Основни християнски изповедания – православие, римокатолицизъм, протестантизъм

Тематична рамка на програмата: Програмата запознава учителите с основните вероизповедни системи в християнството, които са структуроопределящи за културната идентичност на Европа и в частност – на България. Акценти в програмата са процесите, довели до обособяването на всяко от визираните изповедания, фундаменталните богословски прилики и различия, културната специфика и съвременното състояние.

Предназначение: за учители от различни предметни области, имащи ПКС и млади учители без ПКС.

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: . март – април (или по договаряне на дати)

Програмата завършва с: писмена тематична разработка и/или изработване на компютърна презентация

Ръководител на програмата: доц. д-р Мариян Богоев Стоядинов

Възможност за комуникация: stoyadinovmariyan@gmail.com

СПОДЕЛИ В