Научен календар на Филологическия факултет за 2019 година

 1. Международни форуми със съорганизатор – Филологически факултет
  • БАЛКАНИТЕ – ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА (м. октомври 2019 г.)
   VII Международна конференция с организатори Исторически и Филологически факултет на ВТУ.

  • СРЕЩИ/СУСРЕТИ (11 – 14 май 2019 г., Ниш).
   XVI тематична конференция, посветена на изследвания за културата на българи и сърби. 2019 г.: „Обичаите в културата на сърби и българи“.
   Съорганизатори: Филологически факултет на ВТУ и Философски факултет на Университета в гр. Ниш, Сърбия.

  • МЕЖДУНАРОДЕН КОМИТЕТ НА СЛАВИСТИТЕ: Комисия за изучаването на славянските езици и култури в университетите по света (конференция и заседание на 6 – 8 юни 2019 г.). Домакин: ВТУ, Филологически факултет.

  • ДИПЛОМАТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА (организатори: институт „Конфуций“ към ВТУ и Филологически факултет, 11-12.10. 2019 г.).

 2. Научни конференции във Филологическия факултет, кръгли маси и научно-практически семинари

  Ежегодни конференции

  • ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ. Ежегодна международна научна конференция на Филологическия факултет, 6 – 8 юни 2019 год.
   Тематични блокове:
   1. език;
   2. литература;
   3. превод;
   4. културология;
   5. комуникации;
   6. методика на езиковото и литературното обучение;
   7. медиевистика // посветен на проф. Иван Гълъбов;
   8. ономастика // посветен на проф. Николай Ковачев;
   9. докторанти и студенти.

  • МЕДИИТЕ НА 21. ВЕК. Ежегодна международна конференция по обществени комуникации и информационни науки, 15–16 ноември 2019 г.

  Конференции по повод на...

  • 140 г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА П.Ю. ТОДОРОВ. Национална научна конференция, съорганизатори Катедра „Българска литература“ и  община Елена, м. юни 2019 г.

  Кръгли маси

  • ФИЛОЛОГИЯТА – НОВИ ПРОЧИТИ (посветена на проф. д-р Людмила Иванова, 7 юни 2019 г.).

  • ПЕНЧО И ПЕТКО СЛАВЕЙКОВИ – МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА (организатор катедра „Българска литература, 08.06.2019 г.).

  • Г.П. СТАМАТОВ В КРИТИЧЕСКИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ИВАН МЕШЕКОВ (организатори катедра „Българска литература“ и Община Златарица, 20 септември 2019 г.)
   Връчване на националната награда за литературна критика.

  Научно-практически семинари

  • МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ (организатор: деканатът на Филологическия факултет и с участието на  преподавателите по дисциплините от цикъла „практически  чужд език“).
   Периодичност на провеждане: м. февруари, март, април, октомври, ноември 2019 год.

 3. Студентски конференции, кръгли маси, семинари и конкурси

  Студентски конференции и кръгли маси

  • XIX МЕЖДУНАРОДНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БАЛКАНИСТИКА „Балканският човек – между митовете и реалността“ (организатори: катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“ и Център „Балкани“, м. април 2019 г.).

  Студентски семинари

  • СИМУЛТАНЕН И КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД (4. семинар по испански език, организатор катедра „Романистика“, м. април 2019 г.)

  • ЕЖЕГОДЕН ФОРУМ ФРАНКОФОНИЯ (организатор  катедра „Романистика“, м. март 2019 г.)

  • ИСПАНСКА ФРАЗЕОЛОГИЯ (6. семинар, организатор катедра „Романистика“, м. май 2019 г.)

  Студентски конкурси и форуми

  • ТРАНСФОРМАЦИИ 2019: традиционен конкурс на Филологическия факултет по превод на поезия и проза от 20 езика за студенти и ученици в българските висши и средни училища, за студенти българисти от университетите в чужбина и за ученици в българските училища в чужбина.
   Връчване на наградени и отличили се участници в конкурса: 22 май 2019 г.

  • ТЕМАТИЧЕН ДИСКУСИОНЕН БЛОК „АУДИОВИЗУАЛНИЯТ ПРЕВОД“ – с участието на медиатори от практиката, на преподаватели и студенти на 22 май 2019 г., в рамките на проекта ТРАНСФОРМАЦИИ.

  • СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ В ЕВРОПА: конкурс за есе, поезия и проза (организатор: катедри „Славистика“ и „Русистика“, юни 2019 г.).

  • ОБРАЗЪТ НА БАЛКАНИТЕ И БАЛКАНЕЦА ПРЕД СВЕТА – МЕЖДУ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ И ИСТИНАТА: конкурс за есе (организатор: катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“ и Център „Балкани“; 19 и 20 април 2019 г.).

 • Майски дни на Филологическия факултет: ежегодна традиционна проява по повод 24 май, празника на Филологическия факултет: образователни, творчески и културни събития на всички катедри и езикови колегиуми във Факултета през месец май.
СПОДЕЛИ В