ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ДО СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ


Деканатът уведомява всички студенти от 2., 3. и 4. курс, че повече промени за летния семестър на учебната 2019/2020 година в направения избор за избираеми и факултативни дисцилини няма да се допускат.


Разпределение по избираеми и факултативни дисциплини за 2 курс

Разпределение по избираеми и факултативни дисциплини за 3 курс

Разпределение по избираеми дисциплини за 4 курс

Избираеми и факултативни дисциплини за 2019/2020 година за студенти, записани в 1. курс през учебната 2018/2019 година, в изброените по-долу специалности

Избираеми и факултативни дисциплини за 3. и 4. семестър на учебната 2019/2020 г. за студентите, записани в 1. курс през учебната 2018/2019 г.

Само за студентите от специалности Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии и Приложна лингвистика. Български и английски с информационни технологии
Избираеми и факултативни дисциплини за 3. и 4. семестър на учебната 2019/2020 г. за студентите, записани в 1. курс през учебната 2018/2019 г.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ за 3. и 4. семестър на учебната 2019/2020 г.

Студентите от специалностите в направление Филология (Българска филология, Английска филология, Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил; Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии; Приложна лингвистика. Български и английски с информационни технологии; Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм; Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации; Балканистика; Германистика; Романистика) избират една от всички предложени дисциплини.

** Студентите от направление Педагогика на обучението по... (Педагогика на обучението по български и чужд език; Педагогика на обучението по български език и история; Педагогика на обучението по български език и география; Педагогика на обучението по история и чужд език) избират само една от дисциплините, маркирани с две звезди (**).

Предложените избираеми дисциплини са общи за Факултета и се водят на български или на английски език. Имат хорариум 45 часа с еквивалент на 4 кредита. Ако дисциплината е задължителна за определена специалност, студентът не може да я избира!

Администрацията ще уведоми записаните за съответната дисциплина студенти, както и студентите, които трябва да направят нов избор поради недостатъчен брой кандидати за обявената избираема дисциплина ИЛИ ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА МЕСТАТА. Всеки студент трябва да се ориентира към дисциплина по първо желание и дисциплина по второ желание.

3. семестър - ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

(45 аудиторни часа, изпит, 4 кредита, избира се една дисциплина)

 

Език на преподаване

ДИСЦИПЛИНА

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

български

** Психология на езика и общуването

30/15

гл.ас. д-р Силвия Великова

 1.  

български

** Стратегии на четенето в съвременното литературно обучение

30/15

проф. д-р Радослав Радев

 1.  

български

История, теория и практика на есето

30/15

проф. д-р Николай Димитров

 1.  

български

Средновековна християнска култура и литература

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

доц. д-р Невена Гавазова

 1.  

български

Фолклор и митология

30/15

проф. д-р Тодор Моллов

 1.  

български

Увод в културознанието

30/15

проф. д-р Николина Бурнева

 1.  

български

Социолингвистика

30/15

доц. д-р Анелия Петкова

 1.  

английски

Фонетика и фонология на съвременния английски език

(без АФ)

30/15

гл. ас. д-р Светлана Атанасова

преп. Иван Бянов

 1.  

английски

Устна комуникация – английски език

15/30

гл.ас. д-р Боряна Братанова


4. семестър - ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 (45 аудиторни часа, 4 кредита, избира се една дисциплина)

 

Език на преподаване

ДИСЦИПЛИНА

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

български

**Българската възрожденска литература в училище

30/15

доц. д-р Невeна Гавазова

 1.  

български

**История, теория и практика на есето

30/15

проф. дфн Николай Димитров

 1.  

български

Психология на литературния процес

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

гл. ас. д-р Мая Ангелова

 1.  

български

Българска драматургия на 20. век

30/15

гл.ас. д-р Илиана Димитрова

 1.  

български

Литературите на южнославянските народи – исторически и сравнителен аспект

30/15

проф. д-р Христо Бонджолов

 1.  

