Такси за обучения

ТАКСИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

(Решение  на  АС  №5/21.03.2022 г.)

ТАКСИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

1. За въвеждаща квалификация на педагогически специалисти по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, включително и придобиване на професионална квалификация „Учител“ от лица, които са придобили степен на висше образование и работят като учители, се заплаща такса от 420 лв.

2. За обучение в квалификационен курс (по образователно-квалификационни програми с присъждане на квалификационни кредити - в група от най-малко 15 обучавани) един педагогически специалист заплаща (2.1) следната такса с включена цена на удостоверението:

 • 66 лв. - (48 лв. за обучение и 18 лв. за издаване на удостоверение) в рамките на 16 учебни часа: 8 присъствени и 8 неприсъствени (с присъден 1 квалификационен кредит);
 • 128 лв. - (110 лв. за обучение и 18 лв. за издаване на удостоверение) в рамките на 32 учебни часа (с присъдени 2 квалификационни кредита)
 • 158 лв. - (140 лв. за обучение и 18 лв. за издаване на удостоверение) в рамките на 48 учебни часа (с присъдени 3 квалификационни кредита).

2.2. Таксата на обучение за група от повече от 15 участника подлежи на договаряне.

3. За обучение в „Майсторски клас“ с присъждане на 3 квалификационни кредита с включена такса за удостоверение се заплаща 183,00 лв.  

4. За консултации в рамките на 1 час, един педагогически специалист заплаща:

 • за 1 час консултация от професор – 21.00 лв.
 • за 1 час консултация от доцент – 18.00 лв.
 • за 1 час консултация от гл. ас. д-р – 15.00 лв.

5.За публикация в рецензирано и реферирано електронно списание в сайта на департамента се заплаща такса от 52.00лв.

ТАКСИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ И НАУЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

ПО ПРОЦЕДУРИЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)

(с Решение на АС №5/21.03.2022 г.)

 1. За подготвителни квалификационни курсове, ориентирани към професионално-квалификационните степени (ПКС), съгласно Наредба № 15 на МОН от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 1 обучаем се заплаща (1.1.) такса за обучителен курс, както следва:
 • 66 лв. - (48 лв. за обучение и 18 лв. за издаване на удостоверение) за консултативен курс за подготовка за придобиване на V ПКС (с включено удостоверение с 1 кредит)
 • 66 лв. - (48 лв. за обучение и 18 лв. за издаване на удостоверение) за консултативен курс за подготовка за придобиване на ІV ПКС (с включено удостоверение с 1 кредит);
 • 128 лв. - (110 лв. за обучение и 18 лв. за издаване на удостоверение)  за консултативен курс за подготовка за придобиване на ІІ ПКС (с включено удостоверение с 2 кредита)
 • 158 лв. - (140 лв. за обучение и 18 лв. за издаване на удостоверение) за консултативен курсове за подготовка за придобиване на І ПКС (с включено удостоверение с 3 кредита)

 1. При договаряне за провеждане на подготвителните квалификационни курсове за придобиване на ПКС извън Великотърновския университет таксата за един обучаем за 1 ден е 68 лв. (50 лв. за обучение и 18 лв. за издаване на удостоверение).
 1. За обучение по програми за професионално-педагогическа СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ на педагогически специалисти (за придобиване на трета ПКС), съгласно Наредба №15 на МОН от 22.07.2019 г. се заплащат такси:
 • 800 лв. за едногодишен курс на обучение (2 такси по 400 лв.) за един участник.
 • 94 лв. за процедурата по дипломирането (с включени 36 лв. за издаване на Свидетелство за професионално-педагогическа специализация).

 1. За изпити за придобиване на пета, четвърта, втора и първа степен един обучаем заплаща такса, както следва:
 • 44 лв.  за устен изпит за V ПКС (аналогична е таксата за придобиване на V ПКС без изпит по чл.58, ал.2 от Наредба №15);
 • 70 лв. за писмен изпит за ІV ПКС
 • 80 лв. за защита на писмена разработка за ІІ ПКС
 • 90 лв. за защита на писмена разработка за І ПКС.

 1. За научно ръководство на един участник по разработване на писмена разработка за придобиване на ІІ ПКС и І ПКС таксите са:
 • 200 лв. за научно ръководство за придобиване на II ПКС (2 такси х 100 лв)
 • 400 лв. за научно ръководство за придобиване на I ПКС (2 такси х 200 лв)

 1. За консултации в рамките на 1 час, свързани с придобиване на ПКС, един педагогически специалист заплаща:
 • за 1 час консултация от професор – 21.00 лв.; 
 • за 1 час консултация от доцент – 18.00 лв.;
 • за 1 час консултация от гл. ас. д-р – 15.00 лв.

СПОДЕЛИ В