Инструментите на Едуард де Боно за стимулиране на детското мислене

Тематична рамка на програмата: Основните насоки в програмата са ориентирани към запознаване и прилагане на инструментите на Едуард де Боно за развиване способността за творчество и най-вече на уменията на учениците да мислят, да решават познавателни и социални задачи, да творят. В практическо отношение акцентите в програмата са насочени към прилагане на инструментите на Едуард де Боно за конструктивно, творческо развитие личността на ученика. Дава се възможност за усъвършенстване на педагогическите компетентности на учителите за прилагане на концептуалните инструменти на Боно за развиване на творческото мислене на учениците.

Предназначение: за детски учители, начални учители, учители в прогимназиален етап на основно образование, възпитатели, социални педагози, ресурсни учители, учители от център за подкрепа за личностно развитие, за учители имащи  V и ІV ПКС или млади учители без ПКС

Форма на обучение: присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ (корпус 5) или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: писмено представяне (курсова работа), съдържаща познавателни или социални задачи, насочени към творческото мислене на учениците

Ръководител на програмата: проф. дпн Антония Тонева Кръстева

Възможност за комуникация: a_krasteva@mail.bg

СПОДЕЛИ В