Новите религиозни движения – произход, особености, превенция

Тематична рамка на програмата: Програмата е посветена на една реална съвременна алтернатива в мирогледното формиране на детето и младия човек. Религиозните феномени, които специалистите наричат „нови религиозни движения” или „култове”, а неспециалистите – „секти” имат своето място в българската социална структура през последните десетилетия. Програмата запознава с генезиса, типологията и характеристиките на някой и най-популярните нови религиозни движения. 

Предназначение: за учители от различни предметни области, имащи ПКС и млади учители без ПКС.

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: . март – април (или по договаряне на дати)

Програмата завършва с: писмена тематична разработка и/или изработване на компютърна презентация

Ръководител на програмата: доц. д-р Мариян Богоев Стоядинов

Възможност за комуникация: stoyadinovmariyan@gmail.com

СПОДЕЛИ В