Дейности във Филологическия факултет по ресори

Мандат 2023-2027 година

Декан: разпределя и координира дейностите, поделени в ресори /на постоянни и приоритетни/; отговаря пряко за връзката с Ректората (различни нива на общоуниверситетско управление); отговаря за преподавателския състав и неговите задължения; за служителите – организатори по катедри, инспектори по студентски въпроси, служители/библиотекари в чуждоезиковите центрове; за студентите от специалностите, акредитирани във Филологическия факултет; за международната дейност; пряко контролира комплексната работа по рейтинговата система, акредитацията и др.

 • нормативни актове и документи
 • членство в академични обединения в страната
 • членство в международни академични мрежи
 • връзки с работодателски организации
 • преки договори между университети, факултети и институти
 • чуждоезикови библиотечни центрове
 • вътрешен и международен протокол
 • почетни звания
 • празници, културни събития и извънаудиторни прояви на Факултета (студентски дейности и инициативи)

 • Факултетска комисия по кариерно развитие

Управление на качеството, акредитация, рейтингова система

 • управление на качеството
 • програмни акредитации
 • рейтингова система
 • сайт на факултета (на български и английски език)
 • проучвания на студентско и преподавателско мнение
 • система от символи и ритуали на Факултета
 • алумни
 • материална база, социално-битови въпроси

 • Факултетска комисия по управление на качеството
 • Факултетска комисия за връзки с възпитаниците на Факултета

Учебна дейност – бакалавърски и магистърски програми, студентски въпроси

 • специалности бакалаври и магистри: планове, програми
 • учебен процес /аудиторна и извънаудиторна дейност/
 • изпитни сесии, държавни изпити, студентски статус
 • преподавателска заетост
 • студентска мобилност – „Еразъм” (заминаващи и пристигащи)
 • стажове и практики
 • кандидатстудентски дейности
 • дистанционно обучение
 • образователни услуги: продължаващо обучение, следдипломни квалификации, извънучебни формати

 • Факултетска комисия по учебните дейности
 • Факултетска комисия по трансфер на академични кредити

Научно-изследователска и проектна дейност, докторски програми

 • докторантски програми
 • академично израстване, конкурси
 • атестиране на преподаватели
 • конференции: домакинства
 • издателска политика
 • изследователски центрове и институти
 • изследователски вътрешни и външни проекти

 • Факултетска атестационна комисия
СПОДЕЛИ В