Резултати от конкурса "Новатори в образованието – 2021“

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И КАТЕГОРИИ


В края на 2021 година се проведе второто издание на конкурса "Новатори в образованието", организиран от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Както 2020-та година, така и 2021-ва година постави сериозни предизвикателства и трудности пред образователната система и учителите – сложна епидемиологична обстановка, провеждане на обучението в различни форми (в електронна среда от разстояние, присъствено, синхронно, смесено). Българските учителите отново доказаха своите професионални компетентности да се адаптират към средата и електронното обучение. Те овладяват иновативните варианти за разработване на мултимедийни учебни ресурси, прилагат нови подходи и методи за обучение, откриват възможности за активизиране и включване в обучението на нови партньори (семейството, научни организации, библиотеки, музеи и др.).

Проведеният конкурс доказа своя потенциал да стимулира педагогическите специалисти към саморазвитие, самоусъвършенстване, самореализация и себедоказване в педагогическото и научното пространство. Конкурсът провокира професионално-педагогическата рефлексия на участниците и развиването на нови компетенции за педагогическо творчество, поставяне на нови професионални цели и формиране готовност за бъдещо развитие.


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

 • проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова

Членове:

 • доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова
 • доц. д-р Иванка Минчева Георгиева
 • Диана Стефанова Вацова

Технически секретар на конкурса:

 • инж. Тоня Христова. depart-edu@ts.uni-vt.bg

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ /ЖУРИ на конкурса

Председател:

 • доц. д-р Петя Събева – директор на Департамента (ДЕПОКПС)

Членове:

 • проф. д-р Даниела Йорданова – зам. директор
 • проф. д-р Марияна Гърмидолова – зам. директор
 • проф. д.н. Стела Дерменджиева – ръководител катедра
 • проф. дпн Антония Кръстева– ръководител катедра
 • доц. д-р Марияна Иванова Николова – декан на ФМИ
 • доц. д-р Силвия Атанасова Великова – методика на обучението (английски език)

На 15.01.2022 г. приключи срокът за изпращане на конкурсни материали. Радостно е, че в конкурса взеха участие учители, които са се представили отлично и в предходното издание през 2020 г. До участие в конкурса Журито допусна 40 материала, които отговарят на техническите изисквания към двете тематични направления:

 • 1). Педагогически иновации (представени в научна статия)
 • 2). Дигитализация на образованието (авторски дигитални учебни средства)

Получените конкурсни материали са класифицирани по тематични направления и секции. Те се отличават с висок професионализъм на разработката и правилна методика на обучението, интегриране на различни компютърни програми и динамичен учебен софтуер, интегриране на съвременни образователни технологии (компютърни, мултимейни, педагогически, личностно-ориентирани и холистични технологии, STEAM технологии и др.).

Журито определи по три номинации за всяка секция към дадено тематично направление на основа на три критерия за оценяване: (1) Образователна целенасоченост и иновативност, апробиране, приложимост в учебния процес; (2) Интегриране на повече от един дигитален инструмент; (3) Спазване на принципа за научност и правилна методика на обучението в предметната област. За изпълнението на даден критерий се присъждат до 20 точки. Максималният точков бал е 60 точки. Първите три номинации са в точковия интервал 60 – 50 точки, а номинираните автори получават ГРАМОТА "НОВАТОР В ОБРАЗОВАНИЕТО" 2021, като се класират на първо, второ, трето място.

Останалите участници получават СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕСТИЖНО УЧАСТИЕ в конкурса.

Журито на конкурса се затрудни при класацията на участниците, защото точковият бал на първите (60 – 50 т.) и последващите ги (49 – 30 т.) показва, че конкурсните материали са разработени на много високо ниво, методически са осмислени и практически са апробирани в обучението.

Резултатите от второто издание на конкурса"Новатори в образованието", 2021 г. (вж.Таблица 1) бяха публично обявени на 24.01.2022 г., на ПРАЗНИКА на ДЕПОКПС, когато се чества и Международният ден на образованието.

Благодарим на всички, които се включиха в конкурса и в нашия академичен празник. Така вие станахте част от нашето голямо педагогическо семейство и съмишленици в постигането на общата ни цел.

Очакваме ви отново в третото издание на конкурса "Новатори в образованието", 2022 г.!

Председател на организационния комитет: проф. д-р Даринка Гълъбова
Директор на Департамента: доц. д-р Петя Събева


Таблица 1. Класиране на участниците в педагогическия конкурс "Новатори в образованието", 2021 г.


Тематично направление 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ

Точков бал

Място

Секция 1. Писане на научна СТАТИЯ, представяща съвременни методи, средства, нови подходи и технологии.

Статията, класирана на първо място, се публикува в сп. "Образование и квалификация" на ДЕПОКПС, за 2021 г.

I.

Даниела Христова  Кенарева,

Ваня Боянова Христова

Биология; Математика и информатика

"STEM изследователи – в нас е бъдещето"

Чрез STEM технологии се стимулира изследователската дейност на учениците.Описва се проектно-базирано обучение с ученици от XII „А“ клас. Всеки екип изработва „виртуален модел“ – страници от наръчник, за всяка от системите в човешкото тяло.

58

II.

Мирена Христова Занева

Българска филология

"Развиване на умения за самостоятелно учене чрез работа по проекти"

56

III.

Цветелина Стефанова Ковачева

ПНУП

"Ниво на конфликтност при учители в предучилищен и начален училищен образователен етап"

53


Тематично направление 2. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Точков бал

Място

Секция 2.1. ВИДЕОУРОК (авторска мултимейна разработка)

I.

