуникационни специалисти; да участват в екипи на различно стратегическо и так-тическо ниво в областта на комуникационния мениджмънт; да свържат тези знания и умения със специфичните изисквания към нарастващите изисквания на различни ра-ботни характеристики в бизнеса.

Корпоративен пиар доц. д-р Христина Атанасова Христова 30/15

Дисциплината „Корпоративен пиар“ има за цел да формира концепция за мениджърската функция на пиара в дейността на бизнес организациите и ролята на пиар комуникациите в развитието на корпоративната култура и конкурентното представяне на фирмените брандове в условията на хиперконуренция.
Основни акценти в съдържанието:
- корпоративна култура и конкурентно представяне: значения и взаимозависимост;
- корпоративно гражданство и социални инициативи;
- пиар техники за изграждане на клиентско портфолио;
- мениджмънт на корпоративна репутация;
- структура на корпоративния имидж;
- роля на корпоративните клиенти и потребителите за осъществяване на ефективен пиар в бизнес сферата;
- конкурентно предимство и зелен пиар;
- комуникиране на фирмени инициативи: стратегически подходи, онлайн и офлайн канали и стратегически публики;
В процеса на обучение се надграждат познания, усвоени при изучаването на дисциплините „Увод в пиара“ и „Стратегии и техники на връзки с обществеността“.
Дисциплината „Корпоративен пиар“ предполага полагане на изпит. В рамките на семестъра студентите подготвят курсова работа - изследване върху конкурентното представяне на определена компания за конкретен времеви период. Проектът се осъществява  по зададена критериална рамка, основава се на обстойно анализирани (по време на лекциите и упражненията) теоретични модели, SWOT анализ и качествени методи на изследване (неструктурирано интервю, изследване на единичен случай и наблюдение: структурирано, неструктурирано, включено). Курсовата работа се представя в деня на изпита.Факултативни дисциплини

СТУДЕНТИТЕ ОТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил; Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии; Приложна лингвистика. Български и английски с информационни технологии; Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации; Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм; Балканистика; Германистика; Журналистика; Връзки с обществеността

избират 2 дисциплини по 30 аудиторни часа, текуща оценка, 2 + 2 кредита - от всяка група по една ИЛИ продължават изучаването на чужд език, избран и изучаван през 3. и 4. семестър, 4 кредита с 60 аудиторни часа!

СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: **Педагогика на обучението по български и чужд език; **Педагогика на обучението по история и чужд език

избират 1 дисциплина от група А с 30 аудиторни часа,  текуща оценка, 2 кредита!

5. семестър - ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

(2 по 30 аудиторни часа, текущи оценки, 2 + 2 кредита, избират се 2 дисциплини - от всяка група по 1)

Група А

(всички избират по една дисциплина)

Факултативна дисциплина Преподавател Хорариум Л/У Анотация
Американски писатели нобелисти – 1. чужд английски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл.ас. д-р Иван Ангелов Димитров 30/0

Курсът разглежда върховите постижения в американската литература, които са част от шедьоврите на световната литература. Особено внимание се отделя на специфични за американската литература теми и мотиви и тяхното третиране в различни епохи, от различни гледни точки и литературни школи. Съществен аспект е и определянето на универсалните хуманистични послания на разглежданите произведения.

Лексикално-семантични полета – 1. чужд немски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р Милена Иванова Иванова 0/30

Дисциплината цели да задълбочи и доразвие практическите знания и умения на студентите по немски език, като акцентът пада върху работата с думи и фразеологизми и тяхната употреба в конкретни езикови контексти. Анализират се определени комуникативни ситуации в български и немски език с цел да се установят различията между двата езика и да се направи правилен подбор на съответните лексикални средства.

Съвременна Австрия - културен и общественополитически спектър - 2. чужд немски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА ас. Кристина Цанева-Парцер 0/30
Румънски културни реалии гл. ас. д-р Силвия Михайлеску 30/0

Дисциплината има за цел да разшири и да задълбочи социокултурната компетентност на студентите, като ги запознае със специфични румънски реалии. Разглеждат се знакови за румънската култура явления, имена, текстове. Придобитите в курса на обучение знания имат основно значение за междукултурното общуване. В часовете се прилагат аудио-визуални средства, като филми, видеа, презентации и т.н. Дисциплината се преподава на български език и може да бъде избрана от всеки студент, който има факултативна дисциплина по учебен план, особено от студентите, изучаващи румънския език като задължителна или факултативна дисциплина.

Съвременна американска проза – 2. чужд английски език

гл. ас. д-р Иван Ангелов Димитров 30/0

Дисциплината има за цел да запознае студентите с най-новите тенденции в американската литература през последнита няколко десетилетия като надгражда върху вече усвоените познания в "Американска литература 19 и 20в. От студентите се очаква да умеят да синтезират и извличат модели въз основа на етичните и естетическите парадигми заложени в разглежданите произведения принадлежащи към постмодерността.

Възникване и развитие на писмеността

гл. ас. д-р Петя Динева Карамфилова 30/0

Дисциплината проследява появата и еволюцията на писмените системи. Започва се от пиктографското и се стига до буквеното писмо. Специално внимание се отделя на глаголицата и кирилицата и тяхното място сред останалите буквени писмени системи.  Разглеждат се материалите за писане и особеностите на ръкописната книга.

Литературни шедьоври и кинематография

проф. дн Маргрета Любомирова Григорова 30/0

Дисциплината запознава с кинематографичните интерпретации на литературни шедьоври, най-вече с такива, които стават събития в света на киното, като се опитва да отговори в какво се състои техният успех и какви са релацииите между творба и филм, включително конкурирането им и взаимното им влияние. Запознава също и с творби, които киното е направило известни и е превърнало в шедьоври. За целта  е необходимо познаване на историята и на творбата и на нейната интерпретация/нейните интерпретации, включването им в отворен творчески процес. Въведен е понятиен и терминологичен език. Надничаме  в кухнята на киното, от сценария и режисьорската партитура  до актьорската игра и операторския кадър, обгръщаме с внимание филмовата музика, специалните ефекти и участието на технологии и не на последно място  обсъждаме механизмите на рецепция и признание (награждаване).   Курсът се стреми да вземе примери от различни жанрове в литературата и киното, да обгърне както ключови автори, така и известни режисьори, композитори, актьори. Сред обсъжданите шедьоври са "Сърцето на мрака" на Джоузеф Конрад (обект на множество киноадаптации, сред които "Апокалипсис сега"), "Пианистът" (Владислав Шпилман, Роман Полански), "Животът на Пи" (Ян Мартел, Янг Лий),  Поемата "Май" и филмът по нея (Карел Хинек Маха, реж. Ф. Брабец),  "Соларис" (на Станислав Лем в редица киноадаптации, сред които Джеймс Камерън и Андрей Тарковски), Quo vadis (на Хенрик Сенкевич в няколко киноадаптации, вкл. на Йежи Кавалерович), "Илюзионистът" (Стивън Милхаузер, Нийл Бъргър).

