Предварителни изпити за студентите от Филологически факултет

Дати за (извънредни) семестриални изпити през месец май 2021 година (10-28 май 2021 година)

Катедра:

Преподавател:

Дати и дисциплини:

Англицистика и американистика

проф. д-р Людмила Костова

21.05.2021 г. - История и култура на Великобритания и Ирландия, История на литературата (англ. език), Литература на англоезичните страни, Английска литература (Средновековие)

Англицистика и американистика

гл. ас. д-р Иван Ангелов Димитров

14.05.2021 г. - Английски език 8 част

Англицистика и американистика

гл. ас. д-р Калина Велчева Василева

14.5.2021 г. за всички дисциплини, на които е титуляр.

Англицистика и американистика

гл. ас. д-р Павел Стефанов Петков

13.05.2021 г., 9:00 ч. - История и култура на англоезичните страни - 1 курс (БАИТ, БК, МТ, 2 ч, МО)
13.05.2021 г., 10:00 ч. - Английска литература - Просвещение - 2 курс АФ
13.05.2021 г., 11:00 ч. - Превод - 3 курс ПОБЧЕ, 2 ч., БК
13.05.2021 г., 12:00 ч. - Далечният Изток в англоезичните пътеписи - 2 курс АФ, ИТ, МТ, БК, 2 ч., МО

Англицистика и американистика

преп. Адриана Георгиева Чакърова

10.05.2021 г. - Превод на юридически текст - английски език

Англицистика и американистика

гл. ас. д-р Боряна Колева Братанова

18.05.2021 г. за всички дисциплини, на които е титуляр.

Англицистика и американистика

преп. Яна Григориева Боянова

25.05.2021 г. - Английски език II част

Англицистика и американистика

преп. Иван Бянов Бянов

25.05.2021 г. - Английски език II част, I курс (Приложна лингвистика)
26.05.2021 г. - Английски език IV част, II курс (Английска филология)

Англицистика и американистика

ас. Елена Иванова Радкова

18.05.2021 г. - Aнглийски език II част, +А I курс (писмен и устен изпит)

Англицистика и американистика

гл. ас. д-р Гергана Василева Кушева

10.05.2021 г. - Делова кореспонденция - английски език, Писане на есе - английски език
17.05.2021 г. - Английски език II част, Академично писане - английски език

Англицистика и американистика

доц. д-р Свилен Богданов Станчев

10.05.2021 г., 14.00ч. за всички дисциплини, на които е титуляр.

Българска литература

проф. дн Виолета Русева Иванова

21.05.2021 г. - Историческа поетика, Жанрови трансформации в съвременната българска проза

Българска литература

гл. ас. д-р Илияна Иванова Димитрова

14.05.2021 г. - Литература за деца, Българска драматургия на XX в.

Българска литература

проф. д-р Тодор Дончев Моллов

28.05.2021 г. - Български фолклор

Българска литература

проф. д-р Антония Веселинова Велкова-Гайдаржиева

23.05.2021 г. - Българска литература II част, Българска литература след Освобождението, Художествена практика и критически утопии

Българска литература

проф. дн Сава Йорданов Василев

13.05.2021 г. - за всички дисциплини, на които е титуляр.  (Българска литература между двете световни войни, Литературните превъплъщения на историята, Българска литература четвърта част и др. ако има от миналите години)

Българска литература

проф. д-р Венелин Костов Грудков

16.05.2021 г. - Средновековна българска литература, Българска литература I част

Българска литература

проф. дн Иван Герасимов Станков

27.05.2021 г. - Българска литература IV част (за бакалаври), Тенденции в българската литература он началото на ХХI век (за магистри)

Българска литература

доц. д-р Невена Маринова Гавазова

18.05.2021 г. - Българската възрожденска литература в училище

Българска литература

гл. ас. д-р Мая Василева Ангелова-Анастасова

10.05.2021 г. - Психология на литературния процес
11.05.2021 г. -  Литература и психология

Германистика и нидерландистика

проф. д-р Людмила Иванова

17.05.2021 г. - Теория на превода
18.05.2021 г. - Превод в областта на туризма

Германистика и нидерландистика

доц. д-р Радка Тодорова Василева

13.05.2021 г., 11.00 часа - Синтаксис на немския език, Увод в германистичното езикознание

Германистика и нидерландистика

доц. д-р Ралица Стефанова Иванова

28.05.2021 г. за всички дисциплини, на които е титуляр.

