Подходи за работа в мултикултурна образователна среда

Тематична рамка на програмата: Програмата е насочена към прецизиране на понятията култура, мултикултурна среда, етноцентризъм, етнорелативизъм, интеркултурно образование; към анализ на социалните влияния в създаването на стереотипи, предразсъдъци и дискриминационни нагласи и към апробиране на упражнения за тяхното преодоляване.

Предназначение: за учители от всички предметни области

Форма на обучение: присъствена или частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: през учебната година

Програмата завършва с: решаване на казус

Ръководител на програмата: проф. д-р Даниела Христова Тасевска

Възможност за комуникация: taseffska@gmail.com

СПОДЕЛИ В