Поведение пред камера гл. ас. д-р Марина Георгиева Маринова

Група Б

(не избират педагогическите специалности)

Специализирани преводачески инструменти – 1. чужд английски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА преп. Стефан Стефанов 30/0
Социални медии и мрежи – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. д-р Илиана Павлова Колева 30/0

Дисциплината въвежда в социалните измерения на мрежовата комуникация и цели да запознае студентите с основни комуникационни тенденции, резултат от развитието на интернет и на комуникационните технологии. Изяснява се понятието „мрежа“ във връзка със социалните науки; представят се характеристиките на мрежовото общество и новия тип медии; очертават се процесите на дигитализация и автоматизация в комуникациите и свързаните с тях предизвикателства на Икономика 4.0. Дисциплината запознава студентите с появата и развитието на социалните медии и мрежи; въвежда в теориите за мрежите и анализа на мрежи, като обръща внимание на въпроси като: кой е в центъра и в периферията на мрежата, кои са новите инфуенсъри и каква е ролята на мрежовите знаменитости в комуникационните кампании, какво означава „да си свързан“ и как се създават общности и др. Представят се различни аспекти на потребителско поведение в мрежата.

Бъдещето на българския език доц. д-р Камен Димитров Димитров 30/0

От страна на студентите не се изискват специални предварителни знания и умения (необходимите лингвистични факти ще им бъдат представени по време на курса), тъй като езикознанието значително изостава от другите научни области в областта на прогнозирането.
Дисциплината „Бъдещето на българския език“ си поставя за основна цел да бъдат разгледани възможностите за развитие на основни тенденции, действащи от векове в българския език. Основната задача на курса е въз основа на конкретен лингвистичен материал се анализират някои очаквани промени в граматичния състав на българския език през следващите около 100 години, докъм началото на ХХII век. Тъй като основен предмет на дисциплината са предстоящи явления в езиковата еволюция, водеща роля има диахронният подход, а основните групи методи, които се използват, са екстраполацията и моделирането на лингвистичния материал, както и традиционни изследователски методи като индукция, дедукция, аналогия и др. В резултат от обучението по учебната дисциплина студентите теоретично и емпирично ще установят по научен път, че познаването българския език в диахрония не само е задължително условие за осмислянето му като система, но и дори дава възможност за предричане на бъдещите промени, които неизбежно настъпват в развоя на всеки един език. Студентите ще изградят и собствено виждане за възможното развитие на конкретни езикови факти и явления, както и за бъдещето на българския език като цяло.
Оценката по дисциплината ще се формира въз основа н активността на студентите по време на курса и възможностите им за анализ, синтез и моделиране на езиковите факти. Дисциплината се преподава на български език.

Преводна рецепция на български език на модерната румънска литература гл.ас. д-р Йоана Стоилова Славчева

Дисциплината “Преводна рецепция на български език на модерната румънска литература”  има за цел да запознае студентите с преводите на румънски литературни произведения на български език от гледна точка на критериите за подбор на превежданите и издаваните у нас текстове, литературно-историческата ситуация, в която се появява съответният превод, личността на преводача, както и на литературните контакти. Хронологичните рамки на разглежданите преводи са от епохата на националния романтизъм до наши дни. Дисциплината се води на български език.

Културни реалии на Република Корея – 2. чужд корейски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р Хван Джонг Джеймс Канг 30/0
Калиграфия на Корея - корейски език гл. ас. д-р Хван Джонг Джеймс Канг

Езикова манипулация в медиите – 2. чужд английски език

гл. ас. д-р Гергана Василева Кушева 15/15

В курса се акцентира върху начините, чрез които печатните медии манипулират читателите посредством различни езикови средства. Манипулативните похвати се разглеждат във връзка с особеностите на структуриране на медийния текст. Разглеждат се текстове от таблоидни издания и от сериозната преса. Дефинира се понятието манипулация и се посочват причините за осъществяването на манипулативен ефект от медиите.

Радио и подкаст

гл. ас. д-р Георги Николов Игнатов 30/0

Учебната дисциплина си поставя за цел да запознае студентите с развитието на радиото като най-старата електронна медия. Представят се основните видове радиоформати (информационни, музикални, разговорни и др). Разглеждат се и водещите жанрови форми - репортаж, коментар, интервю, очерк, портрет, документален разказ и др., както и развитието на новите дигитални практики в радиокомуникацията. Радиото като медийна система се разглежда в близка перспектива, превръщането му в аудиовизуална медийна услуга, появата и разпространението на медийния пазар на нови радиоплатформи (онлайн радио, мобилно радио, подкаст и др.). Семинарните занятия се фокусират върху колективна и самостоятелна работа по проекти в учебното радио.

Превод на документи – 2. чужд френски език

гл. ас. д-р Маринела Николаева Петрова 15/15

Дисциплината „Превод на документи“ цели да запознае студентите с методологията на превода, създаване на специализирани терминологични бази данни и работа с тях, създаване и работа с терминологични фишове, начини на търсене на информация при извършване на превод на специализирани текстове, използване на информационните технологии при работата на преводача, запознаване с етапите на професионалния превод и прилагането им в практиката. Вниманието е концентрирано върху превода на лична и фирмена документация.

Етикет и протокол – 2. чужд китайски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА

доц. д-р Полина Валентинова Цончева 30/0

Дисциплината е предназначена за студенти от всички специалности, в които се изучава китайски език. Целта на дисциплината е да подпомогне изучаващите чуждия език в подготовката им за цялостна успешна реализация на пазара на труда, като даде насоки за това какви умения трябва да придобият/култивират у себе си, какви познания във връзка с културните различия трябва да имат и какъв етикет следва да спазват, за да постигнат ефективно общуване в мултикултурна работна среда и да развият добри презентационни умения на езика.


6. семестър - ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

(2 по 30 аудиторни часа, текущи оценки, 2 + 2 кредита, избират се 2 дисциплини - от всяка група по 1)

Група А

(всички избират по една дисциплина)

Факултативна дисциплина Преподавател Хорариум Л/У Анотация
Превод на екскурзоводски беседи – 2. чужд китайски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Полина Цончева 0/30
Англоезични писатели-мигранти – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Петя Цонева Иванова 30/0
Академично писане – чужд английски език гл. ас. д-р Гергана Василева Кушева 15/15

Дисциплината академично писане запознава студентите с особеностите на изграждане на академичен текст на английски език. Акцентира се върху лексикални и граматически упражнения с текстове от академичния регистър. Развиват се уменията за извършване на изследване по дадена тема. Усъвършенства се критичното мислене и способността за изграждане на убедителна аргументация.

Фотожурналистика гл. ас. д-р Георги Николов Игнатов 30/0

Дисциплината има за цел да запознае студентите с историческото и теоретичното развитие на фотографията и фотожурналистиката. Предвижда се критично обсъждане на фотографии, формиране на социална и естетическа база, която да разглежда въздействието на фотожурналистиката и ще осигури широко разбиране за това как да се конструират съвременни образи. Разбирането на фотографията като средство и съзнателното й използване е не само задължително в художествената и нехудожествената практика, но и в рекламата и медийните редакции.
По време на обучението си студентите ще се запознаят и ще изпробват различни фотографски жанрове. Ще придобият теоретични знания и практически умения за работа със съвременна фотографска апаратура. В рамките на семинарните занятия ще бъдат подпомагани индивидуалните виждания и силни страни на студентите, които оформят развитието на собствен визуален подпис.

Лексикология и семантика – 1. чужд френски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р Невена Георгиева Стоянова 0/30

Курсът представя важни явления в областта на френската семантика и лексикология (синонимия, омонимия, паронимия, антонимия, словообразуване и неологизми). Запознава студентите с основите на семичния анализ. Специално място се отделя на практическото приложение на теорията в занятията по писмени упражнения и превод. Включените в курса упражнения имат като допълнителната цел да подтикнат творческото мислене и способността за възприемане на езика в цялата му сложност и разнообразие, както и на съществуващите начини за неговото подновяване и обогатяване.

