Етичен кодекс

НачалоИзисквания към авторитеЕтичен кодексРедакционна колегия Броеве EN


Каталогът „Международно биенале на църковните изкуства“ е академично списание за публикации на творби в областта на православните църковни изкуства: иконопис, стенопис, дърворезба, мозайка и други, участващи в храмовото оформление и богослужебната практика. Издава се периодично – веднъж на две години, от катедра „Църковни изкуства“ на  Православен богословски факултет при ВТУ. В него се допускат до публикуване творби, одобрени от международна редакционна колегия. В каталога могат да се включат и оригинални статии, рецензии и отзиви, които отговарят на научната сфера на форума като списанието избира тези, които са с доказани автентичност и авторство след рецензиране от специалисти. Рецензирането и целият процес по публикуване са изчерпателни, обективни и честни.

Основните етични принципи, чието спазване е задължително за всички страни, участващи в процеса на публикуване и издаване на каталога, са следните:

 1. Авторство

  Авторството е значим интелектуален принос към творческата работа на художника. Всеки автор попълва и подписва собственоръчно формуляр за участие, в който важен компонент е декларацията за авторство. При екипна творческа дейност, когато авторите са няколко, се описват в последователност, определена от ръководителя на екипа, а декларацията (формуляра) се подписва от него. Авторите поемат отговорността към достоверността на информацията, предоставена във формуляра за участие и би следвало да гарантират за нея.

 2. Комисия по допускане до участие и публикация

  Комисията по допускане на представените творби за участие в каталога „Международно биенале на църковните изкуства“ е съставена от експерти, избрани от главния редактор и членовете на редакционната колегия, които също влизат в нея. Критериите за допускане до участие са определени от комисията и решението ? не подлежи на обсъждане. Ще бъде публикуван списък с одобрените творби и автори на обявените сайтове.

 3. Редакционна колегия

  Критериите за одобряване на творби и бъдещото им публикуване се основават на тяхната оригиналност и свързаност с обсега и съдържанието на биеналето и каталога. Ако впоследствие се установи, че в публикацията има грешки и/или недостатъци, редакторът поема отговорността за корекциите на текстовете, но не и върху достоверността на предоставената от авторите информация.

 4. Авторско право

  Никой друг не може да използва или възпроизвежда чужд труд по какъвто и да е начин без изричното разрешение на създателя му или на негов оторизиран представител. Това се отнася за всяко възпроизвеждане на произведение, независимо дали е в печатна форма или онлайн.

СПОДЕЛИ В