Регламент за сигнали, жалби и предложения

РЕГЛАМЕНТ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКИ И ДОКТОРАНТСКИ СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящият регламент е базиран на основните академични принципи, които са залегнали в университетските правилници и в Етичния кодекс (вж. www.uni-vt.bg → нормативна база → университетска → други) на работещите във ВТУ и предоставя на студентите възможност да изразят своето мнение, претенции, недоволство и оплаквания, включително и чрез подаването на жалби.


 1. Студентите и докторантите могат да подават сигнали и жалби по всички въпроси, свързани с тяхното обучение, в това число и случаи, възникнали по време на практики, стажове, обмен с други университети в страната и чужбина, научни и обществени прояви и др.
 2. Ръководството на Филологическия факултет реагира своевременно и отговаря адекватно на жалбите на студентите (бакалаври и магистри) и докторантите, като гарантира учебна и работна среда, в която жалбоподателите без каквито и да е притеснения могат да изразят своето мнение, претенции, недоволство и оплаквания, като се чувстват сигурни и защитени.
 3. При разглеждането на жалби и сигнали за нередности ръководството на Факултета и всички лица, ангажирани с конкретния казус, се ръководят от следните принципи:
  • – равнопоставеност и обективност, независимо от това кой е подателят на жалбата;
  • – отговорност и безпристрастност от страна на ангажираните с разглеждането на жалбата лица;
  • – прозрачност при вземането на решения по повод конкретните жалби.
 4. Индивидуални или колективни молби и жалби се подават в следния административен ред: декан – зам.-ректор по учебната дейност – ректор. Решението на ректора е окончателно и не подлежи на преразглеждане (чл. 30, ал. 2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите).
 5. Жалбата е писмена и трябва да бъде подписана лично от лицето или колективно от групата студенти или докторанти, която я подава.
 6. Подадените жалби се завеждат в канцеларията на Факултета.
 7. Жалбите, подадени до декана на ФФ, се разглеждат в двуседмичен срок от датата на постъпването им лично от него или по негова преценка от Деканския съвет на Факултета. Ако жалбата е подадена от докторант, на Деканския съвет за нейното разглеждане може да бъде поканен научният ръководител на докторанта.
 8. При необходимост деканът със заповед може да определи за разглеждане на жалбата комисия, която е длъжна да предприеме действия в отговор на жалбата и/или да отговори писмено на жалбоподателя в срок от 1 месец.
 9. Когато жалбата е насочена срещу преподавател, същият не може да участва в комисията за разглеждане на жалбата, но може да бъде поканен да даде обяснения с оглед изясняването на конкретния казус.
 10. Жалбите, подадени до ректора или зам.-ректора по учебната дейност чрез декана на ФФ, следва да бъдат придвижени по каналния ред в едноседмичен срок от датата на постъпването им.
 11. Жалбите и преписките, свързани с тях, са конфиденциални и се съхраняват 2 години в деканата на ФФ. Достъпът до тези документите се осъществява само с изричното разрешение на ръководството на Факултета.

Регламентът е утвърден на заседание на Деканския съвет на Филологическия факултет на 10. ноември 2015 г.

СПОДЕЛИ В