Превод на художествен текст – 2. чужд руски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р Ваня Панева Иванова 15/15

Курсът има интердисциплинарен характер (с литературоведска и езиковедска насоченост). Основната му цел е да разшири и да задълбочи познанията на студентите в областта на художествения превод като творчески процес и да усъвършенства преводаческата им техника. В лекционния курс се разглеждат специфични проблеми на художествения превод от руски на български език, особености на превода на културни реалии при двойката езици, факторите за избор на преводаческа стратегия според стилистичните особености на оригинала и др. Семинарните занятия включват анализ на художествени текстове главно върху материал от откъси на съвременни автори в оригинал, обсъждане на потенциалните трудности в превода при конкретните случаи, анализ на използването на различни преводачески трансформации и изграждане на критерии за преценка на общото качество на превода.
Методи и система на оценяване:
Оценката по дисциплината е текуща. Във формирането ? участват следните елементи: активност на аудиторните занятия (20 %), текущ контрол (40 %), изпълнение на задачи от извънаудиторна самостоятелна работа (40 %).

Основни лингвистични теории – 1. чужд английски език

гл. ас. д-р Боряна Колева Братанова 30/0

Курсът по основни лингвистични теории цели да запознае студентите с насоките в развитието на лингвистиката от Сосюр до наши дни. Акцентът в курса е поставен върху структурализма, дескриптивизма, Пражката лингвистична школа, генеративизма, функционализма и когнитивизма. Разглеждат се също водещи модели на езиковата еволюция, съотнесени към основните типове езици по света. Специално внимание се отделя на основни езикови политики като многоезичие, съхраняване на езиковото разнообразие и официализиране на езици по света.

Преподаване и учене с невродидактика

доц. дн Янка Илиева Коева 30/0

Учебната дисциплина има за цел да се придобият знания за ролята на невродидактиката в процеса на учене и в частност при преподаване и учене на чужди езици. С нейна помощ се изграждат се умения за постигане на по-голяма ефективност в тези процеси. Очакваните резултати са бъдещите учители да придобият по-голям опит при преподаване на (чужд) език, както и самите обучавани да подобрят индивидуалния си процес на учене, като вземат под внимание факторите, които стимулират ученето, а така също и чрез самоопределяне като тип учещ, самооценка на мотивацията и демотивацията за учене. Дисциплината се преподава в лекционен курс, включващ презентации, беседи и интерактивни форми. Текущата оценка се формира въз основа на активно участие и презентация на курсова работа. Провеждат се консултации, включително в електронен формат.

Църковнославянски език доц. д-р Камен Димитров Димитров

Църковнославянският език е един от най-важните приноси на България към европейската и световна култура и цивилизация. Днес той е lingua sacra, свещен език на съвременното православно християнство. По произход църковнославянският език е старобългарският книжовен език, създаден от светите братя Кирил и Методий, обработен и доразвит в България през периода IX – XV в. и „трансплантиран“ (по израза на акад. Д. Лихачов) в Русия, тоест представлява късна руска редакция на старобългарския книжовен език. Изучаващите тази източнославянска редакция на най-стария писмено засвидетелстван славянски език би следвало да придобият базови знания за старобългарския и църковнославянския език, да изградят основни умения за четене и разбиране на стари текстове, да могат да обосновават чрез научни аргументи ролята и значението на старобългарския език за формиране на съвременната култура и цивилизация.
От страна на студентите не се изискват предварителни знания и умения (необходимият минимум от лингвистични факти ще им бъде представен по време на курса). Оценката по дисциплината ще се формира въз основа н активността на студентите по време на курса и работата им с езиковия материал. Дисциплината  се преподава на български език.

Група Б

(не избират педагогическите специалности)

Научна и екологична журналистика гл. ас. д-р Десислава Андреева Енева 30/0

Учебната дисциплина предлага запознаване с основите на вид специализирана журналистика със сериозен потенциал да привлича вниманието на аудиторията. Профилирането е ориентирано към научната (под понятието се разбира научнопопулярното медийно съдържание) и екологичната журналистика, която се смята за подвид на първата. Съдържанието на учебния курс включва различните аспекти на взаимовръзката "наука-журналистика-общество" и разглежда интересни илюстративни примери от медийната практика. Сред засегнатите теми в лекционния курс са: инфлуенсъри, комуникатори на науката, ученият като медийна звезда, влиянието на научния пиар, подходи към противоречивата наука и псевдонауката, разследваща научна журналистика, инфотейнмънт и едютейнмънт, отразяване на здравни теми, технологичните иновации, научните открития, климатичните промени и екокризите. Предлагат се систематизирани указания върху технологията на научното и екологичното журналистическо писане за различните медии, стратегии на разказа в различните категории научнопопулярни истории, научното блогърство, визуализиране на научните факти по разбираем за неспециализираната аудитория начин и т.н.

Копирайтинг – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Стефан Димитров Серезлиев 30/0

Учебната дисциплина има за цел да даде необходимите знания, умения и ком-петенции в студентите по отношение на създаване на копирайтинга в комуникацион-ния процес: създаване на текстове, свързани с определени комуникационни задачи. Разглеждат се актуални теми, свързани с мениджмънта,  създаването и успешното приложение на текста в различните комуникационни дисциплини от гледна точка на творчеството и стратегическото планиране. Специално внимание се обръща на професионалните изисквания към служителите в комуникационната структура, които отговарят за текста; стандартите на работа; различни стратегически и концептуални под-ходи, които са доказали своята практическа ефективност и научна целесъобразност.
Особен фокус има върху създаването и използването на текста в интегрираните маркетингови комуникации и брандинга; връзка между текста (стратегия на вербалното послание) и арт – дирекцията (визуалната стратегия) в творческия и комуникационен процес.
Успешно завършилите курса студенти знаят: връзките на текста и визуалните концепции в различните комуникации; актуални творчески подходи при създаването на съответните комуникационни текстове (и вербални константи, като цяло) за отдел-ните медии; как да решават различни практически и теоретични казуси, свързани с текстовата стратегия в интегрираните маркетингови комуникации; как да създават и използват различните вербални константи (име на бранда; слогани; заглавия и др.) по отношение на съответното бранд позициониране в областите на икономиката, култу-рата, спорта, политиката и др.
Студентите ще могат: да използват тези знания в професионалната си кариера а комуникационни специалисти; да участват в екипи на различно стратегическо и так-тическо ниво в областта на комуникационния мениджмънт; да свържат тези знания и умения със специфичните изисквания към нарастващите изисквания на различни ра-ботни характеристики в бизнеса.

Когнитивна семантика гл. ас. д-р Боряна Емилиянова Михайлова 30/0

Дисциплината има за цел да разшири и задълбочи знанията на студентите за езика. Тя ще ги въведе в една интердисциплинарна наука – когнитивната лингвистика, която изучава езика, изхождайки от разбирането, че той е неделима част от общите когнитивни процеси, а човешката мисъл намира своя най-пряк израз в езиковия облик. Когнитивната семантика, като част от когнитивната лингвистика, се опитва да отговори на въпроса защо и по какъв начин се появява едно или друго значение. Тя е представена от няколко подхода, които са взаимно съвместими, но се различават по това, върху което отделните изследователи фокусират вниманието си – върху това как се създава концептуалната структура (значението) или върху когнитивните процеси, които се проявяват в езика (смяната на фигура и фон, преместване на гледната точка, сканиране и концентрация на вниманието върху определени аспекти на ситуацията и др.). Представянето на различните подходи ще бъде подкрепено с анализ на конкретен езиков материал.

