Начално образованиие

Насърчаване на четенето – подготвителна група за училище

Невродидактиката в обучението по съвременни езици. Многоезичие. Интерференция и трансфер

Европейска езикова политика. Многоезичие

Ограмотяване на ученици от етнически малцинствени общности в България

Спрециализирана английска терминология в обучението по математика и информатика

Съвременни подходи в обучението по чужд език в ранна детска възраст - руски език

Преподаване на втори (чужд) език в ранна детска възрас ("потапяне в културната среда") - руски език

Дигиталният свят в детската градина и началното училище (Компютърът в обучението на децата)

Организация и реализация на диагностичните изследвания

Съвременни образователни технологии в обучението по математика – приложни аспекти

Методът на М. Монтесори в обучението по математика на 3-10 годишни деца

Занимателна математика в обучението в предучилищна и начална училищна възраст

Наставничество на млади учители

Социална среда и здраве

Предприемачески методи за генериране на идеи и предложения

Възпитание в родолюбие и толерантност чрез обучението по история

Компютърното моделиране в началното училище

Съвременни подходи в обучението по чужд език в началното училище (руски език)

Компетентностно-базирана програма за здравно образование в началното училище

„Човекът и природата“ – предметно поле за формиране на ключови компетентости в областта на природните науки

Стратегически мениджмънт в образованието

Синдромът “Бърнаут“ – рискове на професионално изгаряне/стрес в учителската професия

Превенция на гръбначните изкривявания чрез средствата на физическото възпитание

Физическо възпитание и спорт за деца със специални образователни потребности

Развитие на творческото въображение в обучението по изобразително изкуство

Арттерапевтични техники в обучението по изобразително изкуство

Формиране на ключови компетентности при структурно-функционално моделиране в училищната математика (1 – 7 клас)

Съвременни образователни технологии в обучението по математика – приложни аспекти

Симулативно обучение по предприемачество

Формиране на езикова грамотност в начална училищна възраст

Лидерство и управленски стилове

Стратегии за решаване на конфликти

Здравно образование

Съвременни дидактически и математически идеи за устно смятане в обучението по математика в 1. – 4. клас

Метод на уравненията за решаване на текстови задачи в обучението по математика в 1. – 4. клас

Пропедевтика на понятието уравнение в обучението по математика в 1. – 4. клас

Tекстовите задачи в обучението по математика в 1. – 4. клас

Управление на дисциплината в класната стая

Kак да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Интеркултурно образование

Европейска политика и национални приоритети в областта на интеркултурното образование

Педагогическо взаимодействие в начален и основен етап на обучение

Инструментите на Едуард де Боно за стимулиране на творческото/креативното мислене на учениците

Иновационни технологии за активно учене

Рефлексивен подход – рефлексивни практики в обучението

Tехнологии за развиване на творческите способности на учениците

Делници и празници на етнокултурните групи

Разработване на системи от задачи за развитие логическото мислене у учениците от началните класове

Създаване на среда за творчество и изследователска дейност чрез решаването на задачи

Модел за възприемане, разбиране, осмисляне и интерпретиране на художествен текст

Формиране на умения за четене – начална училищна възраст

Изучаване на български език от децата на българите в чужбина

Предприемачески методи за генериране на идеи и предложения

Управление на проекти в образованието

Прилагане на информационните и комуникационните технологии в началното училище

Педагогиката на Mария Mонтесори за саморазвитието на детската личност

Иновационни технологии за активно учене

Гражданското образование – иновации и интерактивност на преподаване в условията на новия държавен образователен стандарт

Географското познание в учебните предмети "Човекът и природа" и "Човекът и общество"

Изучаване географията на родния край – варианти за интердисциплинарна организация на планирането и провеждането на обучението

Педагогическа практика „Утринна среща” в детската градина и началното училище

Вербална и невербална комуникация в детската градина и началното училище

Ефективно образование – стратегия за развитие на детската градина и на училището

Философия на Интеркултурното образование и преодоляване на стереотипи и предразсъдъци в детската градина и училището

Включване на семейството в детската градина и началното училище

Взаимодействието (детска градина – училище – семейство) в условията на мултикултурност

Мениджмънт на мултикултурна среда в занималнята и в класната стая 

Сътрудничество със социални партньори, институции и НПО в условията на мултикултурност

Подходът на мозайката в детската градина и началното училище

Електронни платформи в образованието

Артпедагогика в детската градина и началното училище

Мисловните карти за трансформиране на планирането в детската градина и началното училище

Потенциалът на учебния предмет „Човекът и обществото“ за гражданска образованост

Модел за работа с художествен текст (възприемане, разбиране, осмисляне, интерпретиране)

Развитие на творческото въображение в обучението по изобразително изкуство 

Арттерапевтични техники в обучението по изобразително изкуство

Цели и съдържание на учебния комплект по изобразително изкуство за 5 клас на издателство Просвета плюс

Представяне на модел във връзка с планиране на учебната дейност за адаптиране на стратегии от международната програма RWCT (развитие на критическото мислене чрез четене и писане)

Интердисциплинарен подход към формирането на ключови компетентности като резултат на училищното обучение

Детският текст в преподаването на руски като втори (чужд) език в ранна детска възраст („потапяне в културната среда“)

Видове тестове и тяхното приложение в българските училища

Иновативни методи за формиране на ключови компетентности

Иновации в природонаучното образование

СПОДЕЛИ В