Международна редакционна колегия

Начало Към авторите Етичен кодекс Рецензиране Международна редакционна колегия Броеве EN


Главен редактор:

 • Доц. д-р Димка Димитрова Николова-Иванова – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, Република България (Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание).

Заместник редактор:

 • Доц. д-р Иванка Минчева – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, Република България (Методика на обучението по математика, математическо образование, английска филология - лингвистика и превод)

Технически редактор:

 • преп. Живко Светославов Славов – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, Република България.

Членове на Международната редакционна колегия:

 • Проф. д-р Антони Пардала – Жешувски държавен университет, гр. Жешув, Полша (Съвременно математическо образование, методика на обучението по математика – подготовка на учителите на 21 век, информатизация на образованието).
 • Проф. д-р Салаватова Самира Салиховна: Башкирски държавен университет, гр. Уфа, Башкирия (Методика на обучението по математика, математическо образование и иновационни подходи).
 • Доц. д-р Кристина Ковач: Университет Juhász Gyula, гр. Сегед, Унгария (професионално развитие на педагогическите специалисти, интегрирано обучение, обучение на студенти за учители на деца в ранна детска възраст).
 • Доц. дпн Наталия Мачинска: Държавен университет "Иван Франко" в гр.Лвов, Украйна (педагогика, превенция на бърнаут на учителите; андрагогика и акмеологически подход; съвременно предучилищно и началноучилищно образование).
 • Доц. д-р Бактыбаев Жанат Шаймуратович, Казахски национален университет "Ал-Фараби", г.Алмата, Република Казахстан ( Педагогика. Теория и методика на профессионалного образования.
 • Доц. д-р Клаудиу Лънгъ: Университет в гр. Питещ, Румъния (Педагогика на образованието и мениджмънт).
 • Доц. д-р Делия Доминика- Университет в гр. Питещ, Румъния: (комуникации, журналистика, връзки с обществеността; организационни и образователни комуникации).
 • Доц. д-р Едмонд Бичоку, Университет „Александър Джувани“ – гр. Елбасан, Албания. Член на Албанската олимпийска академия (Иновативни подходи в обучението по физическо възпитание и спорт във висшето образование).
 • Доц. д-р Дубинина Дина Николаевна: Беларуски държавен педагогически университет "Максим Танк", гр.Минск, Беларус (Предучилищна педагогика и психология. Речево развитие на децата в предучилищна възраст, игрови технологии).
 • Доц. д-р Илиана Огнянова Петкова: Софийски университет "Св.Климент Охридски", Факултет по педагогика, гр. София, Република България (1.2. Педагогика Професионално образование, Подготовка и квалификация на учителя).
 • Проф. дпн Антония Кръстева – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, Република България (Дидактика на училищното образование. Възпитание и обучение, Интерактивни методи и техники. Екипно обучение. Педагогическа диагностика. Образователни технологии. Развиване на критическо мислене).
 • Проф. дн Марианна МандеваВеликотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, Република България (Методика на обучението по български език и литература – 1.-4. клас. Съвременни образователни политики, ограмотяване, лингвометодическа подготовка).
 • Проф. дн Мариана Гърмидолова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, Република България (Теория и история на изобразителното изкуство. Методика на обучението по изобразително изкуство в училище. Разработване на учебници и учебни помагала).
 • проф. д-р Милена Алексиева – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, Република България (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт, Детско-юношески спорт, Адаптирана физическа активност, Спортове за рекреация).
 • Проф. д-р Стела Дерменджиева Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, Република България (Методика на обучението по география и по икономика. Гражданско образованиe, географско краезнание, дидактически проблеми на учебното съдържание и взаимодействие, иновационни методи и технологии на обучение).
 • Доц. д-р Стоянка Георгиева-Лазарова – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, Република България (Теория на възпитанието и дидактика. Педагогика на 21 век. Информационни и комуникационни технологии в образованието, дигитализация на образованието: дистанционно обучение, електронно обучение, електронни учебници. Разработване на дигитални дидактически средства).
 • Доц. д-р Рени Христова-Коцева – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, Република България (Предучилищна педагогика, педагогика на ранното детство, полова идентификация, интерактивни педагогически технологии).
 • Доц. д-р Марияна Николова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий, Факултет "Математика и информатика", гр. Велико Търново, Република България (Методика на обучението по информационни технологии. Дигитална трансформация на образованието. Активни методи на обучение).
 • Доц. д-р Виолета Георгиева Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, Република България (Дидактика на историята 5.–12. клас, педагогика на наследството, устна история, гражданско образование, проектно-базирано обучение).
 • Доц. д-р Димка Димитрова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, Република България (Методика на обучението по български език (5-12 кл.). Обучение в текст и чрез текст; диагностика на компетенциите по български език; методика на формиране на рецептивни и общоучебни умения).
 • Доц. д-р Силвия Великова – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, Република България (Методика на обучението по английски език, психолингвистика, стратегии за изучаване на език, рефлексия и самооценяване в обучението на преподаватели по съвременни езици).

инж. Тоня Христова - технически секретар на списанието


АДРЕС НА РЕДКОЛЕГИЯТА:

 • Департамент "Продължаващо образование и допълнителна квалификация" към
 • ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
 • бул. „Христо Ботев“ N 19, Велико Търново – 5000
 • Сп. “Образование и квалификация“: depok@ts-uni.vt.bg

 • Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“
 • ул. „Теодосий Търновски“ № 2,
 • 5003 , гр. Велико Търново (тел. 062 618 295)
СПОДЕЛИ В