Писатели нобелисти (славянски литератури) – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. дн Маргрета Любомирова Григорова 30/0

Дисциплината запознава първо с историята, ролята и значението на Нобеловата награда, с дискусиите и парадоксите ?, с интересни и заслужаващи внимание факти, личности, постижения, с Нобеловата церемония.  Последователно са представени славянските писатели носители на Нобеловата награда за литература - полски, руски, белоруски, южнославянски, чешки. Дисциплината запознава с най-големите им постижения, с пътя им до Нобеловото отличие, с вердикта на връчването на наградите, с нобеловите им речи, с контракандидатурите. Техните Нобелови награди са разгледани в международен контекст, правят се връзки с Нобеловите награди за наука и мир.

Руската средновековна култура – реалии и превод – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р Анета Николова 0/30
Превод в областта на туризма – 2. чужд китайски език доц. д-р Полина Валентинова Цончева 0/30

Превод на екскурзоводски беседи – 2. чужд японски език

ас. Милица Ганчева Минева 0/30

Целта на дисциплината е да запознае и подготви студенти, които вече владеят японски език на средно ниво, с особеностите при превода по време на екскурзоводски турове, със спецификата на обслужване на японски клиенти, със знания на японски език за основни аспекти от българската реалност и най-често посещавани туристически обекти. Като резултат се очаква обучаващите се в курса да могат да представят изучаваните теми на японски език във вид на екскурозоводски беседи пред японски туристи. Като част от обучението се предвижда реално водене на беседи пред японски граждани във Велико Търново и Арбанаси.

Корективна граматика - корейски език гл.ас. д-р Хван Джонг Джеймс Канг

Фоносемантика

проф. дфн Живка Стефанова Колева-Златева 30/0

Дисциплината запознава студентите с мястото на звукоизобразителността в езика в двете и разновидности – звукоподражание и звуков символизъм, първичен и вторичен. Подчертава се универсалният характер на явлението и ролята му в езиците по света и в древния език в момента на неговото зараждане. Анализира се ролята на иконичността в знаковите средства на езика. Разглеждат се признаците на звукоизобразителните думи: функционални, семантични, граматически, структурни и тяхната роля в разпознаването на звукоизобразителните думи, преминали дълъг път на развитие. Специално внимание се отделя на редупликацията като критерий, който във времето в най-малка степен се поддава на маскировка и който се оказва най-надежден критерий при разпознаването на думите със звукоизобразителен произход.


Факултативни езици

ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО ПРОДЪЛЖАВАЩИ КУРСОВЕ ПО ЕЗИЦИ – Т.Е. КОЙТО Е УЧИЛ ЕЗИК В 3. И 4. СЕМ., ИМА ПРАВО ДА ПРОДЪЛЖИ С ФАКУЛТ. ДИСЦИПЛИНИ – СЪЩИЯ ЕЗИК.
ЕЗИК В 5. И 6. СЕМ. НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ НАЧАЛНО НИВО.

5. и 6. семестър

(за студенти, които са изучавали езика като факултативен през учебната 2019/2020 година)
(60 часа на семестър с 4 кредита, общо 120 часа и 8 кредита, текущи оценки)
Гръцки език факултативен III и IV част
Испански език факултативен III и IV част
Полски език факултативен III и IV част доц. д-р Станка Бонова Дойчинова
Португалски език факултативен III и IV част
Руски език факултативен III и IV част
Словашки език факултативен III и IV част
Сръбски език факултативен III и IV част гл.ас. д-р Сава Стаменкович
Френски език факултативен III и IV част

Избираеми и факултативни дисциплини за 2022/2023 година за студенти, записани в 1. курс през учебната 2019/2020 година, в изброените по-долу специалности

Избираеми дисциплини за 7. и 8. семестър на учебната 2022/2023 г. — Първи формуляр (заключен)

7. семестър

Избираема дисциплина по език Преподавател Хорариум Л/У Анотация
Интерактивни методи в обучението по български език и литература доц. д-р Димка Димитрова Николова-Иванова
Профилирана подготовка по български език и литература доц. д-р Димка Димитрова Николова-Иванова
Устна комуникация – български език гл. ас. д-р Теодора Рабовянова 30/15
История на българското езикознание гл. ас. д-р Велин Петров 30/15
Българският модернизъм – категории и проекти – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. дн Сава Василев 30/15
Литературните превъплъщения на историята – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. дн Сава Василев 30/15
Литература и критика проф. д-р Антония Веселинова Велкова-Гайдаржиева

Лекционният курс обхваща теоретическите предпоставки за поява на литературната критика, нейните начални стъпки и  развой, нейната частна периодизация. Проследяват се отделните фази на критико-оценъчно мислене с техните основни представители. Реконструира се процесът от доперсонализъм към персонализъм в литературната критика и до утвърждаване на нейния статут в системата на новата българска литература. Литературната критика се осмисля като литературна институция, като оценъчно-интерпретаторска канонизация на националната класика. Аналитично се разглежда наследството на най-ярките фигури на българската естетико-оценъчна мисъл - от д-р К. Кръстев, Вл. Василев и Ив. Мешеков до Т. Жечев, М. Неделчев и Св. Игов.

Американска литература – 1. чужд английски език гл. ас. д-р Вакрилен Петков Кильовски 30/15

Курсът по история на американската литература си поставя за задача да анализира предпоставките, идеите и целият историко-социален контекст, в който се заражда американската литература. Особено значение се отделя на специфичните фактори, мотиви, теми и художествени структури, които дават типичното “американско” звучене на творбите на авторите от колониалния период до края на ХХ век. Подходът е теоретично-аналитичен; всеки автор се поставя в литературния и социално-исторически контекст на своето време, като се проследява интерпретацията на типично американски теми и мотиви в творчеството му заедно с новите тенденции, които то очертава.

Основни тенденции в североамериканската художествена проза след 1980г. – 1. чужд английски език гл. ас. д-р Иван Ангелов Димитров 30/15

Дисциплината има за цел да запознае студентите с най-новите тенденции в американската литература през последнита няколко десетилетия като надгражда върху вече усвоените познания в "Американска литература 19 и 20в. От студентите се очаква да умеят да синтезират и извличат модели въз основа на етичните и естетическите парадигми заложени в разглежданите произведения принадлежащи към постмодерността.

Английска литература - Просвещение – 1. чужд английски език гл. ас. д-р Павел Стефанов Петков 30/15
Академично писане – 1. чужд английски език ас. Галина Цонева Деведжиева 0/45
Готически роман и кино – 1. чужд английски език
Устен превод и нотация – 1. чужд английски език преп.  Лена Христова Илиева 0/45
Комуникативни стратегии и реклама – 1. чужд английски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. д-р Дафинка Иванова Генова 30/15

Курсът от лекции запознава студентите с предпочитаните езикови средства и комуникативни стратегии, които създателите на печатни реклами използват при постигането на основната цел на всяка реклама – извикване на желание у реципиента и подтикване към действие за притежанието на даден продукт. Коментират се основните компоненти в съдържанието на печатната реклама: информационен, убеждаващ и манипулативен, като първият и вторият са задължителни, докато третият не е. Посочват се особеностите на убеждаващия и манипулативния дискурс. Определящият фактор при интерпретацията на дадено изказване в рекламата като информативно, убеждаващо или манипулативно не е лингвистичният контекст, а нагласите и фоновите знания на интерпретатора. Курсът има за цел също така изучаването на особеностите на визуалната комуникация и как тя си взаимодейства с вербалната. Изтъкват се преимуществата на визуалната комуникация пред вербалната в печатната реклама като жанр. Използването на хумора в рекламата най-често като забавление и остроумие като убеждаваща стратегия също се дискутира.

