Научен календар на Филологическия факултет за 2020 година

 1. Международни форуми със съорганизатор – Филологически факултет
  1. 19. СРЕЩИ/СУСРЕТИ ВТУ – Университет в Ниш (23 – 26 април ИЛИ 14 – 17 май):

   Организатори: Филологически факултет – ВТУ, Философски факултет – Ниш

   • 17. Тематична конференция „ПЪТЯТ в културата на българи и сърби“
  2. „Полско-български лингвистични, литературни и културни отношения“- серия партньорски конференции в рамките на 2 години по проект на Университета в Бялисток, Полша (30.10.-1.11.2020)
   • Организатори: Полонистичен факултет – гр. Бялисток, Полша; Филологически факултет – ВТУ
 2. Научни конференции във Филологическия факултет, кръгли маси и научно-практически семинари
  1. Ежегодни конференции
   1. Международна конференция на Филологическия факултет „Езици, култури, комуникации“ (секции: Езици и култури; Литератури и култури; Комуникации и медии; Преводът между теорията и практиката; Методика на езиковото и литературното обучение; Докторанти и студенти (11 – 13 юни 2020)

    Тематични блокове:

    • „Слово и свят в славянските литератури“, тематичен блок, посветен на 80-годишнината на проф.дфн Н. Даскалов
     • Организатор: Филологически факултет
  2. Други категории научни конференции
   1. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа (9-10 октомври 2020 г.)
    • Организатори: Филологически факултет, институт „Конфуций“
   2. Проблеми на устната комуникация (12. Международна конференция) (6-7 ноември 2020 г.)
    • Организатори: Филологически факултет, Катедра „Съвременен български език“
   3. V международна научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“. Ежегодна конференция на направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (30-31 октомври 2020 г.)
    • Организатори: Филологически факултет, катедра „Журналистика и връзки с обществеността“
   4. Национална научна конференция „90 години от рождението на Васил Попов“ (16 10. 2020 г.)
    • Организатори: Катедра „Българска литература“ и департамент „Нова българистика“ към НБУ
   5. Научна конференция посветена на творчеството на Ивайло Иванов (20.11. 2020 г.)
    • Организатори: Катедра „Българска литература“, НБУ и ПУ„Паисий Хилендарски“
   6. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ (ноември 2020)
    • Организатори: Филологически факултет, катедра „Класически и източни езици и култури“
  3. Кръгли маси и научни дискусионни форуми
   1. 120 години от рождението на поета-нобелист ГЕОРГИОС СЕФЕРИС (18.03.2020 г.)
    • Организатори: БИЦ по гръцки  език и култура“ съвместно с Регионална библиотека „П. Р. Славейков“
   2. „Многоезичието на Европа: предизвикателства“ (12 юни 2020 г.)
    • Организатори: Филологически факултет: деканат и организационен екип
  4. Научни и научно-приложни семинари
   1. Методически аспекти на съвременното чуждоезиково обучение (м. февруари, март, април, октомври, ноември 2020 г.)
    • Организатор: Филологически факултет – с участници преподавателите по практически чужд език
   2. „Литература извън аудиторията“ (периодично)
    • Организатор: Катедра „Българска литература“
   3. Кинолектории „Кино и литература“ (периодично)
    • Организатор: Катедра „Българска литература“
   4. Колоквиум „Нови подходи в славистиката“ (октомври 2020)
    • Организатор: Катедра „Славистика“
  5. Художествено-творчески прояви
   1. Майски дни на Филологическия факултет: ежегодна традиционна проява по повод 24 май, празника на Филологическия факултет: образователни, творчески и културни събития на всички катедри и езикови колегиуми във Факултета – ежегоден празник на японската култура (май 2020 г.)
    • Организатор:  Филологически факултет
   2. Новогодишни традиции и обичаи на балканските народи (09.01.2020 г.)
    • Организатор: Катедра „Класически и източни езици и култури“
 3. Студентски конференции, кръгли маси, семинари и конкурси
  1. Студентски научни конференции
   1. XX Международна студентска научна конференция по балканистика (есента на 2020 г.)
    • Организатори: СУ „Климент Охридски“ и ВТУ, катедра Обща лингвистика и старобългаристика
  2. Студентски образователни семинари
   1. Седми семинар „Испански език – фразеология и превод“ (26-27.03.2020 г.)
    • Организатор: катедра „Романистика“
   2. Пети семинар по симултанен и консекутивен превод с испански език (9-10.04.2020 г.)
    • Организатор: катедра „Романистика“
   3. Обучителен семинар на тема: „Усвояване на основните характеристики  на професията на писмения преводач и функциите на инструментите за превод WORDFAST CLASSIC SDL и TRADOS STUDIO – втора част от обучителен модул на проекта “Аспекти на професията на преводача“ към УАФ (Летен семестър на 2019/2020)
    • Организатор: катедра „Романистика“
  3. Студентски конкурси
   1. ТРАНСФОРМАЦИИ 2020 – студентски конкурс по превод, традиционен (май 2020 г.)
    • студенти
    • ученици
    • студенти българисти в чужбина
    • неделните училища в чужбина
     • Организатор: Филологически факултет
   2. „Словото и диалогът“ 2020 – ученически и студентски конкурс (май 2020)
    • Организатор: Филологически факултет
  4. Студентски художествено-творчески прояви
   1. Лингвистичен многобой (френски език) (Март 2020)
    • Организатор: катедра“Романистика“
   2. Лингвистичен многобой (испански език) (23.04.2020)
    • Организатор: катедра“Романистика“
   3. Студентски форум ФРАНКОФОНИЯ“ (Май 2020)
    • Организатор: катедра“Романистика“
СПОДЕЛИ В