ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Избираеми и факултативни дисциплини за 2018/2019 г. за студентите постъпили в 1. курс през 2017/18 година, в изброените по-долу специалности

Линк към формуляр (2. курс 2018/2019)


 1. ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ за 2018/2019 г.

  Студентите от специалностите в направление Филология (Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил; Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии; Приложна лингвистика. Български и английски с информационни технологии; Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм; Балканистика; Германистика) избират една от всички предложени дисциплини.

  ** Студентите от направление Педагогика на обучението (Педагогика на обучението по български и чужд език; Педагогика на обучението по български език и история; Педагогика на обучението по български език и география; Педагогика на обучението по история и чужд език) избират само една от дисциплините, маркирани с две звезди (**).

  Предложените избираеми дисциплини са общи за Факултета и се водят на български език. Имат хорариум 45 часа с еквивалент на 4 кредита.

  Администрацията ще уведоми записаните в съответния курс студенти и студентите, които трябва да направят нов избор поради недостатъчен брой студенти в обявената избираема дисциплина.


  ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

  ЗА ТРЕТИ СЕМЕСТЪР (избира се една дисциплина)

  Дисциплина

  Преподавател

  ** Психология на езика и общуването

  гл.ас. д-р Силвия Великова

  ** Стратегии на четенето в съвременното литературно обучение

  проф. д-р Радослав Радев

  ** История, теория и практика на есето

  проф. дн Николай Димитров

  Средновековна християнска култура и литература

  доц. д-р Невена Гавазова

  Фолклор и митология

  проф. д-р Тодор Моллов

  Увод в културознанието

  проф. д-р Николина Бурнева

  Социолингвистика

  доц. д-р Анелия Петкова


  ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

  ЗА ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР (избира се една дисциплина)

  Дисциплина

  Преподавател

  ** Българската възрожденска литература в училище

  доц. д-р Н. Гавазова

  ** Психология на литературния процес

  гл. ас. д-р Мая Ангелова

  Българска литература след Освобождението – жанрово-стилови особености

  проф. дн Николай Димитров

  Българска драматургия на 20-ти век

  гл.ас. д-р Илияна Димитрова

  Литературите на южнославянските народи – исторически и сравнителен аспект

  проф. д-р Христо Бонджолов

  Анализ на мултимедийни формати

  проф. д-р Николина Бурнева

  Християнски код и българска идентичност

  проф. д-р Венелин Грудков

  Увод в психолингвистиката

  проф. дн Живка Колева-Златева

  Основи на юридическия превод

  доц. дн Владимир Хънтов


 2. ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ за 2018/2019 Г.

  Всяка от предложените факултативни дисциплини е с общ хорариум от 30 часа. Част от тях се предлагат на български език, друга част се предлагат на чужд език.

  Студентите могат да избират и допълнителен чужд език, изучаването на който стартира от нулево ниво на знания.

  Студентите избират следните варианти:

  • 1) Чужд език – зимен и летен семестър с 60 часа и 4 кредита или общо 120 часа език от нулево ниво с 8 кредита за целия втори курс (трети и четвърти семестър) на обучението в конкретната специалност

  ИЛИ

  • 2) Две дисциплини с хорариум от 30 часа с общо 4 кредита през зимния и две дисциплини с хорариум от 30 часа с общо 4 кредита през летния семестър. Студентът трябва да избере по 2 факултативни дисциплини за всеки семестър.

  ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

  ЗА ТРЕТИ СЕМЕСТЪР (избират се две дисциплини)

  Език на преподаване

  Дисциплина

  Преподавател/Преподаватели

  български

  Връзки с обществеността

  доц. д-р Христина Христова

  български

  Основи на пресжурналистиката

  гл.ас. д-р Десислава Андреева

  български

  Въведение в поетиката на фолклора

  проф. д-р Тодор Моллов, гл.ас. д-р Светла Дживтерева

  български

  Български литературни шедьоври на 20-ти век

  проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева, проф. д-р Димитър Михайлов

  български

  Пол и литература

  гл.ас. д-р Илияна Димитрова

  български

  Езикови и междукултурни комуникации

  проф. д-р Ценка Иванова

  български

  Италия – физическа и духовна 1 част (на български език)

  преп. Грета Генчева

  български

  Геополитиката по пътя на коприната от древността до 21. век

  доц. д-р Искра Мандова

  немски

  Корективна граматика на немски език

  доц. д-р Рада Василева

  френски

  Културна история на Франция (Средновековие-17 век)

  доц. д-р Амелия Милчева

  руски

  Корективна граматика на руски език

  гл.ас. д-р Магдалена Ганчева

  английски

  Фонетика и фонология на САЕ

  гл. ас. д-р Светлана Атанасова, преп. Иван Бянов

  английски

  Мигрантска англоезична литература – 20-21 век: граници, преходи и идентичности

  доц. д-р Петя Цонева

  английски

  Странознание на другите англоезични страни-САЩ

  гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов


  ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

  ЗА ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР (избират се две дисциплини)