Психолингвистика – 1. чужд английски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. д-р Дафинка Иванова Генова

Курсът от лекции и упражнения има за цел да даде на студентите минимума от знания, свързани с когнитивните ни способности и процеси, стоящи в основата на двете основни езикови способности – продуцирането и интерпретирането на граматически правилни изказвания, както и с моделите, представящи тези процеси. Какво знаем за отношението език - мислене? Как са репрезентирани и организирани думите в умствения ни речник или информацията, която имаме за тях: как се изговарят, как се пишат, тяхното значение и морфология? Коя от двата вида граматики – синтактично и семантично ориентирана – е психологически приемлива? Участват ли знанията ни за света в процеса на разбиране на изказванията/текста? Как се обясняват спонтанните грешки, които правим понякога при говорене, писане, слушане и четене? Кои са етапите и процесите в развитието на детската реч? Психолингвистиката като академична дисциплина се стреми да даде отговор на всички тези въпроси. Курсът е ориентиран най-вече към онези студенти, които се готвят да бъдат учители и преподаватели.

Език и пол – 1. чужд английски език доц. д-р Свилен Богданов Станчев
Европейски институции и превод – 1. чужд испански език преп. Ивелина Петрова Добрева 0/45
Аудиовизуален превод – 1. чужд испански език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р Юлия Митева 0/45
Превод на научно-технически текстове – 1. чужд испански език преп. Ивелина Петрова Добрева 0/45
Виенска модерност – 1. чужд немски език гл. ас. д-р Владимира Ангелова Вълкова 30/15

Обучението по ВИЕНСКА МОДЕРНОСТ си поставя за цел да запознае студентите с взаимодействието на наука, изкуство, литература и социален живот в края на XIX и началото на XX век. В курса на обучение следва да се дискутират съществени белези на Виенския модернизъм и да се направят връзки с политическите, обществените и градоустройствените трансформации в епохата на Краевековието. Предвижда се студентите да усвоят техники на интерпретация на текстове в културологичен план. На базата на подбор от емблематични за разглеждания литературно-културологичен период произведения следва да се разработят мотиви, които дефинират и отразяват смяната на парадигмата в науките и изкуствата, на възприятието на света и на индивидуалността. Планира се изследване на средствата, формирали тематичното и семантично  родство между литература, психоанализа, архитектура, изкуство и музика. След успешно завършване на курса по дисциплината студентите следва:
- да познават социалния, политическия и културно-исторически фон на Виенския модернизъм;
- да разпознават и анализират основните характерни белези на модернизма;
- да правят връзки между наука, философия, изкуство и литература;

Писмена реч 2 – 1. чужд руски език гл. ас. д-р Иван Марков Златев 0/45

Дисциплината „Писмена реч“ разширява и задълбочава теоретичните знания и практическите умения на студентите по ортография. Разработват се въпросите на руския правопис и пунктуация, като се обръща внимание на сходствата и различията между руския и българския. Студентите придобиват навици да слушат внимателно, да разграничават различните морфонологични явления, да улавят паузата. Това се постига постепенно чрез разнообразни тренировъчни упражнения, изпълнявани под ръководството на преподавателя.

Превод в сферата на икономиката (само за специалност „Русистика“) гл. ас. д-р Иван Марков Златев 15/30
Превод в сферата на туризма (само за специалност „Русистика“) ас. д-р Александър Димитров Петров 15/30
Превод на културни реалии (само за специалност „Русистика“) гл. ас. д-р Ваня Панева Иванова 15/30
Писмена реч 2 (само за специалност „Русистика“) – НЕ СЕ ОБЯВЯВА 0/45
Писане на есе – 1. чужд френски език гл. ас. д-р Маринела Николаева Петрова 15/30

Дисциплината “Писане на есе” има за цел да запознае студентите със специализираната терминология в областта на  обществено-икономическия живот и със създаването на специализирани терминологични бази данни. По време на курса основното внимание се съсредоточава върху разработване на теми и работа с подбрани оригинални документи и материали от пресата на български език и съответния чужд език.

Филмов превод – 2. чужд английски език гл.ас. д-р Павел Стефанов Петков 15/30

Целта на курса е да запознае студентите с основните принципи и особености при извършването на филмов превод.
След въведение, представящо специфичните особености на филмовия превод, неговото предназначение и психологическите особености на целевата група зрители, за които е предназначен, чрез богато онагледяване с практически примери се пристъпва към представяне на техниката на субтитриане. По време на упражненията се набляга на начините за преодоляване на езикови и лексикални проблеми, точното извличане на смисъла в богатия контекст на филмовото произведение, художествено, документално или научно-популярно. Паралелно с това се излагат етапите на подготовката за професионален превод с използване на специализирана компютърна техника и софтуер.
Примерите, които се използват за анализ и онагледяване са от филмови произведения предимно с художествен, документален и научно-популярен характер.

Превод на документи – 2. чужд английски език 0/45
Превод на документи – 2. чужд испански език преп. Ивелина Петрова Добрева 0/45

Курсът "Превод на документи" има за цел да спомогне за задълбочаването на познанията на бъдещите преводачи относно съществуващите видове документи, да обогати общата им култура по отношение на специализираната терминология и съответните процедури за издаване на всички документи, за тяхното легализиране и придвижване към съответните институции. Неизменна част от курса е да даде насоки на студентите при усъвършенстването технологията на превода на документи, както и да им се предостави възможност да натрупат определен специализиран речников запас, което ще гарантира по-успешното им реализиране на пазара на труда.

Превод в областта на туризма – 2. чужд испански език преп. Ивелина Петрова Добрева
Художествен превод – 2. чужд испански език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. дфн Владимир Едуардо Сабоурин-Дренска 45/0

Дисциплината има за цел да запознае студентите с историята и теорията на художествения превод като специфична форма на културен диалог и трансфер.

Превод на документи – 2. чужд италиански език преп. Грета Димитрова Генчева 0/45

Студентите се запознават с основните видове национални и международни документи, издавани от различни институции, както и с използваната в тях терминология. Паралелно с това те изграждат речников фонд от понятия, специализирана терминология, устойчиви словосъчетания, характерни за посочената лексикална област, усъвършенстват владеенето на специфични за този стил граматични конструкции. Курсът по дисциплината се състои от упражнения, в които се правят двупосочни преводи на различни видове документи.

Туризъм и реалии – 2. чужд италиански език преп. Грета Димитрова Генчева 0/45

Студентите се запознават с понятието реалии и класификацията на реалиите, като акцентът се поставя върху географските и историческите реалии в италианския и българския език и специфичните фразеологизми, свързани с тях. Представят се различните преводачески стратегии и похвати за превод на реалиите. Обогатяват речниковия си фонд с думите и изразите за предметите, понятията и явленията, характерни за бита, историята, културата и начина на живот на Италия и България, които нямат еквивалент в съответния език.

