Работа с деца в риск, с емоционално-поведенчески проблеми и приобщаващо образование

Тематична рамка на програмата: Запознаване с основните понятия, свързани с развитието на личността  и подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в училищна среда: привързаност и развитие, емоции, кризи във възрастовото развитие, риск и рисково поведение, фактории, причини и проявления на рисково и проблемно поведение. В обучителния курс са разгледани възможностите за изготвяне на оценка на риска на всяко дете или ученик, както и практически насоки при изготвяне на план за действие от училищни екипи за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съобразно Наредба за приобщаващото образование.  Подходи и методи за работа с деца в риск и с емоционално-поведенчески проблеми.

Предназначение: за пeдагогически специалисти, учители, възпитатели, педагогически съветници, училищни психолози, ресурсни учители, логопеди, имащи V – І ПКС или млади учители без ПКС

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: писмена разработка

Ръководител на програмата: гл. ас. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева

Възможност за комуникация: kzlatkova@gmail.com

СПОДЕЛИ В