български

Анализ на мултимедийни формати

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

проф. д-р Николина Бурнева

 1.  

български

Християнски код и българска идентичност

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

проф. д-р Венелин Грудков

 1.  

български

Увод в психолингвистиката

30/15

проф. дфн Живка Колева-Златева

 1.  

български

Основи на юридическия превод

30/15

доц. д-р Владимир Хънтов

 1.  

английски

Далечния Изток в англоезичните пътеписи

30/15

гл. ас. д-р Павел Петков

 1.  

английски

Устна комуникация – английски език

15/30

гл. ас. д-р Боряна Братанова

 1.  

немски

Устна комуникация - немски език

Mündliche Kommunikation auf Deutsch 

15/30

проф. д-р Николина Бурнева

ас. Кристина Цанева-Парцер


4. семестър ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

За специалностите Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии; ПЛ.Български и английски език с информационни технологии

(Специализация Информационни технологии 1)

1.

Уеб базиран офис софтуер. Офис софтуер с безплатен лиценз.

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

2.

Софтуер за електронни книги.

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА


ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ за 3. и 4. семестър на учебната 2019/2020 г.

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИЛНОСТИ: Българска филология, Английска филология, Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил; Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии; Приложна лингвистика. Български и английски с информационни технологии; Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм; Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации; Балканистика; Германистика; Романистика; Педагогика на обучението по български и чужд език; Педагогика на обучението по български език и история; Педагогика на обучението по български език и география; Педагогика на обучението по история и чужд език; Журналистика; Връзки с обществеността.

Всяка от предложените факултативни дисциплини е с общ хорариум от 30 часа. Част от тях се предлагат на български език, друга част се предлагат на чужд език. Вместо 2 факултативни дисциплини студентите могат да изберат допълнителен чужд език, изучаването на който стартира от нулево ниво на знания.

Избират се следните варианти:

 1. ДВЕ ДИСЦИПЛИНИ с хорариум всяка по 30 часа и 2 кредита или  общо 60 часа с 4 кредита през зимния и ДВЕ ДИСЦИПЛИНИ с хорариум всяка по 30 часа и 2 кредита или общо 60 часа с 4 кредита през летния семестър, т.е. общо 8 кредита за факултативни дисциплини във 2. курс.

ИЛИ

 1. Чужд езикзимен и летен семестър по 60 часа и 4 кредита или общо 120 часа език от нулево ниво с 8 кредита за целия втори курс (трети и четвърти семестър).

Желаещите да изучават чужд език имат възможност да продължат следващо ниво в 5. и 6. Семестър. Тези, които не желаят да изучават чужд език в 5. И 6. Сем., могат да изберат факултативни дисциплини.


ВНИМАНИЕ! При избор по т. 1 студентът избира за всеки семестър ЕДНА ДИСЦИПЛИНА ОТ ГРУПА „А“ и ЕДНА ДИСЦИПЛИНА ОТ ГРУПА „Б“!3. семестър - ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

(2 по 30 аудиторни часа, текущи оценки, 2 + 2 кредита, избират се 2 дисциплини - от всяка група по 1)

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ 3. сем. -  ГРУПА А:

 

Език на преподаване

ДИСЦИПЛИНА

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

български

Български литературни шедьоври на 20. век

30/0

проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева, проф. д-р Димитър Михайлов

 1.  

български

Езикови и междукултурни комуникации

30/0

проф. д-р Ценка Иванова

 1.  

български

Пол и литература

30/0

гл.ас. д-р Илиана Димитрова

 1.  

български

Тайните на старите български ръкописи и надписи

30/0

доц. д-р Камен Димитров

 1.  

български

Основи на пресжурналистиката

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

гл.ас. д-р Десислава Андреева

 1.  

български

Увод в Балканистиката

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

проф. д-р Анастасия Петрова

 1.  