Превод на реклами – 2. чужд китайски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА ас. Теодора Петкова Йонкова 0/30

Дисциплината „Превод на реклами - китайски език“ има за цел в рамките на 30 часа упражнения студентите да надградят преводаческите си умения и познанията си по китайска култура, да демонстрират умения за творчески подход към поставените задачи, свързани с превод на слоугани, лога и кратки рекламни текстове и клипове. Курсът е предназначен за студенти в специалности с китайски език, достигнали необходимото ниво на владеене на езика.

Превод на документи – 2. чужд китайски език доц. д-р Полина Цончева 0/45
Филмов превод – 2. чужд китайски език ас. Теодора Петкова Йонкова 0/45
Превод в областта на туризма – 2. чужд китайски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Полина Цончева 0/45
Превод на документи – 2. чужд корейски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас.д-р Хван Джонг Джеймс Канг 0/45
Филмов превод – 2. чужд корейски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас.д-р Хван Джонг Джеймс Канг 0/45
Лексикално-семантични полета – 2. чужд немски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р Милена Иванова Иванова 0/45

Дисциплината цели да задълбочи и доразвие практическите знания и умения на студентите по немски език, като акцентът пада върху работата с думи и фразеологизми и тяхната употреба в конкретни езикови контексти. Анализират се определени комуникативни ситуации в български и немски език с цел да се установят различията между двата езика и да се направи правилен подбор на съответните лексикални средства.

Преводи в сферата на туризма – 2. чужд немски език гл. ас. д-р Милена Иванова Иванова 0/45

Предлаганият курс цели повишаване на преводаческите умения на студентите в сферата на туризма. Семинарните занятия имат присъствена фаза в час с три акцента: съпоставителен анализ на оригинали на български и немски език с цел диагностициране на проблеми при превода като културен и езиков трансфер (специализирана лексика, визуална реторика, характеристики на реципиентите, работа с помощни средства за решаване на проблеми и др.); критичен прочит на оригинали и преводи и оценка на качествата на целевия текст; творческа фаза (самостоятелен превод на текстове). Занятията се провеждат както в семинарната зала, така и в реална среда (превод на музейна информация; превод на туристическа беседа).
Текущата оценка се формира както от работата на студентите в занятията, така и чрез представяне на самостоятелно подготвен проект (проспект за избрана дестинация). В края на обучението от студентите се очаква самостоятелно изготвен превод на флаер на дестинация по избор.

Особености на изреченски структури - 2. чужд немски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Радка Тодорова Василева 30/15
Превод на исторически и културни реалии – 2. чужд нидерландски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА преп. Калоян Великов 0/45
Реалиите в превода – 2. чужд новогръцки език доц. д-р Димитриос Йоаннис Румпос 15/30

Дисциплината включва разнообразни текстове и термини от литература, история, етнография и география; поезия, проза, театър, кино и изобразително изкуство. Разглеждат се подбрани основни материали, обсъждат се варианти на техния превод и се съставят такива. Така се постига необходимата компетентност на студентите – бъдещи преводачи при работа с широк спектър реалии.

Превод на документи – 2. чужд новогръцки език доц. д-р Димитриос Йоаннис Румпос 15/30

Дисциплината включва разнообразни текстове и документи, систематизирани според  сферата, в която се използват. Тези документи се разглеждат последователно и след всяка тематична група се формулират съответните изводи и обобщения. Така се постига необходимата компетентност на студентите – бъдещи преводачи при работа с широк спектър документация.

Превод на документи – 2. чужд полски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Станка Бонова 0/45
Превод на исторически и културни реалии – 2. чужд полски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Станка Бонова 0/45
Превод в областта на туризма – 2. чужд португалски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА ас. Кремена Кирилова Попова 0/45
Превод на исторически и културни реалии – 2. чужд португалски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА 0/45
Превод на исторически и културни реалии – 2. чужд румънски език гл. ас. д-р  Боряна Михайлова 0/45
Превод на документи – 2. чужд румънски език гл. ас. д-р  Йоана Славчева 0/45
Превод и реклама – 2. чужд румънски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р  Боряна Михайлова 0/45
Превод на художествен текст – 2. чужд руски език гл. ас. д-р Ваня Панева Иванова 15/30

Курсът има интердисциплинарен характер (с литературоведска и езиковедска насоченост). Основната му цел е да разшири и да задълбочи познанията на студентите в областта на художествения превод като творчески процес и да усъвършенства преводаческата им техника. В лекционния курс се разглеждат специфични проблеми на художествения превод от руски на български език, особености на превода на културни реалии при двойката езици, факторите за избор на преводаческа стратегия според стилистичните особености на оригинала и др. Семинарните занятия включват анализ на художествени текстове главно върху материал от откъси на съвременни автори в оригинал, обсъждане на потенциалните трудности в превода при конкретните случаи, анализ на използването на различни преводачески трансформации и изграждане на критерии за преценка на общото качество на превода.
Методи и система на оценяване:
Оценката по дисциплината е текуща. Във формирането ? участват следните елементи: активност на аудиторните занятия (20 %), текущ контрол (40 %), изпълнение на задачи от извънаудиторна самостоятелна работа (40 %).

Превод на исторически и културни реалии – 2. чужд руски език гл. ас. д-р Ваня Панева Иванова 15/30

Дисциплината цели да запознае студентите със спецификата и основните теоретични постановки при превод на исторически и културни реалии. Разглеждат се въпроси, свързани с понятието реалия и начините за предаване на реалиите при превод, акцентира се върху значението на реалията като носител на националноспецифичен колорит и като понятие с определена конотация. Обръща се внимание на превода на фразеологизми, афоризми, пословици и поговорки, съдържащи културни реалии, коментира се предаването на собствени имена, диалектна, просторечна и жаргонна лексика в езика на превода.
Обучението се осъществява във вид на диалогична лекция с използване на мултимедийни средства. Семинарните занятия включват анализ и коментар на преводни текстове, съдържащи културни реалии. Провеждат се индивидуални и групови консултации, включително в електронен формат.
Методи и система на оценяване:
Оценката по дисциплината е текуща. Във формирането ? участват следните елементи: активност на аудиторните занятия (20 %), текущ контрол (40 %), изпълнение на задачи от извънаудиторна самостоятелна работа (40 %).

Превод на исторически и културни реалии – 2. чужд словашки език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Даниела Константинова
Превод на исторически и културни реалии – 2. чужд сръбски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. д-р Ценка Иванова 0/45
Превод на документи – 2. чужд сръбски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА 0/45
Писане на есе – 2. чужд френски език гл. ас. д-р Маринела Николаева Петрова 15/30

Дисциплината “Писане на есе” има за цел да запознае студентите със специализираната терминология в областта на обществено-икономическия живот и със създаването на специализирани терминологични бази данни. По време на курса основното внимание се съсредоточава върху разработване на теми и работа с подбрани оригинални документи и материали от пресата на български език и френски език.

Превод в областта на туризма – 2. чужд френски език преп. Райна Ковачева 0/45
Превод на документи – 2. чужд френски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р Маринела Петрова 0/45
Писмен превод на технически текстове – 2. чужд японски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА ас. Милица Ганчева Минева 0/45

Дисциплината Писмен превод на технически текстове (японски език) се изучава под формата на семинарни упражнения, на които под ръководството на преподавателя студентите превеждат различни технически текстове и има за цел да даде задълбочени знания в областта на превода на техническия текст. Студентите следва да овладеят най-употребяваните граматични и стилистични конструкции в японски език и да боравят свободно с голям набор лексика, както и да се научат да прилагат усвоените знания в превода на технически текст. По време на упражненията се четат и превеждат текстове, свързани с различни технически материали от интернет или на хартиен носител.