Германистика и нидерландистика

гл. ас. д-р Милена Иванова Иванова

27.05.2021 г. - Преддипломен семинар - немски език, Приложна лингвистика (два чужди езика, немски като втори чужд език) IV курс

Германистика и нидерландистика

гл. ас. д-р Владимира Ангелова Вълкова

10.05.2021 г. - Немскоезична литература III част

11.05.2021 г. - Превод на художествени текстове

Германистика и нидерландистика

ас. д-р Николай Кънчев Попов

26.05.2021 г. - Преддипломен семинар - нидерландски език

Германистика и нидерландистика

ас. Кристина Цанева-Парцер

17.05.2021 г. , 10.00ч. - Превод на научно-популярни текстове

Германистика и нидерландистика

ас. Андреас Стефан Четковски

13.05.2021 г. - Немски език VI част

Германистика и нидерландистика

гл. ас. д-р Калина Лалева Щерева-Емрих

25.05.2021 г. - Словообразуване и семантика

Журналистика и връзки с обществеността

гл. ас. д-р Десислава Андреева Енева

14.05.2021 г. - История на журналистиката, Теория на масовата комуникация и медиите - 2 част

Журналистика и връзки с обществеността

проф. д-р Илиана Павлова Колева

14.05.2021 г. - Медийни комуникационни изследвания, Изграждане на имидж, Комуникационен мениджмънт

Журналистика и връзки с обществеността

доц. д-р Христина Атанасова Христова

13.05.2021 г. -  Пиар и корпоративни комуникации
19.05.2021 г. - Увод във връзки с обществеността, Корпоративен пиар

Журналистика и връзки с обществеността

доц. д-р Живка Василева Радева

17.05.2021 г., 10.00 часа - Моделиране на информацията в социални мрежи

Журналистика и връзки с обществеността

доц. д-р Стефан Димитров Серезлиев

17.05.2021 г. - Копирайтинг, Персоналният бранд - създаване и управление, Графичен дизайн и визуална комуникация
18.05.2021 г. - Интегрирани маркетингови комуникации, Графичен дизайн - допълнителна опция

Журналистика и връзки с обществеността

гл. ас. д-р Марина Георгиева Маринова

10.05.2021 г. - Учебна практика (3 и 4 курс Журналистика и Връзки с обществеността)

Журналистика и връзки с обществеността

гл. ас. д-р Георги Николов Игнатов

20.05.2021 г. - Фотожурналистика

Класически и източни езици и култури

ас. д-р Теодора Петкова Йонкова

14.05.2021 г. - Китайски език част 2, Китайски език част 4, Китайски език част 6

Класически и източни езици и култури

гл. ас. д-р Виктория Гочева Кънева

18.05.2021 г. - Новогръцки език ІІ част, Гръцки език IV част
25.05.2021 г. - Превод на икономически текстове - новогръцки език

Класически и източни езици и култури

ас. д-р Весела Георгиева Тодорова

13.05.2021 г. - Практически арабски език II част - писмен изпит
13.05.2021 г. - Практически арабски език  ІV част - писмен изпит
14.05.2021 г. - Практически арабски език ІI част - устен изпит
14.05.2021 г. - Практически арабски език II част - устен изпит
20.05.2021 г. - История и култура на арабския свят              

Класически и източни езици и култури

доц. д-р Магдалена Николова Василева

10.05.2021 г. - Синтаксис на японския език

Класически и източни езици и култури

доц. д-р Димитриос Йоаннис Румпос

18.05.2021 г. - Преддипломен практикум
25.05.2021 г. - История и култура на Гърция
26.05.2021 г. - Новогръцки език VI част

Класически и източни езици и култури

доц. д-р Искра Генчева Мандова

18.05.2021 г. - Синтаксис на китайския език, История и култура на Китай

Класически и източни езици и култури

доц. д-р Владимир Николаев Владов

Всяка дата преди 17.05.2021 г.

Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание

доц. д-р Владимир Иванов Донев

21.05.2021 г. - Увод в литературознанието

Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание

доц. д-р Силвия Атанасова Великова

10.05.2021 г. - Методика на обучението по английски език (Модул за придобиване на професионална квалификация „учител“)

Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание

доц. д-р Димка Димитрова Николова-Иванова

27.05.2021 г. - Методика на обучението по български език

Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание

доц. дн Янка Илиева Коева

20.05.2021 г., 10.00 ч. - Методика на обучението по немски език

Обща лингвистика и старобългаристика

доц. д-р Камен Димитров Димитров

15.05.2021 г.- Старобългарски език и всички останали дисциплини

Обща лингвистика и старобългаристика

гл. ас. д-р Петя Динева Карамфилова

26.05.2021 г., 9.00ч. -  Старобългарски език
28.05.2021 г., 12.00ч. - История на българския език

Обща лингвистика и старобългаристика

проф. дфн Живка Стефанова Колева-Златева

28.05.2021 г., от 12:00 до 13:00 ч. - Фоносемантика (онлайн решаване на тест в MS Froms)
28.05.2021 г., от 12:00 до 13:00 ч. - Увод в психолингвистиката (онлайн решаване на тест в MS Froms)

Обща лингвистика и старобългаристика

гл. ас. д-р Силвия Михайлеску

19.05.2021 г. - Граматика на румънския език, История и култура на Румъния'
20.05.2021 г. - Синтаксис на румънския език
28.05.2021 г. - Когнитивна семантика

Обща лингвистика и старобългаристика

гл. ас. д-р Йоана Стоилова Славчева

14.05.2021 г. - Балканският художествен модел 2 част  
14.05.2021 г. - Румънски език - 6 част
21.05.2021 г. - Румънски език - 4 част
21.05.2021 г. - Превод на икономически текстове

Обща лингвистика и старобългаристика

проф. д-р Анастасия Ничева Петрова

25.05.2021 г. за всички дисциплини, на които е титуляр.

Романистика

ас. Таня Стефанова Топалова

20.05.2021 г. - История на литературата 2 - италиански език

Романистика

ас. Кремена Кирилова Попова

18.05.2021 г. - Практически португалски език VI част писмен изпит, Практически португалски език VIII част писмен изпит
20.05.2021 г. - Практически португалски език VI част устен изпит, Практически португалски език VIII част устен изпит
20.05.2021 г. - Португалски език II част писмен изпит, Португалски език IV част писмен изпит
27.05.2021 г. - Португалски език II част устен изпит, Португалски език IV част устен изпит

Романистика

гл. ас. д-р Красимир Христакиев Христакиев

25.05.2021 г. - Западноевропейска литература, Антична митология и литература

Романистика

доц. д-р Веска Кирилова Димитрова

11.05.2021 г. - Морфология на френския език,  Синтаксис на френския език, Граматика на френския език

Романистика

ас. Анна Николова Коева

14.05.2021 г. - Испански език IV част
18.05.2021 г. - Испански език II част

Романистика

преп. Ивелина Петрова Добрева

21.05.2021 г. - Испански език VI част

Романистика

гл. ас. д-р Невена Георгиева Стоянова

20.05.2021 г. - Превод на обществено-политически текстове - френски език, Превод на юридически текстове - френски език, Превод на научно - популярни текстове - френски език
21.05.2021 г. - Делова кореспонденция - френски език, Френски език VIII част

Русистика

доц. д-р Наталия Димитрова Пенева

19.05.2021 г. - Лексикология на руския език
26.05.2021 г. - История и култура на Русия
27.05.2021 г. - Руски език (специалност "Право")

Русистика

ас. д-р Иван Марков Златев

28.05.2021 г. - Руски език VI част, Преддипломен семинар - руски език, Руски език II част