български

Българската литература на 19. век – от анонимност към авторство

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

проф. д-р Елена Налбантова

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ 3. сем. -  ГРУПА Б:

 

Език на преподаване

ДИСЦИПЛИНА

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

немски

Странознание на Австрия

0/30

ас. Кристина Парцер

 1.  

руски

Корективна граматика - руски език

0/30

ас. Благовест Благоев

 1.  

английски

Мигрантска англоезична литература през 20. и 21. век

30/0

доц. д-р Петя Цонева

 1.  

английски

Странознание (САЩ)

30/0

гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски

гл. ас. д-р Иван Ангелов

 1.  

български

Италия – физическа и духовна 1. част НЕ СЕ ОБЯВЯВА

0/30

преп. Грета Генчева

 1.  

български, японски

Религия и митология на Япония

30/0

гл. ас. д-р Катя Маринова

 1.  

български

Влияние на гръцкия език върху европейските езици

30/0

гл. ас. д-р Емилия Авгинова


4. семестър - ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

(2 по 30 аудиторни часа, текущи оценки, 2 + 2 кредита, избират се 2 дисциплини - от всяка група по 1)

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ 4. сем. -  ГРУПА А: 30+0

 

Език на преподаване

ДИСЦИПЛИНА

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

български

Средновековно културно наследство

30/0

доц. д-р Невяна Гавазова

 1.  

български

Фразеология и култура

30/0

проф. д-р Анастасия Петрова

 1.  

български

Световната журналистика – минало и съвременност

30/0

гл.ас. д-р Десислава Андреева

 1.  

български

Литература и психология

30/0

гл.ас. д-р Мая Ангелова

 1.  

български

Културна политика – Европа и Гърция през 20. век

30/0

доц. д-р Димитриос Румпос

 1.  

английски

Модернизмът в англоезичните литератури

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

доц. д-р Ярмила Даскалова

 1.  

английски

Масмедии и институционални политики – американският опит

30/0

гл.ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ 4. сем. -  ГРУПА Б:     

 

Език на преподаване

ДИСЦИПЛИНА

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

английски

Писане на есе – английски език

15/15

гл. ас. д-р Гергана Кушева

 1.  

френски

Работа с автентични френски текстове

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

0/30

преп. Райна Ковачева

 1.  

китайски

Етикет и протокол – китайски език

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

доц. д-р Полина Цончева

 1.  

български

Старобългарското езичество и българският фолклор

30/0

проф. д-р Тодор Моллов

 1.  

български

руски

Руската фолклорна култура – реалии и превод

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

гл.ас. д-р Анета Николова

 1.  

японски

Интеркултурна компетентност – японски език

30/0

доц. д-р Магдалена Василева

 1.  

новогръцки

Реалиите в превода – новогръцки език

30/0

доц. д-р Димитриос Румпос

 1.  

немски

Корективна граматика  - немски език

0/30

доц. д-р Рада Василева


3. и 4. семестър - ФАКУЛТАТИВНИ ЕЗИЦИ

(60 часа на семестър с 4 кредита, общо 120 часа и 8 кредита, текущи оценки)

 1.  

Албански език 1. и 2. част  (доц. д-р Раки Бело)

 1.  

Гръцки език 1. и 2. част (гл.ас. Емилия Авгинова )

 1.  

Полски език  1. и 2. част (доц. д-р Станка Бонова-Дойчинова )

 1.  

Португалски език 1. и 2. част (гл. ас. д-р Бойка Недева)

 1.  

Руски език 1. и 2. част  (ас. Иван Златев)

 1.  

Сръбски и хърватски език 1. и 2. част (д-р Сава Стаменкович)

 1.  

Френски език 1. и 2. част (преп. Микрула Василева)

 1.  

Румънски език 1. и 2. част (гл.ас. д-р Боряна Ганева)

 

Избираеми и факултативни дисциплини за учебната 2019/2020 година за студентите постъпили в 1. курс през учебната 2017/2018 година, в изброените по-долу специалности

Избираеми и факултативни дисциплини за 5. и 6. семестър на учебната 2019/2020 г. за студентите, записани в 1. курс през учебната 2017/2018 г.


ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ за 5. и 6. семестър на учебната 2019/2020 г.
(за студенти, записани в 1. курс през учебната 2017/2018 г.)

5. СЕМЕСТЪР - ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

 • ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА (ПРЕВОДАЧЕСКИ ПРОФИЛ),
 • ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ,
 • АНГЛИЙСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА –  ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК 1

(45 аудиторни часа, изпит, 4 кредита, избира се 1 дисциплина)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

английски

Американски писатели нобелисти

30/15

гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски

гл. ас. д.р Иван Ангелов

 1.  

английски

Лексикология на съвременния английски език

30/15

гл.ас. д-р Боряна Братанова 

 1.  

английски

Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман

0/45

преп. Пейо Карпузов

 1.  

английски

Писане на резюме (английски език)

30/15

гл. ас. д-р Гергана Кушева

 1.  

испански

Превод на исторически и културни реалии – испански език

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

0/45

гл. ас. д-р Юлия Митева

 1.  

испански

Устна комуникация – испански език

0/45

преп. Ивелина Добрева

 1.  

немски

Странознание на Австрия

0/45

ас. Кристина Парцер

 1.  

немски

Виенска модерност

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

проф. д-р Николина Бурнева

ас. Кристина Парцер

 1.  

френски

Устна комуникация – френски език

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

доц. д-р Веска Кирилова

 1.  

френски

Културна история на френскоезичните страни

30/15

гл. ас. д-р Маринела Петрова

 1.  

руски

Писмена реч 1 – руски език

0/45

ас. Иван Златев

5. СЕМЕСТЪР- ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

 • БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 • БАЛКАНИСТИКА

ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 1

(45 аудиторни часа, изпит, 4 кредита, избира се 1 дисциплина)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

български

Функционална морфология

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

доц. д-р Верка Иванова

 1.  

български

Социолингвистика

30/15

доц. д-р Анелия Петкова


5. СЕМЕСТЪР - ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

 • ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ И ЧУЖД ЕЗИК
 • ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ЧУЖД ЕЗИК

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ И ПРИЛОЖНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ

(30 аудиторни часа, изпит, 2 кредита, избира се 1 дисциплина)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

български

Тенденции в текущия литературен процес

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

проф. д-р Иван Станков

 1.  

български

Литературните превъплъщения на историята

30/0

проф. д-р Сава Василев


5. СЕМЕСТЪР - ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

 • ЖУРНАЛИСТИКА и ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

(45 аудиторни часа, изпит, 4 кредита; избират се 2 дисциплини, общо 8 кредита)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

български

Съвременна българска журналистика (1944-2019)

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

доц. д-р Иво Инджов

 1.  

български

Социални медии и мрежи

30/15

проф. д-р Илиана Павлова

 1.  

български

Поведение пред камера

30/15

гл. ас. д-р Марина Маринова

 1.  

български

Радио и подкаст

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

гл. ас. д-р Георги Игнатов


6. СЕМЕСТЪР - ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ :

 • ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА (ПРЕВОДАЧЕСКИ ПРОФИЛ)

ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА - ПРЕВОДАЧ 1: ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК

(45 аудиторни часа, изпит, 4 кредита, избира се 1 дисциплина)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

английски

Превод за европейските институции (английски-български)

 

гл. ас. д-р Ралица Демиркова

 1.  

английски

Информационни услуги и преводна журналистика

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

0/45

преп. Пейо Карпузов

 1.  

английски

Филмов превод – английски език

о/45

гл.ас. д-р Павел Петков

 1.  

испански

Бизнес превод – испански език 

0/45

преп. Ивелина Добрева

 1.  

испански

Превод в областта на туризма – испански език

0/45

преп. Ивелина Добрева

 1.  

немски

Превод в областта на туризма – немски език

 

проф. д-р Людмила Иванова

 1.  

