Иновации в спортните игри

Тематична рамка на програмата: Програмата разглежда проблема за повишаване ефективността на учебния процес чрез прилагане на иновационни форми и методи в спортните игри. Предлага се екипна организация в уроците по физическо възпитание и спорт във всички етапи на обучение. Това е една от формите, която отговаря на новите изисквания за иновации в образованието. Програмата разкрива преимуществата на спортните игри от гледна точка на тяхната популярност поради масовото им практикуване, състезателния им характер и емоционалният заряд, който носят.

Предназначение: за учители по всички учебни предмети, имащи ПКС или млади учители без ПКС

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: презентация

Ръководител на програмата: проф. д-р Милена Величкова Алексиева

Възможност за комуникация: milena.alexieva@gmail.com

СПОДЕЛИ В