  Език на преподаване

  Дисциплина

  Преподавател/Преподаватели

  български

  Средновековно културно наследство

  доц. д-р Невена Гавазова

  български

  Фразеология и култура

  проф. д-р Анастасия Петрова

  български

  Световната журналистика – минало и съвременност

  гл.ас. д-р Десислава Андреева

  български

  Литература и психология

  гл.ас. д-р Мая Ангелова

  български

  Дигитална радиокомуникация

  гл.ас. д-р Георги Игнатов

  български

  Културна политика: Европа и Гърция през втората половина на 20 век

  доц. д-р Димитриос Румпос

  английски

  Модернизмът в англоезичните литератури

  доц. д-р Ярмила Даскалова

  английски

  Масмедии и институционални политики – американският опит

  гл.ас. д-р Вакрилен Кильовски, гл. ас. д-р Иван Ангелов

  английски

  Писане на есе

  гл. ас. д-р Гергана Кушева

  френски

  Културна история на Франция (18-21 век)

  доц. д-р Амелия Милчева

  френски

  Работа с автентични френски текстове

  преп. Райна Ковачева

  немски

  Теория и практика на устната комуникация

  проф. д-р Людмила Иванова

  китайски

  Етикет и протокол

  гл.ас. д-р Полина Цончева  ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ – ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

  (за студенти, които не са изучавали езика)

  ЗА 3. (ТРЕТИ) и 4. (ЧЕТВЪРТИ) СЕМЕСТЪР

   

  Списък на езиците:

  • Сръбски и хърватски език 1. и 2. част
  • Полски език  1. и 2. част
  • Гръцки език 1. и 2. част
  • Френски език 1. и 2. част
  • Руски 1. и 2. част

  Забележка: Факултативните езици се изучават през двата семестъра с хорариум от 60 часа с 4 кредита или общо 120 часа с 8 кредита.

Избираеми и факултативни дисциплини за 2018/2019 г. за студентите от 2. курс в изброените по-долу специалности

Линк към формуляр (3. курс 2018/2019)


 1. ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ за 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ 2. КУРС

  Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил; Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии; Приложна лингвистика. Български и английски с информационни технологии; Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм; Балканистика; Германистика; Педагогика на обучението по български и чужд език;

  Студентите избират по една дисциплина за всеки семестър.

  5. (ПЕТИ) СЕМЕСТЪР:

  • За специалностите Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил и Английски и втори чужд език с информационни технологии

   ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

   ЗА ПЕТИ СЕМЕСТЪР (избира се една дисциплина)

   (блок Първи чужд език 1)

   Език на преподаване

   Дисциплина

   Преподавател/Преподаватели

   английски

    

   Американски писатели нобелисти

   гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски

   гл. ас. д.р Иван Ангелов

   английски

   Лексикология на съвременния английски език

   гл. ас. д-р Боряна Братанова

   английски

   Творческо писане на {input_genre} интерактивен е-роман

   преп. Пейо Карпузов

   испански

   Търговска  кореспонденция - език и етикет

   ас. д-р Юлия Митева

   преп. Ивелина Добрева

   испански

   Терминология от сферата на образованието

   ас. д-р Юлия Митева

   преп. Ивелина Добрева

   испански

   Контрастивна фразеология

   ас. д-р Юлия Митева

   немски

   Исторически сюжети - интермедиално

   доц. д-р Ралица Иванова

   ас. д-р Владимира Вълкова

   немски

   Структурни особености на простото и сложно изречение

   доц. д-р Рада Василева

   френски

   Фонетични промени в устната практика на френския език и неговите разновидности

   доц. д-р Веска Кирилова

   френски

   Културна история на френскоезичните страни

   гл.ас. д-р Маринела Петрова


  • За специалност Български и английски език с информационни технологии

   ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ПЕТИ СЕМЕСТЪР (избира се една дисциплина)

   (блок Български език)

   Дисциплина

   Преподавател

   Функционална морфология

   Доц. д-р Верка Иванова

   Социолингвистика

   Доц. д-р Анелия Петкова


  • За специалностите Педагогика на обучението по български и чужд език, Балканистика

   ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ПЕТИ СЕМЕСТЪР (избира се една дисциплина)

   (блок Български език)

   Дисциплина

   Преподавател

   Тенденции в текущия литературен процес

   проф. дн Иван Станков, проф. дн Н. Димитров

   Българският модернизъм – категории и проекти

   Проф. дн Сава Василев


  6. (ШЕСТИ) СЕМЕСТЪР:

  • За специалността Приложна лингвистика с два чужди езика – преводачески профил

   ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

   ЗА ШЕСТИ СЕМЕСТЪР (избира се една дисциплина)

   (блок Преводач 1)

   Език на преподаване

   Дисциплина

   Преподавател

   английски

   Превод за европейските институции (английски-български)