френски

Превод в областта на туризма  - френски език

0/45

преп. Мария Ганчева

 1.  

руски

Превод в областта на туризма – руски език

0/45

ас. Иван Златев


6. СЕМЕСТЪР- ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

 • ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА. АНГЛИЙСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 • ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА.  БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 1

(45 аудиторни часа, изпит, 4 кредита, избира се 1 дисциплина)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

1.

български

Електронно обучение

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

 

2.

български

Информационни технологии в хуманитаристиката

30/15

 

3.

български

Електронно публикуване и дигитални библиотеки

30/15

 

4.

български

Управление на проекти

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

 


6. СЕМЕСТЪР – ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

 • БАЛКАНИСТИКА

ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 4

(45 аудиторни часа, изпит, 4 кредита, избира се 1 дисциплина)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

1.

български

Жанрови трансформации в съвременната българска проза

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

проф. дн Виолета Русева

2.

български

Народопсихология и литература (от края на 19. и началото на 20. век)

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

проф. дн Николай Димитров


6. СЕМЕСТЪР – ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

 • ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ И ЧУЖД ЕЗИК

ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И ЧАСТНОДИДАКТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

(30 аудиторни часа, изпит, 2 кредита, избира се 1 дисциплина)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

1.

български

Жанрови трансформации в съвременната българска проза

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

проф. дн Виолета Русева

2.

български

Народопсихология и литература (от края на 19. и началото на 20. век)

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

проф. дн Николай Димитров


6. СЕМЕСТЪР- ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

 • ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ

ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА – МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ 1

(45 аудиторни часа, текуща оценка, 4 кредита, избира се 1 дисциплина)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

1.

български

Екотуризъм

45/0

доц. д-р Галин Петров

2.

български

Защитени природни обекти

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

45/0

доц. д-р Мария Петрова


6. СЕМЕСТЪР – ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

(45 аудиторни часа, изпит, 4 кредита; избират се 3 дисциплини, общо 12 кредита)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

български

Корпоративен пиар

30/15

доц. д-р Христина Христова

 1.  

български

Копирайтинг

30/15

доц. д-р Стефан Серезлиев

 1.  

български

Новинарство

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

гл. ас. д-р Марина Маринова

 1.  

български

Научна и екологична журналистика

30/15

гл. ас. д-р Десислава Андреева

 1.  

български

Фотожурналистика

30/15

гл. ас. д-р Георги ИгнатовФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ за 5. и 6. семестър на учебната 2019/2020 г.

СТУДЕНТИТЕ ОТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил; Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии; Приложна лингвистика. Български и английски с информационни технологии; Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм; Балканистика; Германистика; Журналистика; Връзки с обществеността

избират 2 дисциплини по 30 аудиторни часа, текуща оценка, 2 + 2 кредита - от всяка група по една ИЛИ продължават изучаването на чужд език, избран и изучаван през 3. и 4. семестър, 4 кредита с 60 аудиторни часа!

СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: **Педагогика на обучението по български и чужд език; **Педагогика на обучението по история и чужд език

избират 1 дисциплина от група А с 30 аудиторни часа,  текуща оценка, 2 кредита!

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ 5. сем. -  ГРУПА А: 30+0

(избират по една дисциплина всички)

 

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

български

Старобългарското езичество и българският фолклор

30/0

проф. д-р Тодор Моллов

 1.  

български

Съвременна българска журналистика (1944-2019)

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

доц. д-р Иво Инджов

 1.  

български

Бъдещето на българския език

30/0

доц. д-р Камен Димитров

 1.  

български

Възникване и развитие на писмеността

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

гл.ас. д-р Петя Карамфилова

 1.  

немски

Лексикално-семантични полета – немски език

30/0

гл. ас. д-р Милена Иванова

 1.  

български

Социални медии и мрежи

30/0

проф. д-р Илиана Павлова

 1.  

