Игровият подход в обучението по спортни игри

Тематична рамка на програмата: Голяма част от съвременните спортове са възникнали като игри. Въпреки, че съвременният спорт в цялото си многообразие изпълнява социална, развлекателна и комерсиална функция, той не е изгубил здравата си връзка с игрите. Често срещана практика е правилата на утвърдени спортове да се използват в игри, чиято цел е да се подготвят децата (или спортисти), или да съпътстват обучението в областта на друг вид спорт. Игровият подход към спортните игри, в контраст с традиционния подход, акцентира върху това, което ще направят обучаваните първо и после върху това, как да го направят. Още повече, че подходът към игрите позволява на учениците да открият какво да правят в нея, като са подтикнати да преживяват, а не под формата на дидактична лекция или друга форма да им бъде наложено определено решение.

Предназначение: за учители по всички учебни предмети, имащи ПКС или млади учители без ПКС

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 кредит)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: по договаряне на дати

Програмата завършва с: презентация

Ръководител на програмата: проф. д-р Милена Величкова Алексиева

Възможност за комуникация: milena.alexieva@gmail.com

СПОДЕЛИ В