Интердисциплинарен подход към формирането на ключови компетентности като резултат на училищното обучение

Тематична рамка на програмата: Теоретичното и приложно обучение е насочено към развиване на професионалните компетентности на учителите за планиране (на база новата нормативна рамка спрямо училищното обучение в различните етапи и степени), реализиране (основано на съвременните концепции за преподаване и учене) и дидактико-методически ситуативен анализ на тематични области, чието преподаване е в обвързаност с формирането на ключови компетентности при изучаването на различни учебни предмети. Теоретичната част на обучителната програма включва акценти върху пресечните тематични области в науката и тяхната проекция в училищното обучение, които предполагат различно тълкуване на традиционните граници между учебните предмети. Приложната част е в обвързаност с конкретиката на интегративните връзки между учебните предмети спрямо областите на компетентности и дейностите, насочени към придобиването на ключови компетентности в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Представя се методико-дидактически модел за бинарна урочна дейност.

Предназначение: за учители по общообразователна подготовка – География и икономика, История и цивилизация, Български език и литература, Човекът и природа, Човекът и обществото, имащи  пета/четвърта/трета/втора ПКС или са млади учители без ПКС; начални учители, възпитатели, директори/зам. директори; учители-ментори

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: писмена разработка, свързана с тематична обосновка на възможностите за интердисциплинарност по учебен проблем в избран клас/класове

Ръководители на програмата:

проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева

доц. д-р Петя Димитрова Събева

Възможности за комуникация:

проф. д-р Стела Дерменджиева -  s.malcheva@ts.uni-vt.bg; stela.dermendzhieva@mail.bg

доц. д-р Петя Събева - petiasabeva05@abv.bg

СПОДЕЛИ В