английски

Специализирани преводачески инструменти

0/30

преп. Стефан Стефанов

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ 5. сем. -  ГРУПА Б: 30 + 0

(не избират педагогическите специалности **)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

английски

Съвременна американска проза

30/0

гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски

гл. ас. д.р Иван Ангелов

 1.  

английски

Езикова манипулация в медиите (английски език)

15/15

гл. ас. д-р Гергана Кушева

 1.  

български

Италия - физическа и духовна 2. част

0/30

ас. Таня Топалова

 1.  

немски

Странознание на Германия, Австрия и Швейцария

НЕ СЕ ПРЕДЛАГА

0/30

ас. Кристина Цанева-Парцер

 1.  

руски

Корективна граматика - руски език

0/30

ас. Благовест Благоев

 1.  

френски

Превод на документи – френски език

 

гл. ас. д-р Маринела Петрова

 1.  

китайски

Превод на реклами - китайски език

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

0/30

ас. Теодора Йонкова


ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ 6. сем. -  ГРУПА А: 30+0

(избират по една дисциплина всички)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

български

Когнитивна семантика

30/0

гл.ас. д-р Мирослава Вътова

 1.  

български

Фоносемантика

30/0

проф. дфн Живка Колева-Златева

 1.  

български

Преподаване и учене с невродидактика

30/0

доц. дфн Янка Коева

 1.  

български

Писатели–нобелисти - славянски литератури

30/0

проф. дн Маргрета Григорова

 1.  

български

Жанрови трансформации в съвременната българска проза

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

проф. д-р Виолета Русева

 1.  

български,

руски

Руската средновековна култура – реалии и превод

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

гл.ас. д-р Анета Николова

 1.  

български

Научна и екологична журналистика

30/0

гл. ас. д-р Десислава Андреева

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ 5. сем. -  ГРУПА Б: 30 + 0

(не избират педагогическите специалности **)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

английски

Основни лингвистични теории

30/0

доц. д-р Свилен Станчев

гл. ас. д-р Боряна Братанова

 1.  

английски

Англоезични писатели-мигранти

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

доц. д-р Петя Иванова

 1.  

английски

Превод на поезия (английски и български език)

0/30

преп. Пейо Карпузов

 1.  

руски

Превод на художествен текст - руски език

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

0/30

ас.д-р Ваня Иванова

 1.  

български

Фотожурналистика

30/0

гл.ас. д-р Георги Игнатов

 1.  

японски

Превод на екскурзоводски беседи  - японски език

0/30

ас. Милица Минева

 1.  

английски

Академично писане (на английски език)

15/15

гл. ас. д-р Гергана Кушева

 1.  

български

Копирайтинг

30/0

доц. д-р Стефан Серезлиев


ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ – ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО ПРОДЪЛЖАВАЩИ КУРСОВЕ ПО ЕЗИЦИ – Т.Е. КОЙТО Е УЧИЛ ЕЗИК В 3. И 4. СЕМ., ИМА ПРАВО ДА ПРОДЪЛЖИ С ФАКУЛТ. ДИСЦИПЛИНИ – СЪЩИЯ ЕЗИК.
ЕЗИК В 5. И 6. СЕМ. НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ НАЧАЛНО НИВО.

 

 

5. и 6. семестър - ФАКУЛТАТИВНИ ЕЗИЦИ

(за студенти, които са изучавали езика като факултативен през учебната 2018-2019 год.)

(60 часа на семестър с 4 кредита, общо 120 часа и 8 кредита, текущи оценки)

 1.  

Гръцки език 3. и 4. част (гл.ас. д-р Емилия Авгинова )

 1.  

Полски език  3. и 4. част (доц. д-р Станка Бонова )

 1.  

Руски език 3. и 4. част  (ас. Иван Златев)

 1.  

Сръбски и хърватски език 3. и 4. част (д-р Сава Стаменкович)

 1.  

