Компетентностен подход и иновации в образованието

Тематична рамка на програмата: Компетентностният подход в образованието включва използването на определени методи и педагогически подходи. По своята същност той е набор от принципи за определяне на целите, подбор на съдържание, организиране на образователния процес, оценка на учебните резултати. Основните насоки в програмата са ориентирани към изясняване на същността на компетентностния подход, на иновационните политики за конструктивистката концепция на образованието, на идеята за активното учене, за интерактивността в учебния процес, за видовете иновационни методи на преподаване и учене. В практическо отношение акцентите в програмата са насочени към конкретното прилагане на компетентностния подход чрез иновационни методите и техниките в процеса на обучение. Сред тях са: разработване на самостоятелно решение на проблема, поставен от учениците в различни сфери и варианти на дейност въз основа на прилагането на собствения им социален опит; В технологично отношение акцентът е върху специално и целенасочено организирани ситуации (образователни задачи) и взаимодействия, в които учениците чрез преживяване и емоционална рефлексия (осъзнаване на своите чувства и емоции) овладяват и придобиват различни познавателни знания и социални умения.

Предназначение: за детски учители, начални учители, учители в прогимназиален етап на основно образование, възпитатели, социални педагози, ресурсни учители, учители от център за подкрепа за личностно развитие, за учители имащи  V и ІV ПКС или млади учители без ПКС

Форма на обучение: (монофазно)

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ (корпус 5) или по договаряне на място

Време на провеждане: договаряне на дати

Програмата завършва с: писмена разработка – представяне на план-конспект, съдържащ различни видове интерактивни методи, съобразно поставените образователни, възпитателни и развиващи цели.

Ръководител на програмата: проф. дпн Антония Тонева Кръстева

Възможност за комуникация: a.krasteva@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В