Етичен кодекс

Начало Към авторите Етичен кодекс Рецензиране Международна редакционна колегия Броеве EN


ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА СПИСАНИЕ "ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ",

издание на Департамент продължаващо образование и допълнителна квалификация към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Целта на тези етични правила е осигуряване спазването на високи етични стандарти, възприети както в националните научни среди, така и в международната научна общност.

 1. Настоящите етични правила се прилагат в отношенията на Международната редакционна колегия на списание "ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ" и авторите в изданието.
 2. Етичните правила регулират отношенията на Международната редакционна колегия и членовете на Борда от анонимни и независими рецензенти, определени за анализиране на представени за публикуване трудове.
 3. Международната редакционна колегия на списанието изисква от своите автори да предлагат научни статии, които да са:
  • 3.1. оригинални разработки – самостоятелни или в съавторство;
  • 3.2. ясно да са разграничени приносите и отговорностите от авторския колектив при статия в съавторство;
  • 3.3. написани с уважение към научните достижения на цитираните автори;
  • 3.3. разработени в съответствие със стандарта за писане на статия, приет в списание "Образование и квалификация", по отношение на цитиранията и позовавания, съставляващи приложение към тези етични правила.
 4. Авторът на статията, подписва писмена декларация, че неговата статия отговаря на тези етични правила и може да бъде публикувана в електронното издание на списанието.
 5. Статиите трябва да са представени за публикуване само в списание "Образование и квалификация" (Авторът подписва в същата декларация, че статията не е представяна или публикувана в друго издание).
 6. Главният редактор или упълномощен от него член на Международната редакционна колегия организира рецензирането на постъпилите ръкописи като:
  • 6.1. възлага на двама членове в Борда от анонимни и независими рецензенти да преценят представената за публикуване статия;
  • 6.2. всеки от рецензентите подписва декларация, че няма конфликт на интереси със съответния автор и не е предубеден към неговите научни качества.
 7. Авторите на статиите, публикувани в списание "Образование и квалификация", носят отговорност за оригиналността и научните приноси на своите публикации.
 8. Международната редакционна колегия дава съгласие за публикуване в електронното списание само на труд, получил недвусмислена положителна оценка от двамата членове в Борда от анонимни и независими рецензенти, ангажирани в процедурата по оценяването му.
 9. Публикацията може да се връща на автора с писмено обосновавана преценка от главния редактор за отстраняване на пропуските или за основно преработване, когато:
  • 9.1. главният редактор или някой от членовете на Международната редакционна колегия установи, че представеният труд не покрива минималните изисквания за научен принос;
  • 9.2. рецензент/-ите имат препоръки и забележки, които са лесно отстраними;
 10. Международната редакционна колегия има право да не публикува постъпили материали при следните случаи:
  • 10.1. не се публикуват трудове, които съдържат нападки или неуважителен тон към работата на други автори.
  • 10.2. не се публикуват трудове, които са в отклонение от принципа на научната добросъвестност, излагат явно пристрастни политически позиции.
  • 10.3. не се публикуват трудове, които се отклоняват както с изводите си, така и със своя тон от основните ценности на Конституцията на Република България.
 11. С случай на непубликуване на постъпили материали или връщане на материали за коригиране се съблюдават най-високите стандарти за опазване авторитета на авторите като аргументирано се обясняват причините и се водят спорове посредством задълбочени научни аргументи.
 12. Главният редактор има право да възложи за допълнително становише по оригиналността и научната стойност на публикация, чиито автор в писмено възражение обстойно е аргументирал нейните качества.
 13. Международната редакционна колегия не предоставя на трети лица информация за непубликувани трудове.
 14. Всеки автор има правото сам да оттегли представения за публикуване труд най-късно един месец след датата на изпращането му в Редакцията.
 15. Международната редакционна колегия обсъжда всички сигнали за нарушение на тези етични правила в публикувани статии и предприема действия за коректност:
  • 15.1. Изисква от съответния автор писмено становище по сигнала.
  • 15.2. Ако Международната редакционна колегия прецени, че е бил публикуван труд в нарушение на тези етични правила, писмено отправя извинение към своите читатели в следващия брой.

Авторите на статии, публикувани в списание "Образование и квалификация" декларират, че спазват етичните правила в своите публикации.

Декларацията до главния редактор на списанието може да се изтегли от TУК.

Декларация за спазване на Етичния кодекс

СПОДЕЛИ В