Френски език 3. и 4. част (преп. Микрула Василева )

 

Избираеми дисциплини за учебната 2019/2020 година за студентите постъпили в 1. курс през учебната 2016/2017 година, в изброените по-долу специалности

Избираеми дисциплини за 7. и 8. семестър на учебната 2019/2020 г. за студентите, записани в 1. курс през учебната 2016/17 г.


ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ за 7. и 8. семестър на учебната 2019/2020 г.
(за студенти, записани в 1. курс през учебната 2016/17 г.)

7. СЕМЕСТЪР - ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

 • ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА (ПРЕВОДАЧЕСКИ ПРОФИЛ)
 • АНГЛИЙСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА – ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК 2

(45 аудиторни часа, изпит, 4 кредита, избира се 1 дисциплина)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

английски

Американска литература

30/15

гл.ас. д-р Вакрилен Кильовски,

гл.ас. д-р Иван Ангелов

 1.  

английски

Английска литература - Просвещение

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

гл. ас. д-р Павел Петков

 1.  

английски

Творческо писане

НЕ СЕ ОБЯВЯВА

0/45

преп. Пейо Карпузов

 1.  

английски

Език и пол

30/15

доц. д-р Свилен Станчев

 1.  

английски

Академично писане

0/45

преп. Живко Славов

 1.  

испански

Европейски институции и превод – испански език

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

0/45

преп. Ивелина Добрева

 1.  

испански

Аудиовизуален превод – испански език

0/45

гл.ас. д-р Юлия Митева

 1.  

немски

Виенска модерност

30/15

проф. д-р Николина Бурнева

 1.  

немски

Особености на изреченски структури - немски език

30/15

доц. д-р Рада Василева

 1.  

френски

Писане на есе – френски език

0/45

гл. ас. д-р Маринела Петрова

 1.  

руски

Писмена реч 2 – руски език

0/45

ас. Иван Златев


7. СЕМЕСТЪР - ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ:

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА (ПРЕВОДАЧЕСКИ ПРОФИЛ)

Избираема дисциплина - Преводач 2 (ПО ВТОРИЯ ЧУЖД ЕЗИК)

(45 аудиторни часа, изпит, 4 кредита, избира се 1 дисциплина)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

1.

английски,  български

Филмов превод  - английски език

0/45

гл.ас. д-р Павел Петков

2.

английски,  български

Устен превод и нотация

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

0/45

преп. Лена Илиева

3.

испански, български

Превод и реклама – испански език

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

0/45

гл.ас. Юлия Митева

4.

испански, български

Превод в областта на туризма – испански език

0/45

преп. Ивелина Добрева

5.

италиански, български

Превод на документи – италиански език

0/45

преп. Грета Генчева

6.

китайски, български

Филмов превод - китайски език

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

0/45

ас. Теодора Йонкова

7.

китайски, български

Превод на документи – китайски език

0/45

доц. д-р Полина Цончева

8.

китайски, български

Превод в областта на туризма – китайски език

0/45

доц. д-р Полина Цончева

9.

корейски, български

Превод на документи – корейски език

0/45

гл.ас.д-р Хван Джонг Джеймс Канг

10.

корейски, български

Филмов превод – корейски език

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

0/45

гл.ас.д-р Хван Джонг Джеймс Канг

11.

нидерландски, български

Превод на исторически и културни реалии – нидерландски език

0/45

преп. Калоян Великов

12.

новогръцки, български

Превод на исторически и културни реалии – новогръцки език

0/45

гл.ас. д-р Емилия Авгинова

13.

полски, български

Превод на документи – полски език

0/45

доц. д-р Станка Бонова

14.

полски, български

Превод на исторически и културни реалии – полски език

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

0/45

доц. д-р Станка Бонова

15.

румънски, български

Превод на исторически и културни реалии – румънски език

0/45

гл. ас. д-р  Боряна Михайлова

16.

румънски, български

Превод на документи – румънски език

0/45

гл. ас. д-р  Йоана Славчева

17.

румънски, български

Превод и реклама – румънски език

0/45

гл. ас. д-р  Боряна Михайлова

18.

