Изпитни процедури за придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен

 1. Придобиването на 4. ПКС се реализира по процедурите, определени в чл. 59 (1) на Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 22 юли 2019 г.
 2. Изпитните програми за придобиване на 4. ПКС са определени в съответствие чл. 64 (1) на Наредба №15 на МОН в следните области:
  • Област 1. Методика на обучението
  • Област 2. Теория на възпитанието, дидактика, специална педагогика, социална педагогика
  • Област 3. Възрастова психология, педагогическа психология, психология на личността
  • Област 4. Управление на образованието
 3. Кандидатите за придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен полагат писмен изпит по една от изброените професионални области според специалността или длъжността, която заемат.
 4. Писменият изпит е по един от проблемите, насочени към планиране, реализиране и отчитане на резултатите от учебния процес, вкл. споделяне на личен опит на кандидата, включени в тематичния конспект за всяка от изпитните програми.

ПРОГРАМА 1. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

За кандидати с професионален профил/длъжност: учител в детска градина; учител в началното училище; учител в прогимназиален етап; учител в гимназиален етап; ресурсен учител, възпитател/учител ЦДО; корепетитор; специалист в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца и ученици; ръководител на компютърно-информационен център; експерт, който изпълняват контролни, организационни и методически функции; лице, което работи на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите.

ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ

 1. Съвременни аспекти в обучението по … (училищен учебен предмет или избрано образователно направление в детската градина) и свързаните с тях професионални задачи на учителя.
 2. Структура и съдържание на обучението по... (училищен учебен предмет или избрано образователно направление в детската градина).
 3. Дидактически  средства  в  обучението  по... (същност, място, роля и функции в обучението по училищен учебен предмет или избрано образователно направление в детската градина).
 4. Съвременни подходи в обучението по … (училищен учебен предмет или избрано образователно направление в детската градина), вкл. в условията на обучение от разстояние в електронна среда.
 5. Съвременни методи и технологии на обучение по ... (училищен учебен предмет или избрано образователно направление в детската градина).
 6. Същност, типология и съвременни изисквания към урок по ... (училищен учебен предмет или избрано образователно направление в детската градина).
 7. Планиране и провеждане на основни видове контрол и оценяване по... (училищен учебен предмет или избрано образователно направление в детската градина).

Забележка: На изпита кандидатите може да носят и да използват нормативни документи, учебно помагало или друго дидактическо средство, вкл. в електронен формат, които прилагат в обучението по училищния учебен предмет или избраното образователно направление в детската градина.

Препоръчителна литература за подготовка на кандидатите по програма 1 виж ТУК.


ПРОГРАМА 2. ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО, ДИДАКТИКА, СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

За кандидати с професионален профил/ длъжност: учител; възпитател/ учител ЦДО; ресурсен учител; учител от център за подкрепа за личностно развитие; учител в специално училище; логопед; социален педагог; експерт в кабинет по професионално ориентиране; специалист в държавни и общински обслужващи звена, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца и ученици; експерт, който изпълнява контролни, организационни и методически функции; лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите.

ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ

 1. Своеобразие в предварителното (годишно), текущото и урочното планиране/подготовка на учителя
 2. Стратегия за работа на учителя (планиране, организация и отчитане на резултатите от учебния процес – споделяне на личен опит)
 3. Педагогическо взаимодействие между: учители – учители ЦДО и родители (форми и ефективност на взаимодействие, срещани трудности… – споделяне на личен опит)
 4. Продуктивни технологии за ефективен учебeн процес (използване на интерактивни методи на обучение/активно учене и иновативни методи за работа в дигитална среда)
 5. Контрол и оценка на знанията на учениците. Методи и форми на оценяване (споделяне на личен опит)

Забележка: На изпита кандидатите може да носят и да използват нормативни документи, учебно помагало или друго дидактическо средство, вкл. в електронен формат, които прилагат в обучението по училищен учебен предмет.

Препоръчителна литература за подготовка на кандидатите по програма 2 виж ТУК.


ПРОГРАМА 3. ВЪЗРАСТОВА ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА

За кандидати с професионален профил/длъжност: педагогически съветник; психолог в институции в системата на предучилищното и училищното образование; ресурсен учител, възпитател/учител ЦДО; специалист в държавни и общински обслужващи звена/центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца и ученици; експерт, който изпълняват контролни, организационни и методически функции; лице, което работи на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите.

