Педагогическо взаимодействие и междуиституционално сътрудничество

Тематична рамка на програмата: Курсът цели да запознае учителите, директорите и педагогическия персонал с основните форми на взаимодействие в учебно-възпитателните институции. Ориентиран е към практически приложими съвременни форми на сътрудничество, с цел повишаване качеството и ефективността от учебно-възпитателния процес, отговорности и ангажименти на отделните страни, изготвяне на стратегически документи, оценки на потребностите и план за развитие. 1. Педагогическо взаимодействие –

същност и основни форми; 2. Функции и отговорности на отделните институции и служби; 3. Изграждане на партньорства в образователните институции и екипи за сътрудничество; 4. Изготвяне на оценка на случай и разработване на план за действие.

Предназначение: за начални учители и учители в основен курс на обучение, възпитатели, психолози, социални педагози, педагогически персонал, млади учители без ПКС

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: писмена разработка по предварително зададена тема

Ръководител на програмата: гл. ас. д-р Мариела Петкова Тодорова-Колева

Възможност за комуникация: mariela_vt@abv.bg; mariela@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В