Към авторите

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

До бъдещите автори

Списание „Образование и квалификация“ е издание на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Излиза един път годишно в електронен вариант. При провеждане на научни форуми и конкурси списанието издава извънреден брой.

Желаещите да публикуват в списанието изпращат своите материали (заявка, резюме, статия) на Международната редакционна колегия по електронен път на адрес: depart-edu@ts.uni-vt.bg

При необходимост се изпраща книжно копие на статията на адрес:

 • 5000 Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 19
 • Департамент за образование и квалификация
 • на педагогически специалисти при ВТУ Св. св. Кирил и Методий"
 • сп. „Образование и квалификация“
 • каб. 707, Тоня Христова – технически секретар на списанието

Кандидатът за публикуване на научна разработка в списанието изпраща резюме на статията през цялата година чрез електронната поща на Международната редакционна колегия. Вложените в резюмето научни идеи се изпращат на двама анонимни, независими рецензенти, които изразяват становище за актуалността и значимостта на проблематиката и дават съгласие за анализиране на окончателно оформения материал. При положително становище на рецензентите бъдещият автор на списанието се уведомява да подготви и изпрати материали, оформени според изискванията на списанието.

Авторите, получили одобрение за публикуване в списанието, изпращат своята статия на електронната поща на списанието, придружена от заявка за спазване на Етичния кодекс на списанието (подписана и сканирана) до 10 април. Всеки ръкопис на статия подлежи на рецензиране от двама членове в Борда от анонимни и независими рецензенти. Те изготвят рецензии на статията в срок до 14 дни. Окончателният текст на статията (коригиран при необходимост) трябва да се изпрати най-късно до 10 май на текущата година. До 10 юни одобрените материали участват в процедура за подбиране на предложенията за годишния брой на списанието.

Международната редакционна колегия предоставя на Университетско издателство при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за публикуване в електронното списание само статии, за които авторът (авторите) са получили две положителни рецензии.

Стандарт за оформяне на статиите в списание „Образование и квалификация“

Публикациите в списанието са на български, руски или английски език.

Публикациите на български или чужд език задължително съдържат резюме и ключови думи на английски език.

ФОРМАТИРАНЕ:

 • Формат: word-document (.doc, .docx)
 • Шрифт/Font: Times New Roman Size:14
 • Формат: А4.
 • Полета: Горе: 2.5 cm; Долу: 2.5 cm; Ляво: 2.5 cm; Дясно: 2.0 cm; Ориентация: Портретно
 • Междуредие: 1,5 lines
 • Без рамка и номерация на страниците

Обем на статията: от 6 до 12 страници (включват заглавието и имената на автора/-ите на оригиналния език; с английски превод на заглавието, имената на автора/-ите, резюмето и ключовите думи; основен текст, включително литература, бележки под линия, илюстративен материал–таблици, фигури, схеми, чертежи, снимки; приложения).

Таблиците да имат информативен текст над тях, подравнен вляво, Size:12, обобщените данни в таблицата Size:11.

Фигури и графики: разполагат се центрирано; с информативен кратък текст под тях; Size:12.

Таблиците, графиките и фигурите се вграждат в Word файла независимо от вида на програмата, с която са създадени.

Илюстрации (снимки или др.):

 • Изображенията да имат резолюция 300–500 dpi.
 • Да имат кратък информативен текст.
 • Ако използваните изображения (снимки, схеми, рисунки) не са авторски, да се посочи в скоби източникът.

ТИТУЛНА СТРАНИЦА

Заглавие (на оригиналния език на публикацията): Font: Times New Roman, размер 16, bold, Caps Lock, без съкращения, центрирано. Оставя се един празен ред.

Имената на автора/авторите: собствено име и фамилия се изписват под заглавието в разгърнат вид; Font:Times New Roman, размер 14, bold, центрирани. Оставясе един празен ред.

Заглавие (на английски език):Font: Times New Roman, размер 16, bold, Caps Lock, без съкращения, центрирано. Оставя се един празен ред.

Имената на автора/-ите (на английски език): Font:Times New Roman, размер 14, bold, центрирани. Оставя се един празен ред.

Резюме (на английски език): до 200 думи: Font: Times New Roman, Size:11, Font style: Normal; Italic; First line: 0 mm

Ключови думи на английски език: до 8 думи, Font: Times New Roman, Size:11, Italic. Оставя се един празен ред.

