Иновации в природонаучното образование

Тематична рамка на програмата: Програмата е предназначена за продължаваща квалификация на педагогически специалисти в училищни образователни институции. Темите в програмата имат теоретична част (1/2) и практическа част (1/2). Те представят иновации в природонаучното образование, с акцент върху създаване на връзката "човек – общество – природа – мислене". Целите на програмата са насочени към формиране на педагогически компетентности у педагогическите специалисти относно:

  • знания за иновации в природонаучното образование;
  • умения за планиране и организиране прилагането на иновации в рамките на задължителните учебни часове за природонаучно образование в училище.

Целите на програмата са насочени и към формиране на социална и гражданска компетентност у педагогическите специалисти и включват:

  • знания и умения за работа в екип при планиране и организиране прилагането на иновациите в природонаучното образование;
  • знания и умения за приобщаване на родителите и други заинтересовани страни при планиране и организиране прилагането на иновациите в природонаучното образование.

Предназначение: за учители в етап начален и прогимназиален – степен на образование „основна“, без ПКС

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или договаряне на място / синхронна виртуална

Време на провеждане: договаряне на дати

Програмата завършва с: решен казус, авторски проект за иновации в природонаучното образование

Ръководител на програмата: доц. д-р Светлана Петкова Ангелова

Възможност за комуникация: s.angelova@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В