Препоръчителна литература по програма 1. Методика на обучението

Поради спецификата на професионалния профил на педагогическите специалисти, които според Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 22 юли 2019 г. имат право да се явят на изпитна процедура за придобиване на 4. ПКС (учител в детска градина; учител в началното училище; учител в прогимназиален етап; учител в гимназиален етап; ресурсен учител, възпитател/учител ЦДО; корепетитор; специалист в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца и ученици; ръководител на компютърно-информационен център; експерт, който изпълняват контролни, организационни и методически функции; лице, което работи на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите), както и във връзка с нормата на чл. 59 (3) „положен писмен изпит по проблем от конкретната професионална област, в която работи кандидатът“, тематичният конспект за изпитната процедура включва 7 въпроса. Те са насочени към планиране, реализиране и отчитане на резултатите от учебния процес, вкл. споделяне на личен опит на кандидата.

Поради изброените причини, препоръчителни за вашата подготовка за писмения изпит са:

 1. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО …/ ДИДАКТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО …/ ПЕДАГОГИЧЕСКА ИЛИ ВЪЗРАСТОВА ПСИХОЛОГИЯ (издадени след 2005 г.)
 2. КНИГИТЕ ЗА УЧИТЕЛЯ ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ, ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, които са одобрени за ползване през учебната 2022/2023 г., като част от:
  1. Списъка на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2022 – 2023 година – списък на учебниците и учебните комплекти за начален етап (от I до IV клас)
  2. Списъка на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2022 – 2023 година – списък на учебниците и учебните комплекти за прогимназиален етап (от V до VII клас)
  3. Списъка на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2022 – 2023 година – списък на учебниците и учебните комплекти за гимназиален етап (от VIII до XII клас)
 3. УЧЕБНО ПОМАГАЛО ИЛИ ДРУГО ДИДАКТИЧЕСКО СРЕДСТВО, вкл. в електронен формат, което прилагате в обучението по училищния учебен предмет или избраното образователно направление в детската градина.
 4. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:
  1. НАРЕДБИ
   1. НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г., ...)
   2. НАРЕДБА за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; ...; изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020 г.) (акт. 11.11.2020 г.)
   3. НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.; изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)
   4. НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.,..., бр. 43 от 13.05.2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) (публ. 14.05.2020 г., акт 01.09.2020 г.)
   5. НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка (публ. 29.09.2020 г.) (обн. ДВ. бр.67 от 26.08.2016 г., изм. ДВ. бр.80 от 28.09.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 10.09.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 11.09.2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.)
   6. НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. ...)
   7. НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г. ...)
  2. ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
  3. УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ПО КЛАСОВЕ
  4. УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ
СПОДЕЛИ В