Основен текст на статията: Font: Times New Roman, Size:14, Special: Firs line: 1,5 mm

СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ ТЕКСТ

Оставя се един празен ред след титулната информация. Текстът се структурира в основни части със задължителни подзаглавия:

 • ВЪВЕДЕНИЕ
 • МЕТОДОЛОГИЯ
 • РЕЗУЛТАТИ
 • ДИСКУСИЯ
 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 • БЕЛЕЖКИ (ако има такива). Бележките трябва да се използват при крайна необходимост и да бъдат идентифицирани в текста по посочения по-долу начин.
 • ЛИТЕРАТУРА
 • ЗА АВТОРА/авторите. Представят се следните данни на български и на английски език: трите имена, образователна и научна степен, академична длъжност, институция/месторабота, е-mail.

ЦИТИРАНЕ

Цитирането на източници от интернет без автор не се приема.

Бележките се въвеждат чрез горен десен индекс с арабски цифри. Те трябва да се обособят в раздел Бележки (Bold, 12, ляво) след основния текст на статията. След справката Бележки и празен ред се помества използваната Литература по темата (Bold, 12, ляво).

Подреждането на източниците е по азбучен ред на фамилното име на автора, без номериране, без празни редове между отделните публикации.

Всяко библиографско описание на кирилица изцяло се изписва повторно с латински букви (транслитерира се) съобразно Закона за транслитерацията (ДВ,бр. 19 от 13 март 2009 г., изм. ДВ, бр.68 от 2 август 2013г.).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИТЕРАТУРАТА

Цитирането на литературните източници авторът извършва в съответствие с изискванията на системата АРА (American Psychlogical Association).

ПРИМЕРИ ЗА БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ:

Монография:

Цонкова, Д. (2007). Теория и методика на физическото възпитание. Велико Търново: Университетскоиздателство „Св. св. Кирил и Методий“. // Tsonkova, D. (2007). Teoria i metodika na fizicheskoto vazpitanie. Veliko Tarnovo: Universitetsko izdatelstvo “Sv. sv. Ciril i Metodiy”.

Цитира се в текста: (Цонкова 2007). Посочване на номера на страницата става след двоеточие: (Цонкова 2007: …).

Цонкова, Д., М. Петкова (2014). Дидактическо осигуряване на учебния процес по физическо възпитание и спорт. София: Star Way. // Tsonkova, D., M. Petkova (2014). Didaktichesko osiguryavane na uchebnia protses po fizichesko vazpitanie i sport. Sofia: Star Way.

Цитира се в текста:(Цонкова, Петкова 2014: ...)

Trott, М., М. Laure, S. Windeck (1993). Sense Abilities: Understanding Sensory Integration. Tucson, Ariz.: Therapy Skill Builders.

При голям брой автори се изписва първият автор и след него „и др.“

При повече източници от един автор в една и съща година – с поредна латинска буква до годината:

Петрова, В. (2012b). Развитие на речта в предучилищна възраст. Велико Търново: Слово. // Petrova, V. (2012b). Razvitie na rechta v preduchilishtna vazrast. Veliko Tarnovo: Slovo.

Цитира се в текста: (Петрова, 2012b:...).

Списания и сборници:

Вълова, Т. (2014). Учителски мрежи и професионално развитие. Педагогика, № 1, 17–29.// Valova, T. (2014). Uchitelski mrezhi i profesionalno razvitie. Pedagogika, № 1, 17–29.

Цитира се в текста: (Вълова 2014:…).

Симеонова, K. (2010). Историческо развитие на теорията за предприемачеството. Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 87–107.// Simeonova, K. (2010). Istorichesko razvitie na teoriyata za predpriemachestvoto. Godishna universitetska nauchna konferentsiana NVU “Vasil Levski”. Veliko Tarnovo: Izdatelski kompleks na NVU “VasilLevski”, 87–107.

СТАТИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА, ако авторът:

 • а) познава и приема Етичните правила на списание „Образование и квалификация“, като с декларация дава писменото си съгласие за публикуване на своята статия в електронен вариант;
 • б) изучава и спазва изискванията за оформяне на статията, разработени от членовете на Международната редакционна колегия в съответствие със стандартите на световната система за рефериране, индексиране и оценяване, приети от Съвета на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;
 • в) представя за обсъждане окончателния вариант на своята статия пред педагогическия/научно-методическия колектив на институцията, в която работи, и получи писмено решение с предложение до Международната редакционна колегия за нейното публикуване в сп. „Образование и квалификация“.
 • г) получи две положителни рецензии от членове на Борда от анонимни и независими рецензенти – един външен и един вътрешен;
 • д) участва в творчески семинар с авторите на статии от подготвяния за печат брой и спазва взетите на семинара решения.

Авторски колектив, 2019

 • Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019
 • гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ № 2
СПОДЕЛИ В