Превод на документи – 2. чужд японски език ас. Милица Ганчева Минева 0/45

Избираема дисциплина - Информационни технологии 2

(за специалности  Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии и Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии)

Мобилни приложения за работа с документи 30/15
3D софтуер за моделиране и анимация 30/15
Мултимедийни технологии 30/15

Избираема дисциплина - Международен туризъм 2

(за специалност Приложна лингвистика. Два чужди езика два чужди езика и международен туризъм)

Население и селища проф. д-р Румен Янков 30/15
Население и селища на България проф. д-р Румен Янков 30/15

Избираема дисциплина - Международни отношения 2

(за специалност Приложна лингвистика. Два чужди езика два чужди езика с международни отношения)

Право на Европейския съюз
Балканите и международната политика

Избираема дисциплина - Бизнес комуникации 2

(за специалност Приложна лингвистика. Два чужди езика два чужди езика с бизнес комуникации)

Лидерство
Кризисен мениджмънт

8. семестър

Избираема профилираща или общофакултетска дисциплина Преподавател Хорариум Л/У Анотация
Homo Balkanicus: народопсихология и политическа сатира** проф. д-р Христо Илиев Бонджолов 30/15

Предлагат се за разглеждане въпроси, които отразяват специфичната връзка между народопсихология и политика, отразена в литературни произведения, в есеистиката и публицистиката на балканските народи.  Разглежда се също силата на въздействие на определени литературни произведения върху обществения живот.

Българският език в славянски и балкански контекст** – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. д-р Ценка Николова Иванова 30/15

Дисциплината допълва знания от общия филологически спектър чрез прилагане на съпоставителния метод спрямо българския език и други езици. Тя съдържа обща  и специализираща част, съобразена с филологическата или педагогическата специалност, вкл. чрез възлаганите самостоятелни задачи. В центъра на вниманието е българският език с неговата структура и с лексикалната му система в съпоставка с общославянската езикова структура и лексика от една страна, а от друга - сравнен с езикови черти, които го сближават с други балкански и съседни езици. Целта е  по-задълбочено вникване в  кръг от теоретични и приложни въпроси, заради които лингвисти от различни школи определят българския като  уникално явление.

История на българското езикознание** гл. ас. д-р Велин Петров 30/15
Жанровата теория в обучението по литература** доц. д-р Владимир Иванов Донев
Екранизацията в обучението по българска литература** доц. д-р Владимир Иванов Донев
Българска ономастика ас. д-р Рада Красимирова Левкова
Симултанен превод – 1. чужд английски език преп.  Лена Христова Илиева 0/45

Студентите се обучават да превеждат едновременно с говорещия и преводът се извършва от кабина със специална апаратура. Дисциплината има подчертано практическа насоченост. Насоката на програмата е към овладяване на симултанния превод от английски на български език, но е застъпен и преводът към чуждия език. Използват се оригинални звукови записи, чиято трудност е съобразена с езиковото ниво на студентите.

Литература и култура – 1. чужд английски език доц. д-р Ярмила Даскалова 30/15
Език и общество – 1. чужд английски език гл.ас. д-р Светлана Атанасова 30/15
Специализиран превод и международни институции доц. д-р Станка Бонова Дойчинова 15/30

Курсът е предназначен за всички студенти, изучаващи чужди езици. Целта му е да ги запознае със спецификата на специализирания превод във връзката му с някои важни за преводача изисквания на международните институции. Студентите придобиват практически умения, свързани с работа в условия на обща за страните от Европейския съюз нормативна база, функционираща обаче на различни езици. Придобитите след завършване на курса умения позволяват професионална реализация при превод на текстове важни за партньорските отношения между държавите членки на ЕС и юридическите им и търговски връзки с трети страни.
По време на курса студентите се запознават с  основни видове многоезични формуляри, издадени от международни институции, и придобиват умения за превод на текстове, свързани с актуални нормативни бази като Закона за защита на личните данни, Закона за мерките срещу изпирането на пари, някои Регламенти на Европейския парламент и Съвета, Търговския закон, Класификацията на икономическите дейности, търговски и нотариални регистри.

Преддипломен семинар – 1. чужд английски език преп. Живко Светославов Славов 0/45

Дисциплината е насочена към студенти, завършващи бакалавърска степен на специалностите Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии, Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм, Английска филология, и преди всичко има за цел да ги подлотви за успешно полагане на държавния изпит в края на бакалавърската програма. В този смисъл, се акцентира върху надграждане на вече изградените през предишните семестри умения за работа с предимно нехудожествени текстове под формата на диктовка и превод от и на английски език. В часовете продължава да се работи с нехудожествени текстове, които се подбират от периодични издания и публикации по актуални теми, свързани със социални, политико-икономически и културни проблеми в национален и световен план. Текстовете са съобразени с нивото на материалите от държавни изпити. Обръща се особено внимание на термини, клишета и устойчиви словосъчетания, както и на граматичните особености. Успоредно с обогатяването на речниковия фонд и усъвършенстването на уменията за превод, се цели повишаването на общата информираност на студентите. С цел обогатяване на лексикалната обезпеченост, курсът предвижда и превод на художествена литература от английски на български език. Паралелно с това, в часовете продължават да се обсъждат актуални теми от съвременния политически, социален и културен живот, за да бъдат студентите подготвени за един от компонентите на държавния изпит - въпрос, който ще трябва да разработят писмено.

Преддипломен семинар – 1. чужд испански език преп. Ивелина Петрова Добрева 0/45
Преддипломен семинар – 1. чужд немски език гл.ас.д-р Калина Щерева 0/45
Преддипломен семинар – 1. чужд руски език гл. ас. д-р Иван Марков Златев 0/45
Преддипломен семинар – 1. чужд френски език гл. ас. д-р Маринела Петрова 0/45
Преддипломен семинар – 2. чужд китайски език доц. д-р Полина Валентинова Цончева
Преддипломен семинар – 2. чужд испански език преп. Ивелина Петрова Добрева
Преддипломен семинар – 2. чужд португалски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА ас. Кремена Кирилова Попова
Преддипломен семинар – 2. чужд руски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р Иван Марков Златев 0/45
Превод на научно-технически текстове – 2. чужд руски език – НЕ СЕ ОБЯВЯВА гл. ас. д-р Иван Марков Златев
Превод на научно-популярни текстове – 2. чужд руски език гл. ас. д-р Иван Марков Златев
Руска женска поезия (само за специалност „Русистика“) гл. ас. д-р  Мариана Иванова Шопова-Христова 30/15
Лирика на Сребърния век (само за специалност „Русистика“) гл. ас. д-р  Мариана Иванова Шопова-Христова 30/15
Българският модернизъм – категории и проекти – НЕ СЕ ОБЯВЯВА проф. дн Сава Василев 30/15
Редактиране на преводен текст – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Мария Илиева 30/15
Български следи в Албания доц. Раки Бело 30/15

Избираеми дисциплини за студентите от специалности Журналистика и Връзки с обществеността

7. семестър

Избираема дисциплина по език Преподавател Хорариум Л/У Анотация
Медии и социални конфликти гл. ас. д-р Георги Николов Игнатов 30/15

