Методика на превантивно-корекционна и възпитателна работа

Тематична рамка на програмата: Понятийни схеми и основни подходи на превантивната  педагогика. Практически подходи към превъзпитанието на  малолетните и непълнолетни  извършители на противообществени прояви. Фактори обуславящи спецификата на превантивно-педагогическия процес.  Специфични особености на превантивно-корекционната и възпитателна работа. Жизненият свят на юношата – личностни особености и девиантно поведение.

Предназначение: за пeдагогически специалисти, учители, възпитатели, педагогически съветници, училищни психолози , ресурсни учители, логопеди, имащи V ПКС или млади учители без ПКС

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ

Време на провеждане: май - юни

Програмата завършва с: писмена разработка

Ръководител на програмата: гл. ас. д-р Георги Петров Георгиев

Възможност за комуникация: georgiew_gp@abv.bg

СПОДЕЛИ В