   гл. ас. д-р Ралица Демиркова

   английски

   Информационни услуги и преводна журналистика

   преп. Пейо Карпузов

   испански

   Превод на текстове от областта на бизнеса, банковата и борсовата дейност 

   ас. д-р Юлия Митева

   испански

   Превод на научно-технически текстове

   ас. д-р Юлия Митева

   преп. Ивелина Добрева

   немски

   Превод на текстове в сферата на туризма

   проф. д-р Людмила Иванова

   немски

   Превод на художествен текст (немски език)

   проф. д-р Николина Бурнева, ас. д-р Владимира Вълкова


  • За специалностите Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии; Български и английски език с информационни технологии

   ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

   ЗА ШЕСТИ СЕМЕСТЪР (избира се една дисциплина)

   (блок Информационни технологии 1)

   Дисциплини

   Електронно обучение

   Информационни технологии в хуманитаристиката

   Електронно публикуване и дигитални библиотеки

   Управление на проекти


  • За специалностите Педагогика на обучението по български и чужд език, Балканистика

   ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

   ЗА ШЕСТИ СЕМЕСТЪР (избира се една дисицплина)

   (блок Български език)

   Дисциплина

   Преподавател

   Народопсихология и литература (края на 19-ти и началото на 20-ти век)

   Проф. дн Николай Димитров

   Жанрови трансформации в съвременната българска проза

   доц. дн В. Русева 2. ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ 2. КУРС

  Приложна лингвистика с два чужди езика, преводачески профил; Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии; Приложна лингвистика. Български и английски с информационни технологии; Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм; Балканистика; Германистика; Педагогика на обучението по български и чужд език;


  Всяка от предложените факултативни дисциплини е с общ хорариум от 30 часа. Част от тях се предлагат на български език, друга част се предлагат на чужд език. Студентите трябва да изберат по 2 факултативни дисциплини за всеки семестър.

  Забележка: Студентите изучавали Чужд език през учебната 2017-2018 година могат да изберат да продължат изучаването му през следващата учебна година или да изберат две факултативни дисциплини с хорариум от 30 часа с общо 4 кредита през зимния и Две дисциплини с хорариум от 30 часа с общо 4 кредита през летния семестър. Студентът трябва да избере по 2 факултативни дисциплини за всеки семестър.


  ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

  ЗА ПЕТИ СЕМЕСТЪР (избират се две дисциплини)

  Език на преподаване

  Дисциплина

  Преподавател

  български

  Фотографията като комуникация и естетика

  гл.ас. д-р Георги Игнатов

  български

  Телевизионна комуникация

  гл.ас. д-р Марина Маринова

  български

  Концепти на етничната картина за свят в кратките фолклорни жанрове

  проф. д-р Тодор Моллов, гл.ас. д-р Светла Дживтерева

  български

  Образи на социалистическото живеене в очерка и репортажа на НР България

  гл.ас. д-р Мая Ангелова

  български

  Лирика на Сребърния век

  гл. ас. д-р Мариана Шопова-Христова

  български

  Литературните превъплъщения на историята

  проф. дн Сава Василев

  английски

  Основни тенденции в североамериканската художествена проза след 1980 г.

  гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски,

  гл. ас. д.р Иван Ангелов

  английски

  Манипулативни езикови стратегии и медиен дискурс

  гл. ас. д-р Гергана Кушева

  немски

  Странознание на Германия, Австрия и Швейцария

  ас. Андреас Четковски, ас. Кристина Цанева-Парцер

  руски

  Корективен курс по граматика на руски руски език

  гл. ас. д-р Магдалена Ганчева

  японски

  Писмен превод на общоезиков текст - японски

  гл.ас. д-р Катя Маринова, Любослава Томова


  ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

  ЗА ШЕСТИ СЕМЕСТЪР (избират се две дисциплини)

  Език на преподаване

  Дисциплина

  Преподавател

  български

  Когнитивна семантика

  гл.ас. д-р Мирослава Вътова

  български

  Фоносемантика

  проф. дн Живка Колева-Златева

  български

  Преподаване и учене с невродидактика

  доц. дн Янка Коева

  български

  Писатели–нобелисти (славянски литератури)

  проф. дн Маргрета Григорова

  английски

  Основни лингвистични теории

  доц. д-р Свилен Станчев, гл. ас. д-р Боряна Братанова

  английски

  Англоезични писатели-мигранти

  доц. д-р Петя Иванова

  английски

  Превод на поезия

  преп. Пейо Карпузов

  руски

  Превод на худ. текст (руски език)

  гл. ас. д-р Мариана Шопова-Христова

  японски

  Писмен превод на общоезиков текст - японски

  гл.ас. д-р Катя Маринова, Любослава ТомоваФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ – ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

(за студенти, които са изучавали езика като факултативен през учебната 2017-2018 година)

ЗА 5. (ПЕТИ) и 6. (ШЕСТИ) СЕМЕСТЪР

 

Списък на езиците:

 • Сръбски и хърватски език 3. и 4. част
 • Румънски език 3. и 4. част
 • Руски език 3. и 4. част
 • Португалски език 3. и 4. част
 • Италиански език  3. и 4. част
СПОДЕЛИ В