Организация и реализация на диагностичните изследвания

Тематична рамка на програмата: Образователните цели на програмата се свеждат до запознаване с основните съвременни методи, технологии и модели за провеждане на диагностични изследвания, тяхната конкретизация и приложение в условията на педагогическата практика. В практическо отношение акцентите в програмата са насочени към технологичните процедури при организирането и реализирането на диагностичните изследвания, към анализ и оценка на получените данни и вземане на адекватни за педагогическата практика решения.

Предназначение: за детски учители, начални учители, учители в прогимназиален етап на основно образование, възпитатели, социални педагози, ресурсни учители, учители от център за подкрепа за личностно развитие, за учители имащи  V и ІV ПКС или млади учители без ПКС

Форма на обучение: присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ (корпус 5) или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: писмено представяне (курсова работа) на технологични решения при реализиране на диагностични изследвания

Ръководител на програмата: проф. дпн Антония Тонева Кръстева

Възможност за комуникация: a_krasteva@mail.bg

СПОДЕЛИ В