Програми за придобиване на пета професионално-квалификационна степен

 1. Придобиването на 5. ПКС се реализира по процедурите, определени в чл. 58 (1) на Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 22 юли 2019 г.
 2. Устният изпит е пред комисия и се изразява в защита на предварително разработени от кандидата материали, които представят неговите професионални компетентности и постижения и са съобразени с конкретната професионална област, в която работи.
 3. Програмите, по които се полага устният изпит, са от четири области, както следва:
  • Област 1. Методика на обучението
  • Област 2. Теория на възпитанието, дидактика, специална педагогика, социална педагогика
  • Област 3. Възрастова психология, педагогическа психология, психология на личността
  • Област 4. Управление на образованието
 4. По област „Управление на образованието“ може да се явят на изпит и кандидати, които към момента на кандидатстване не заемат управленска длъжност.
 5. Изискванията за всяка от четирите области са конкретизирани до ниво педагогически/ методически/ дидактически/ психолого-педагогически/ управленски опори, които се отнасят както за предварителното разработване на изпитните материали, така и за тяхната защита.

ПРОГРАМА 1. ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕТА ПКС
ПО ОБЛАСТ МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

За кандидати с професионален профил/ длъжност: учител в детска градина; учител в началното училище; учител в прогимназиален етап; учител в гимназиален етап; ресурсен учител, възпитател/учител ЦДО; корепетитор; специалист в държавни и в общински обслужващи звена/ центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца и ученици; ръководител на компютърно-информационен център; експерт, който изпълняват контролни, организационни и методически функции; лице, което работи на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите.

Процедура: устна защита на предварително съставена писмена методическа разработка на урок по избрана от кандидата тематична единица по училищен учебен предмет или на технологично решение на педагогическа ситуация по избрано образователно направление в детската градина.

Забележка: На изпита кандидатите може да носят и да използват нормативни документи, учебно помагало или друго дидактическо средство, вкл. в електронен формат, на които се основа разработеният методическа вариант на урок или технологичното решение на педагогическа ситуация.


ПРОГРАМА 2. ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕТА ПКС
ПО ОБЛАСТ ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО, ДИДАКТИКА, СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

За кандидати с професионален профил/ длъжност: учител; възпитател/ учител ЦДО; ресурсен учител; учител от център за подкрепа за личностно развитие; учител в специално училище; логопед; социален педагог; експерт в кабинет по професионално ориентиране; специалист в държавни и общински обслужващи звена, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца и ученици; експерт, който изпълнява контролни, организационни и методически функции; лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите.

Процедура: устна защита на предварително съставено писмено описание на добра педагогическа практика, приложена в институция в системата на предучилищното или училищното образование, което съответства на професионалния профил на кандидата.

Забележка: На изпита кандидатите може да носят и да използват нормативни документи, учебно помагало или друго дидактическо средство, вкл. в електронен формат, които да използват като аргументи при представянето на добрата педагогическа практика.


ПРОГРАМА 3. ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕТА ПКС
ПО ОБЛАСТ ВЪЗРАСТОВА ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА

За кандидати с професионален профил/ длъжност: педагогически съветник; психолог в институции в системата на предучилищното и училищното образование; ресурсен учител, възпитател/ учител  ЦДО; специалист в държавни и в общински обслужващи звена/ центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца и ученици; експерт, който изпълнява контролни, организационни и методически функции; лице, което работи на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите.

Процедура: устна защита на предварително съставена психолого-педагогическа оценка на индивидуалните потребности на детето или на ученика и определяне на необходимостта от допълнителна подкрепа за личностно развитие спрямо следните опори: данни за детето/ ученика; данни за законно представляващите детето/ ученика; социален статус; история на случая; актуално състояние; наблюдение по време на оценката; оценка на интелектуалното функциониране, на когнитивното, емоционалното и поведенческото развитие; езиково-говорно развитие и комуникативни умения; възможности за обучение и възпитание в съответната възраст; експертно заключение на педагогическия съветник/училищния психолог 

Забележка: На изпита кандидатите може да носят нормативни документи или други ресурси, вкл. в електронен формат, които да използват като аргументи при представянето на съставената психолого-педагогическа оценка.


 ПРОГРАМА 4. ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕТА ПКС
ПО ОБЛАСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ)

За кандидати с професионален профил/ длъжност: директор и помощник-директор на държавна или на общинска детска градина, на държавно или на общинско училище, на център за подкрепа на личностното развитие, на регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование; експерт от регионалните управления по образованието, от специализираните обслужващи звена, от Министерството на образованието и науката, от общинските администрации, който изпълнява контролни, организационни и методически функции; инспектор от Националния инспекторат по образованието; лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите.

Процедура: устна защита на споделена добра практика за разпознаване и анализ на рискови ситуации в управленски аспект от областта на контролната дейност, администрирането или управлението на човешките ресурси (по избор на кандидата).

Забележка: На изпита кандидатите може да носят и да използват нормативни документи или други информационни ресурси, вкл. в електронен формат, които да аргументират необходимостта и ефективността на взетите управленски решения.


Програмите за придобиване на пета професионално-квалификационна степен са утвърдени с решение на Съвета на Департамента (Протокол№4/02.04.2021г.) по предложение на комисия в състав:


Председател:

 • доц. д-р Петя Димитрова Събева

Членове:

 • проф. дпн Антония Тонева Кръстева
 • проф. дпн Мариана Минчева Гърмидолова
 • проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова
 • проф. д-р Радослав Димитров Радев
 • доц. д-р Виолета Петрова Георгиева
 • доц. д-р Димка Димитрова Николова-Иванова
СПОДЕЛИ В