Петя Валентинова Белева - Димитрова

Математика и информатика

Видеоурок "Перпендикулярни прави. разстояние от точка до права." – 5 клас

60

I.

Мая Златанова Стоянова

Физика и математика

Видеоурок "Изпъкналост и вдлъбнатост на функции. Инфлексни точки"

60

II.

Добрин Иванов Пелтеков

Музика

Видеоурок"24 май в изкуството"

59

III.

Слави Радостинов Кадиев

Математика и информатика

Презентацияс видеоурок"Уравнението |ax+b|=c"

57

Галя Тодорова Петрова

Биология

Видеоурок  "Популации - видове, структура, динамика"

45


Тематично направление 2. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Точков бал

Място

Секция 2.2. ВИДЕОФИЛМ на резултати от учебни и извънучебни дейности

(празничен сценарий, дидактични игри, драматизация/театрални форми, работа с родители и др.)

I.

Милка Николова Тодорова

ПУП

Видеофилм"Интерактивно онлайн-обучение в група "Червените шапчици"

55

II.

Мима Желева Йорданова

ПНУП

Видеофилм "Коледна приказка"

53

III.

Росица Дианова Христова

ПНУП

Видеофилм "Коледно вълшебство", 2021 г.

50

Събина Стефанова Иванова

ПНУП

Видеофилм "Театрално творчество в детската градина– Детска Театрална Школа "Деца като слънца"

41

Кремена Стоянова Стоянова

НУП

Видеофилм "Чедото" – драматизация на приказка

40


Тематично направление 2. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Точков бал

Място

Секция 2.3.МУЛТИМЕЙНА ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

I.

Добрин Иванов Пелтеков

Музика

"Хотнишкият водопад – красиви природни обекти в България"

мултимейна интегративна презентация

60

II.

Светлана Любенова Фидосиева

ПНУП

"STEM зона в детската градина"

презентация на мултидисциплинарна развиваща среда

55

III.

Заприна Георгиева Глушкова

Българска филология

"Плачещата земя"

презентация за учебна и извънучебна дейност по гражданско образование

45


Тематично направление 2. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Точков бал

Място

Секция 2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЕН МУЛТИМЕДИЕН РЕСУРС

(Учене в онлайн среда: Е-книга, електронна дидактична игра, е-тест, интерактивни/живи/ листи и др.)

I.

Миглена Николова Гаджева

ПНУП

Приключенията на Пинокио от Карло Колоди

образователен мултимедиен ресурс

60

I.

Емилия Иванова Пауникова

НУП

Мога да разпознавам въпросителни изречения - (2 клас)

динамична компютърна урочна презентация нa Sway

60

II.

Анита Георгиева Иванова

История

Древен Египет. Обобщителен урок.

динамична компютърна урочна презентация

59

III.

Мая Иванова Дичева

ПУПЧЕ

Дядовата ръкавичка– обучаващ ресурс.

динамична компютърна урочна презентация

56

III.

Надка Грозданова Минчева

Физика

Равнопроменливи движения.

електронно учебно помагало

55

Димитрина Иванова Йорданова

Математика и информатика

Триъгълник. Видове триъгълници – 5 клас.

интерактивна урочна презентация

49

Галина Петкова Недева

Предучилищна педагогика

В света на математиката с Мечо Пух.

компютърна урочна презентация

48

Вилиана Димитрова Томова

Химия

Неорганични съединения на въглерода. Величини и зависимости.

динамична компютърна урочна презентация

45

Силвана Георгиева Оцетова

ИКТ в образованието, Философия

Васил Левски

електронно учебно помагало

45

Евгения Никова Станева

Съвременни образователни технологии и ИКТ в образованието

Дигитален календар с виртуална библиотека.

дигитален учебен ресурс в училищен сайт

45

Иванка Ламбрева Славкова

Математика

Умен ли си колкото един шестокласник?

електронна дидактична игра

44

Жечка Василева Кръжева Асеновград

История

България и перестройката.

динамична компютърна урочна презентация

44

Ирина Александрова Бодурова

Философия

Интерактивна стена на Powerpoint в три стъпки.

динамична компютърна урочна презентация

40

Снежина Огнянова Стоянова

Математика

"Делимост на числата" – обобщителен урок.

динамична компютърна урочна презентация

40

Ирина Христова Стойкова

Математика и информатика

Бизнес математика.

електронно учебно помагало

40

Василка ИвайловаКоловска

Учител по английски език

WakeletandPechaKucha

образователен е-ресурс

32

Детелина Миткова Косева

ПО по биология и химия (гимназиален етап)

Строеж на органичните съединения – упражнение

динамична компютърна урочна презентация

30

Живи/интерактивни работни листи, Е-тест, Е-игра

Евелина Любомирова Георгиева

Информатика

 "Валчести тела“, 6 клас

интерактивен работен лист с Geo Gebra

40

Стойна Стоянова Илиева

Биология и химия

Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските  права и общочовешки ценности – електронен тест

38

Елена Евгениева Андонова

Психология

Игра "Времева ориентация" (месец – сезон)

интерактивен работен лист

30

Моника Данаилова Мутафова

ПНУП

Игра"Свържи всяко дърво с неговата половина"

 – интерактивен работен лист

30

Диана Константинова Иванова

ПНУП

Игра "Открий малките на дивите животни"

– интерактивен работен лист

30

Християна Петрова Петрова

Допълнителна професионална квалификация

"Квадратен корен" –компютърна презентация с интерактивна игра

30

СПОДЕЛИ В