Педагогиката на Мария Монтесори за саморазвитието на детската личност

Тематична рамка на програмата: Основните насоки в програмата са ориентирани към популяризиране, разпространение и прилагане на Монтесори идеите и принципите, към подобряване условията на образователната среда, необходими за пълноценното развитие на личностния потенциал на децата от предучилищна възраст. Обучението е ориентирано към детски учители, ресурсни учители и учители от център за специална образователна подкрепа – иноватори в своята педагогическа дейност за работа с деца на различно познавателно, социално, емоционално и двигателно равнище. В практическо отношение акцентите в програмата са насочени към възможност за усъвършенстване на педагогическите компетентности на младите учители за надграждане идеите на съществуващата система и прилагане на концептуалните принципи на Монтесори педагогиката в предучилищното възпитание и обучение.

Предназначение: за детски учители, начални учители, учители в прогимназиален етап на основно образование, възпитатели, социални педагози, ресурсни учители, учители от център за подкрепа за личностно развитие, за учители имащи  V и ІV ПКС или млади учители без ПКС

Форма на обучение: присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ (корпус 5) или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: портфолио, съдържащо индивидуална учебна програма по основните дейности/упражнения от обучаващите центрове по метода на Монтесори.

Ръководител на програмата: проф. дпн Антония Тонева Кръстева

Възможност за комуникация: a_krasteva@mail.bg

СПОДЕЛИ В