френски, български

Превод на документи – френски език

0/45

гл. ас. д-р Маринела Петрова

19.

японски, български

Превод на документи – японски език

0/45

гл. ас. д-р Катя Маринова

ас. Милица Минева


7. СЕМЕСТЪР - ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА. БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Избираема дисциплина - Български език 2

(45 аудиторни часа, изпит, 4 кредита, избира се 1 дисциплина)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

1.

български

История на българското езикознание

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

гл. ас. д-р Велин Петров

2.

български

Устна комуникация – български език

30/15

гл. ас. д-р Теодора Рабовянова


7. СЕМЕСТЪР - ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

**  ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГЕОГРАФИЯ

Избираема дисциплина – филологическа

(30 аудиторни часа, текуща оценка, 2 кредита, избира се 1 дисциплина)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

1.

български

История на българското езикознание

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

гл. ас. д-р Велин Петров

2.

български

Устна комуникация – български език

30/0

гл. ас. д-р Теодора Рабовянова


7. СЕМЕСТЪР - ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

 • АНГЛИЙСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,
 • ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА. БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Избираема дисциплина – Информационни технологии 2

(45 аудиторни часа, текуща оценка, 4 кредита, избира се 1 дисциплина)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

1.

български

Мобилни приложения за работа с документи

30/15

 

2.

български

Съвременни информационни системи

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

 

3.

български

3D софтуер за моделиране и анимация

30/15

 

4.

български

Мултимедийни технологии

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

 


8. СЕМЕСТЪР - ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

 • ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА (ПРЕВОДАЧЕСКИ ПРОФИЛ),
 • ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА. АНГЛИЙСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,
 • ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА. БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Избираема дисциплина –  Обща филологическа 3

(45 аудиторни часа, изпит, 4 кредита, избира се 1 дисциплина)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

 1.  

български

Българският език в славянски и балкански контекст

30/15

проф. д-р Ценка Иванова

2.

български

История на българското езикознание

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/15

гл. ас. д-р Велин Петров

3.

български

Homo balcanicus: народопсихология и политическа сатира

НЕ СЕ ОБЯВЯВА

30/15

проф. д-р Христо Бонджолов

4.

 

български

Българският модернизъм – категории и проекти

30/15

проф. дн Сава Василев

5.

английски, български

Симултанен превод

0/45

преп. Лена Илиева

6.

български

Редактиране на преводен текст

(чужд език – български език)

НЕ СЕ ОБЯВЯВА

30/15

доц. д-р Мария Илиева

7.

английски

български

Литература и култура

30/15

доц. д-р Ярмила Даскалова

8.

английски

Език и общество

30/15

гл.ас. д-р Светлана Атанасова

9.

български

Български следи в Албания

30/15

доц. Раки Бело


8. СЕМЕСТЪР - ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ :

 • ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГЕОГРАФИЯ
 • ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ

Избираеми интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини

(30 аудиторни часа, текуща оценка, 2 кредита, избират се 2 дисциплини, общо 4 кредита)

 

Език на преподаване

Дисциплина

Хорариум
Л/У

Преподавател

1.

български

Българският език в славянски и балкански контекст

30/0

проф. д-р Ценка Иванова

2.

български

История на българското езикознание

НЯМА ДА СЕ ПРЕПОДАВА

30/0

гл. ас. д-р Велин Петров

3.

български

Homo balcanicus: народопсихология и политическа сатира

30/0

проф. д-р Христо Бонджолов

4.

български

Българският модернизъм – категории и проекти

30/0

проф. дн Сава Василев

5.

български

Български следи в Албания

30/0

доц. Раки Бело


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЕДНА ДИСЦИПЛИНА СЕ ИЗБИРА САМО ВЕДНЪЖ, НЕЗАВИСИМО, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПРЕДЛАГА В РАЗЛИЧНИ СЕМЕСТРИ!

СПОДЕЛИ В