Православната икона – богословие, историческо развитие, актуалност

Тематична рамка на програмата: Програмата цели да подпомогне учителите в осмислянето на православната богословска и културна традиции. Акценти в програмата са богословието на иконата, развитието на иконописната традиция през вековете, българският принос. Програмата цели да предложи базисни умения в херменевтичния прочит на църковното изображение посредством коментар върху образци от различни иконописни школи и традиции.

Предназначение: за учители от различни предметни области, имащи ПКС и млади учители без ПКС.

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: . март – април (или по договаряне на дати)

Програмата завършва с: писмена тематична разработка и/или изработване на компютърна презентация

Ръководител на програмата: доц. д-р Мариян Богоев Стоядинов

Възможност за комуникация: stoyadinovmariyan@gmail.com

СПОДЕЛИ В