Практикум „Работилница за топено стъкло“

на тема: ТРАДИЦИОННИ ТЕХНИКИ ПРИ ТОПЕНОТО СТЪКЛО – ОГЪВАНЕ, СЛЕПВАНЕ И ОТЛИВАНЕ (ФЮЗИНГ, СЛЪМПИНГ И КАСТИНГ) В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО

Тематична рамка на работната програма: „Работилница за топено стъкло“ се организира от ДЕПОКПС и Катедра „Стенопис“ при Факултета по изобразително изкуство на ВТУ. Значителният интерес към „топлите“ техники на стъклото е оправдан от обстоятелството, че подобни работилници и уъркшопове в страната и в целия балкански регион се реализират твърде рядко, поради липса на подходяща база. 

Тематичните акценти в програмата са проектирани в цикъл лекции, демонстрации и практики. Обхващат проблеми, свързани с традиционните методи за огъване, слепване и отливане на стъкло, исторически аспекти, мястото на стъклото в съвременното изкуство, като и теми, свързани с технологиите на обработка, пещи, инструментариум и материали.

Практико-приложната част от практикума осигурява на завършилите умения за работата с топено стъкло (фюзинг, слъмпинг и кастинг) и други силикатни материали, както и умения за екипна работа в студия за топено стъкло.

„Работилницата за топено стъкло“ обогатява познанията за „топлите“ техники при работа със стъкло, мястото на стъклото в съвременното изкуство и осигурява възможност за успешна професионална и творческа реализация на завършилите обучението.

Форма на обучение: частично присъствена (24 присъствени и 8 неприсъствени часа)

Брой часове и квалификационни кредити: 32 часа (2 кредита)

Време на провеждане: средата на м. януари, началото на м. юни, м. юли, третата седмица на м. септември (при допълнително договаряне на дати)

Ръководител на програмата: доц. Борис Желев Георгиев

Преподавателски екип: доц. Борис Желев Георгиев, гл. ас. д-р Анастасия Венкова Тонкова, ас. Даниел Георгиев Иванов

Възможност за комуникация: borisjelev@ts.uni-vt.bg, borisjelev@gmail.com

СПОДЕЛИ В