Рецензиране

Начало Към авторите Етичен кодекс Рецензиране Международна редакционна колегия Броеве EN


Анонимно рецензиране


ДВОЙНО ВЪНШНО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ за сп. „Образование и квалификация“ (ПРОЦЕДУРА)

ИНДЕКСИРАНЕ И РЕФЕРИРАНЕ

Списание „Образование и квалификация“ се издава от 2019 г. и е индексирано в международни бази данни. Затова първият етап от процедурата за приемането на дадена статия за печат е именно оценяването и евентуалното връщане за дооформяне на техническите параметри на предложената публикация (обем, структура, стил, техники за цитиране, шрифт, транслитерация в библиографията и пр.) съобразно ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА СПИСАНИЕТО.

РЕЦЕНЗИРАНЕ

Международната редакционна колегия създава за всеки брой на списанието Борд от анонимни рецензенти. В него привлича известни учени в областите на педагогическата наука за осъществяване на външно двойно анонимно рецензиране на всяка от постъпилите статии. Главният редактор заличава името на автора от текста на материала и от свойствата на електронния файл, след което предоставя предложената статия на двама рецензенти. В хода на оценяването те попълват специалния формуляр рецензия, като в заключителната му част посочват еднозначно мнение, дали предложената разработка да се отхвърли или приеме (без поправки, с необходими поправки и без повторно рецензиране или за повторно рецензиране след препоръчани, необходими корекции). В случай, че един от двамата рецензенти е отхвърлил статията, главният редактор я предоставя за оценяване и на арбитър, чиято положителна оценка е необходимото условие за продължаване на процедурата.

След постъпването на рецензионните формуляри в редколегията главният редактор уведомява автора за мнението на рецензентите и, ако е нужно, му предоставя заключителната част от рецензията („Препоръки и обща оценка“) за извършване на нужните корекции. Авторът връща новата редакция на статията си в двуседмичен срок. В текста се добавят имената на автора и афилиацията му, извършва се предпечатната подготовка и авторът получава вече странираната си статия, за да я авторизира за публикуване. Това е последната възможност за нанасяне на (вече само дребни) корекции.

Международната редакционна колегия решава относно окончателното приемане на разработките за публикуване. Тя има право да отхвърли някои от двойно рецензираните разработки, ако редакторите установят несъответствие с целите на списанието или нарушение на горе споменатите критерии.

СПОДЕЛИ В