Препоръчителна литература по програма 4. Управление на образованието (образователен мениджмънт)

 1. Балкански, П. (2001). Училищен мениджмънт. Книга първа, книга втора, София.
 2. Бреддик, У. (1997). Мениджмънт в организации. Москва.
 3. Бънкова, А., П. Балкански. (2003). Учебно помагало по основи на мениджмънта. С.
 4. Вацов, Св. (2015). За компетентностите в професионалния профил на училищните директори. – Българско списание за образование, № 2.
 5. Генев, К. (1991). Стилове и стратегии на управление. София.
 6. Георгиева, В., Св. Николаева. (2001). Организационен мениджмънт. Организация и управление на образователните дейности, институции и проекти, София.
 7. Господинов, Д. (2010). Контролът в управлението на училището. София.
 8. Гоцевски, Тр. (2004). Образователен мениджмънт. София.
 9. Гюрова, В. и др. (2009). Въпроси на образователния мениджмънт. София.
 10. Гюрова, В(2013). Образователен мениджмънт. София.
 11. Димитров, Д. (2003). Основи на управлението. Шумен.
 12. Димитрова, Сн. (2011). Модел на управленски профил. – Управление и образование, Том VII (4).
 13. Емилова, Е. (2012). Възможности за управление на организационната култура, Свищов Акад. изд. "Ценов"- Свищов.
 14. Закон за предучилищното и училищното образование, https://www.mon.bg/
 15. Залезник, Е. (2007). Мениджъри и лидери. Различни ли сте. В: Harvard Business Review. Духът на лидера. Класика и стил, София.
 16. Захариев, Е. (2007). Мениджмънтът в съвременните условия – проблеми и перспективи. New knowledge journal of science.
 17. Иванов, Ив. (2005). Мениджмънт на училищния клас. Шумен.
 18. Карастоянов, Г. Основни психологически теории за лидерството в:
 19. http://rum33code.net/md/BG/Activities/Publication/lid6.php\
 20. Карастоянов, Г. (2018). Индивидуални различия при вземане на решения, София, Издателство Изток-запад.
 21. Лилова, Ел. (2016). Директорът на училището – симбиоза между мениджър и лидер. – Педагогика, № 2.
 22. Маджирова, К. (2004). Мониторинг и оценяване дейността на училището – управление на средното училище. София.
 23. Маджирова, К. и др. (1999). Иновации в управлението на образованието и училището. София, НИО.
 24. Мениджмънт на лидерството. (2008). Под ред. на Д. Панайотов. С, НБУ.
 25. Мирчева, В., Н. Ненов. (2000). Добрият директор утопия или реалност. София, Изд. Булвест.
 26. Организация и управление на образованието. (1992). Под. ред. на К. Генов. София.
 27. Първанова, Й. (2011). Училищният мениджър и лидер. Тенденции и европейски перспективи,Теоретичен семинар на катедра ,,История на педагогиката и управление на образованието“ послучай 25 годишнината на факултета по Педагогика на СУ ,,Кл.Охридски“, издателство Деал – Емилия Недялкова, София.
 28. Радев, Пл. (2004). Мениджмънт на качеството на образование в СОУ. Пловдив.
 29. Радев, Пл. (2008). Основи на вътрешния училищен мениджмънт. Пловдив.
 30. Станчева, А. (2003).  Основи на управлението. Варна.
 31. Училищен директор. (2001). Ръководство за дистанционен курс за обучение на директори. Прев. на бълг. ез. Дейтън, Дейтънски университет.
 32. Христов, С. (2000). Стратегически мениджмънт. София.
 33. Цветанска, С. (2006). Предизвикателства в педагогическото общуване. София.
СПОДЕЛИ В