Процедура за изготвяне на психолого-педагогическа оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика и определяне на необходимостта от допълнителна подкрепа за личностно развитие

 1. Данни за детето/ученика – инициали, възраст, наименование на институцията, адрес
 2. Данни за законно представляващите детето/ученика – родители/наставници и др. близки, участващи в отглеждането
 3. Социален статус – информация за близките; условия в които се отглежда детето; травми в семейството /ако има такива/
 4. История на случая – описва се кога се е появило нарушението; описва се поведението на детето, включително проблемни прояви в миналото. В историята на случая се отбелязват предприетите интервенции – кога, къде, при какъв специалист, продължителност на интервенциите, резултати
 5. Актуално състояние – описват се основните оплаквания, възможностите, уменията и знанията, пропуските и дефицитите, регистрирани до този момент.
 6. Наблюдение по време на оценката – мимики, жестове, движения, изпълнение на поставените задачи, поведение и концентрация
 7. Оценка на интелектуалното функциониране
 8. Оценка на когнитивното, емоционалното и поведенческото развитие – оценка на мисленето, паметта, вниманието, игрови умения, взаимоотношения с връстници, отношения с възрастни, поведение в група, емоции и воля /стабилни, лабилни или променливи/, хигиенни навици /умения за самообслужване и самостоятелност/, ниво на независимост /необходим ли е придружител и помощни средства/.
 9. Езиково-говорно развитие и комуникативни умения – езикова онтогенеза – възраст/особености; експресивна страна на говора и езика; изпълнение на писмени задачи
 10. Възможности за обучение и възпитание в съответната възраст – описва се общото моторно развитие, пространствена ориентация, времеви представи, цветове, фигури и форми, графични умения, четене с разбиране, конструктивни дейности
 11. Експертно заключение на педагогическия съветник/училищния психолог - препоръки, възможни решения и действия 

Забележка: На изпита кандидатите може да носят и да използват нормативни документи или други ресурси, вкл. в електронен формат, които да използват като аргументи при представянето на съставената психолого-педагогическа оценка.

Препоръчителна литература за подготовка на кандидатите по програма 3 виж ТУК.


ПРОГРАМА 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ)

За кандидати с професионален профил/ длъжност: директор и помощник-директор на държавна или на общинска детска градина, на държавно или на общинско училище, на център за подкрепа на личностното развитие, на регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование; експерт от регионалните управления по образованието, от специализираните обслужващи звена, от Министерството на образованието и науката, от общинските администрации, който изпълнява контролни, организационни и методически функции; инспектор от Националния инспекторат по образованието; лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите.

ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ

 1. Планиране и организация на управленския процес (управление на национално, регионално и общинско равнище, оперативно управление, фактори за успешно ръководене на училището – споделяне на личен опит).
 2. Стратегии и стилове на управление (авторитарен, демократичен, либерален, пасивен, компромисен – споделяне на личен опит).
 3. Финансово планиране и управление (начин на разпределяне средствата по училища, цели на делегираните бюджети, положителни и негативни страни, отговорности на училищните власти, основни разходи, възможности за усъвършенстване на формулата за делегираните бюджети и др.).
 4. Училищният ръководител като лидер и мениджър на образователната институция (характеристики на лидерството, умения на лидера, взаимодействия с педагогическия екип в училище и социалните институции – споделяне на личен опит).
 5. Умения и компетентности на директора за ефективно управление на образователната институция.

Забележка: На изпита кандидатите може да носят и да използват нормативни документи, на които да се позоват при разработване на писмения отговор на въпрос от тематичния конспект на изпитната програма.

Препоръчителна литература за подготовка на кандидатите по програма 4 виж ТУК.

Програмите за придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен са разработени от комисии, включващи академичния състав на катедрите в ДЕПОКПС, под председателството на проф. дпн Антония Тонева Кръстева и проф. дн Стела Малчева Дерменджиева. Утвърдени са с решение на Съвета на Департамента (Протокол №5/28.04.2021г.).

СПОДЕЛИ В