Социализация по време на дигитализация в образованието

Тематична рамка на програмата: Програмата е предназначена за продължаваща квалификация на педагогически специалисти в училищни образователни институции. Темите в програмата имат теоретична част (1/2) и практическа част (1/2). Тематичното обучение е насочено към функционалния, интегративния и прагматичния (приложен) аспект на предизвикателствата пред обучението, реализирано от разстояние в електронна среда. Целта е съчетаването на научно-теоретични акценти със споделен практически опит, които насочват педагогическите специалисти към разбиране на променливите спрямо реализацията на професионална дейност в условията на обучение от разстояние в електронна среда. Теоретичната част на обучението е свързана с провеждането на интерактивни лекции във виртуална среда. Темите са обвързани със същността на социализацията на учениците при ОРЕС, необходимите дигитални компетенции на педагогическите специалисти за изпълнение на системата от професионалните роли в условията на новите реалности, споделени методически и технологични решения за адекватни професионални реакции. Практико-приложната част на обучението се реализира чрез работни ателиета, които позволяват екипни и пленарни обсъждания и споделяне на професионален опит от всеки от обучаемите.

Предназначение: за учители по общообразователна подготовка, имащи пета/ четвърта/ трета/ втора ПКС или са млади учители без ПКС; начални учители, възпитатели, директори/зам. директори; учители-ментори

Форма на обучение: частично присъствена, вкл. синхронно от разстояние в електронна среда

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или договаряне на място / виртуално пространство

Време на провеждане: договаряне на дати

Програмата завършва с: решен дидактически казус, свързан с професионалните предизвикателства пред обучението от разстояние в електронна среда

Ръководител на програмата: доц. д-р Петя Димитрова Събева и проф. д-р Любомира Симеонова Попова

Възможност за комуникация: l.popova@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В