Управление на ефективни екипи

Тематична рамка на програмата: Програмата е насочена към придобиване и усъвършенстване уменията за ръководене на екип; изграждане на ефективен екип; подпомагане на членовете на екипа да работят координирано и ефективно; постигане целите чрез лоялност, доверие и мотивация; справяне с проблемите в екипа.

Предназначение: за учители по всички учебни предмети, имащи ПКС или млади учители без ПКС

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: презентация

Ръководител на програмата: проф. д-р Милена Величкова Алексиева

Възможност за комуникация: milena.alexieva@gmail.com

СПОДЕЛИ В