Русистика

гл. ас. д-р Ваня Панева Иванова

21.05.2021 - Синтаксис на руския език

Русистика

доц. дн Владимир Стоев Хънтов

15.05.2021, 9.00ч. - Морфология на руския език
15.05.2021, 10.00ч. - Делова кореспонденция - руски език
15.05.2021, 11.00ч. - Превод на юридически текстове - руски език
15.05.2021, 12.00ч. - Основи на юридическия превод

Русистика

ас. Благовест Асенов Благоев

15.05.2021 г. - Руски език - II част - писмен (I курс, руски като втори чужд език)
16.05.2021 г. - Руски език - II част - устен (I курс, руски като втори чужд език), Руски език - IV част (II курс, руски като първи чужд език)

Русистика

гл. ас. д-р Мариана Иванова Шопова-Христова

26.05.2021 г., 9.00ч. - История на литературата 2 (руски) ПЛ 4 курс, Б+Р, 4 курс
26.05.2021 г., 11.00ч. - Руската литература между Изтока и Запада - II част
28.05.2021 г., 9.00ч. - История на литературата (руски) ПЛ 3 курс
28.05.2021 г., 10.00ч. - Превод на обществено-политически текстове (руски език)

Славистика

гл. ас. д-р Сава Стаменкович

18.05.2021 г., 16.15ч. - Сръбски и хърватски език VIII част
21.05.2021 г., 14.15ч. - Сръбски и хърватски език IV част, Сръбски и хърватски език II част

Славистика

доц. д-р Даниела Божидарова Константинова

28.05.2021 г. - Академично писане

Славистика

проф. дн Маргрета Любомирова Григорова

27.05.2021 г. - Невзети изпити от предходна година/семестър
28.05.2021 г. - Полски език факултативен 2

Славистика

проф. д-р Ценка Николова Иванова

11.05.2021 г., 14.00ч. - Сравнително славянско езикознание (всички форми на обучение)
11.05.2021 г., 16.00ч. - Българският език в славянски и балкански контекст
13.05.2021 г., 12.00ч. - Езикови и междукултурни комуникации
13.05.2021 г., 12.00ч. - Език, култура, комуникация

Съвременен български език

доц. д-р Верка Сашева Иванова

20.05.2021 г., 10,00ч. -  Морфология на съвременния български език (е-изпит през платформата Forms)
20.05.2021 г., 11.00ч. - Право и език (е-изпит за задочна форма само с индивидуални протоколи за 1. семестър, т.е. първа част).

Съвременен български език

ас. д-р Илияна Димитрова Димитрова

28.05.2021 г. - Български език и стил

Съвременен български език

гл. ас. д-р Силвия Петева Коева

12.05.2021 г., 9.30ч. - Български език и стил, Езикова култура

Съвременен български език

доц. д-р Владислав Владков Маринов

22.05.2021 г. - Фонетика на българския език, Българска диалектология, Съвременен български език - 1. и 2. част, Лингвистични ресурси на интернет

Съвременен български език

ас. д-р Красимира Миленова Василева

13.05.2021 г., 12.00ч. - за всички дисциплини, на които е титуляр.

Съвременен български език

проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова

13.05.2021 г., 12.00ч. - Лексикология на съвременния български език

Съвременен български език

гл. ас. д-р Велин Димитров Петров

25.05.2021 г. - Български език и стил и Морфология на СБЕ

Съвременен български език

гл. ас. д-р Теодора Куртева Рабовянова

21.05.2021 г. за всички дисциплини, на които е титуляр.

Съвременен български език

доц. д-р Мария Илиева Иванова

10.05.2021 г., 14.00ч. - Теория и практика на редактирането на български текстове, Стилистика на българския език 1

Съвременен български език

доц. д-р Анелия Василева Петкова

13.05.2021 г. - Българските диалекти и книжовен език
14.05.2021 г. - Български език и стил
20.05.2021 г. - Съвременен български език

Съвременен български език

доц. д-р Ния Иванова Радева

26.05.2021 г. за всички дисциплини, на които е титуляр.

проф. д-р Слави Димитров

13.05.2021 г. специалност „Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм“


*Всеки студент е длъжен да се свърже предварително със съответния преподавател.

СПОДЕЛИ В