Иновативни методи за формиране на ключови компетентности

Тематична рамка на програмата: Програмата е предназначена за продължаваща квалификация на педагогически специалисти в училищни образователни институции. Темите в програмата имат теоретична част (1/2) и практическа част (1/2). Те представят ключовите компетентности като комплексно формиращи се в интерпредметна среда. Всяка една от ключовите компетентности се анализира и практически обосновава чрез и спрямо останалите компетентности, в светлината на прилагане на иновативни методи за преподаване и учене. Целите в програмата са насочени към формиране на педагогически компетентности у педагогическите специалисти относно:

  • знания за иновативни методи за формиране на ключови компетентности;
  • умения за планиране и организиране прилагането на иновативни методи за формиране на ключови компетентности.

Целите на програмата са насочени и към формиране на социална и гражданска компетентност у педагогическите специалисти и включват:

  • знания и умения за работа в екип при планиране и организиране прилагането на иновативни методи за формиране на ключови компетентности;
  • знания и умения за приобщаване на родителите и други заинтересовани страни при планиране и организиране прилагането на иновативни методи за формиране на ключови компетентности.

Предназначение: за учители в етап начален и прогимназиален – степен на образование „основна“, без ПКС

Форма на обучение: частично присъствена в реална или виртуална среда

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или договаряне на място / виртуално пространство

Време на провеждане: договаряне на дати

Програмата завършва с: решен казус, авторски проект за формиране на ключови компетентности

Ръководител на програмата: доц. д-р Светлана Петкова Ангелова

Възможност за комуникация: s.angelova@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В