Тюторна система за учебната 2020-2021 година

Академични наставници и групови отговорници по образователни програми и курсове на обучение уч. 2020 – 2021 год.
ПН 2.4 РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ, ОКС „БАКАЛАВЪР“
8.2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО (ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА)

Образователна програма: ТЕОЛОГИЯ

Форма на обучение: редовна, задочна

Курс

Академичен наставник

Групов отговорник

1.

докторант Диана Николова nikolova.diana@mail.bg

1. курс Ганчо Георгиев

2.

2. курс о. Йордан Поптонков

3.

доц. д-р Магдалена Легкоступ 

m.legkostup@ts.uni-vt.bg

3. курс Теофана Стойчева

4.

4. курс Женета Симонова

Образователна програма: ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА

Форма на обучение: редовна

1.

докторант Диана Николова nikolova.diana@mail.bg

1. курс Ивета Михайлова

2.

2. курс Виктория Дрънкарева

3.

доц. д-р Ваня Николова Сапунджиева v.sapundjieva@ts.uni-vt.bg

3. курс Катерина Трифонова

4.

4. курс Ива Донкова

СПОДЕЛИ В