Учебната дисциплина цели да запознае бъдещите журналисти с основите на конфликтологията, да им представи основните типове, механизми на функциониране и елементи на социалните конфликти, както и да ги запознае с медийното отразяване на тези конфликти.
Дисциплината представя дефиниции и основни теории за социалния конфликт, както и разглежда проявленията му в съвременното българско общество. Способността на едно общество да изгражда адекватна рефлексия на конфликтните области и девиантните форми на поведение е жизненоважно културно и комуникативно средство за обществено оцеляване и подобряване на социалната среда. В изграждането на тази рефлексивна култура особено място имат медиите и журналистическата дейност.
Студентите ще бъдат запознати с основни показатели за откриване и оценяване на социалните конфликти, както и със съществуващите медийни подходи при отразяването им. Курсът се опитва да изгради цялостна представа за основните актуални конфликти и ситуации в обществото ни и тяхното журналистическо интерпретиране. Водещ акцент в семинарните занятия е работата с конкретни журналистически материали, които подлагат на проверка теоретичните схващания, изложени в лекционния курс, и илюстрират медийните специфики и поведение в контекста на доминиращите социални проблеми в страната ни.

Технология на телевизионното предаване гл. ас. д-р Марина Георгиева Маринова 30/15

Дисциплината „Технология на телевизионното предаване” представя особеностите на един своеобразен интерактивен дискурс, чийто специфики тук се разделят в два аспекта – технологичен и социално-комуникативен. Първият е засегнат най-общо, дотолкова, че да запознае обучаващите се с технологичната среда. Вторият аспект е доминиращ и е ориентиран към обогатяване на комуникативната компетентност на студентите.
В лекционния курс телевизионната комуникация се изучава в няколко смислово свързани полета:
- особености на публицистичния стил, роля на водещия в телевизионното предаване, контекст, социална среда;
- технология на телевизионното предаване („на живо” и на запис, съвременни тенденции в аудиовизуалната изразност);
- особености на жанра интервю, идиолект на говорещия, мениджмънт на впечатлението, контент информация;
- специфики на задкадровия текст и импровизиране „на живо”;
- невербална комуникация;
- етични норми в телевизионната комуникация, принципи на телевизионната дейност (чистота на езика, свободно изразяване, право на информация, източници на информация).
По време на семинарните занятия в учебното телевизионно студио
студентите отработват практически тези страни на телевизионната комуникация, които имат отношение към технологичния процес на създаването на едно предаване, спазването на етичните норми при подготовката на задкадров текст.
Очаквани резултати: В края на курса на обучение всеки студент разполага с брой видео записи (от семинарни занятия), които онагледяват процеса на усвояване на телевизионната комуникация:
Формата на контрол е чрез изпит, взема се под внимание и работата по време на семинарните занятия и изпълнените задачи.
Извънаудиторна заетост: В учебното телевизионно студио студентите получават консултации и практически насоки от преподавателя, при проявен интерес могат да се запознаят с особеностите на операторското майсторство и техниките на монтажа.

Мениджмънт на комуникационна агенция – НЕ СЕ ОБЯВЯВА доц. д-р Стефан Димитров Серезлиев 30/15

Учебната дисциплина има за цел да даде необходимите знания, умения и ком-петенции в студентите по отношение на модерната и успешна комуникационна агенция, независимо в кое поле от интегрираните маркетингови и бранд комуникации функционира.
Основен акцент в дисциплината е върху: видовете комуникационни агенции; тяхната структура и специфичен мениджмънт; актуалните процеси на трансформация на агенционната структура към поемане на цялостни ангажименти в областта на интегрираните маркетингови комуникации (ИМК) и брандинга; създаване, развитие и оценяване на комуникационна кампания в посока на пълна интегрираност с други комуникационни дисциплини.
Специално значение се отдава на оптимизиране на отношенията между ПР и рекламата в професионалния процес, анализиране на комуникационните бариери и тяхното неутрализиране в процеса на стратегическото комуникационно планиране.
Пред студентите се демонстрират успешни агенционни практики от добрата българска и международна практика: избор на определена стратегия, нейния мениджмънт и оценяване на ефективността. Изследват се специфичните връзки между комуникационната агенция и медиите в тяхното многообразие и проблематичност, като се отделя внимание върху възможностите на онлайн медиите.
Учебната дисциплина е осигурена с богато разнообразие от актуална литература под формата на монографии, статии, речници, енциклопедии; видео материали; ин-тервюта с водещи академични изследователи и професионалисти в областта на ПР, комуникационния и медиен мениджмънт.
След успешното завършване студентите се очаква да познават теоретическите и професионалните принципи на мениджмънт на комуникационната агенцията; различните роли на служителите в нея и техните работни характеристики и компетентност в работата си.
Ще могат да участват в различни комуникационни екипи, като се включван на стратегическо и тактическо ниво при планирането на ПР, рекламни, събитийни и други кампании.

Мениджмънт на събития доц. д-р Христина Атанасова Христова 30/15

Дисциплината „Мендижмънт на събития“ има за цел да формира определена концепция за същността на събитийния мениджмънт и неговото значение в пиар комуникациите и дестинационния брандинг.  Обучението е насочено към развитие на организационни и комуникативни умения, приложими в различни обществени области.
Учебното съдържание е структурирано в два модула:
Първи модул: Роли и значения на събитийния мениджмънт в ПР комуникациите
В процеса на обучение се открояват основните аспекти в събитийния мениджмънт и се  надграждат познания, усвоени при изучаването на  дисциплините „Увод в пиара“ и „Стратегии и техники на връзки с обществеността“.
Основни акценти:
- Теоретични прочити на понятията „псевдосъбитие“ и „специално събитие“. Изследователски приноси на Бурстин, Голдблат и Гетц;
- Маркетинг на събитие и маркетингови роли на събитията;
- Аспекти на събитийния мениджмънт;
- Събитията като инструмент за реализация на имиджови и брандинг стратегии;
- Типологизации и приложения на специалните събития;
- Изследване на събитие /прилагане на усвоени и въвеждане на нови методики: SWOT анализ, качествени, количествени, креативни. Фокус върху възможностите на  Case study/  
Втори модул: Изграждане на събитийни брандове и модели на взаимодействие между събитийния и дестинационния брандинг
Структурирането на учебното съдържание в модула е насочено към сферата на събитийния брандинг, обвързан с целите и стратегическите подходи в процеса на дестинационния мениджмънт. Разглеждат се ефективни модели на взаимодействие между събитийния и дестинационния брандинг  в условията на икономиката на преживяванията.
Основни акценти:
- Събитиен бранд: ценности, структура, идентичност, имидж;
- Аспекти на дестинационния брандинг съгласно теоретичните постановки на Котлър, Рейн, Хайдер, Анхолт, Визгалов;
- Имидж на градски бранд: структура и перспективи за развитие
- Събитията  в бранд архитектурата на дестинационните брандове;
- Икономика на преживяванията – същност и развитие. Изследователски принос на Пайн и Гилмор;
- Стратегически модели на взаимодействие между събитиен и дестинационен брандинг.
Методи и система на оценяване:
Дисциплината предполага полагане на изпит. Системата за оценяване се основава на взаимовръзката между теоретичните познания и уменията за практическото им приложение. Студентите разработват курсова работа (проект за специално събитие въз основа на определени критерии), която представят в деня на изпита.