Кръжок по български език

Кръжокът по български език започна работа в началото на м. октомври 2016 година. Сбирките са веднъж седмично. Целта е да се поддържа и допълва езиковата и речевата култура на студентите участници; да се затвърдяват уменията за боравене с основни езиковедски термини; да се правят различни езикови анализи на текст; да се разширяват познанията по важни проблеми, свързани с особености на съвременния  език, с историята на българския език, с развоя на българския книжовен език; да се подобряват и допълват уменията на студентите да четат „умно“ научни и научнопопулярни статии, да ги коментират и оценяват, да им правят планове и резюмета. По време на заниманията в кръжока се цели също натрупване на опит за създаване на текст от самите студенти и за неговото редактиране.

Много е важно на участниците да им бъде забавно през цялото време.

Ръководител: доц. д-р Ния Радева
СПОДЕЛИ В