Географското познание в учебните предмети "Човекът и природа" и "Човекът и общество"

Тематична рамка на програмата: Съдържателните акценти в обучението са насочени към проекцията на промените в нормативната рамка спрямо географското познание в двата интегративни учебни предмета в начален етап; дидактическите специфики в организацията на обучението – целеполагане, преподаване на учебното съдържание, свързано с географското познание, методика за работа с учебните помагала и с географската карта; учебно-игровата дейност като дидактическа технология при изучаване на динамичните промени в природата и обществото.

Предназначение: за начални учители, възпитатели, учители по география и икономика, имащи пета/четвърта/трета/втора ПКС или са млади учители без ПКС; учители-ментори

Форма на обучение: частично присъствена

Брой часове и квалификационни кредити: 16, 32 часа (1, 2 кредита)

Място на провеждане: ВТУ или по договаряне

Време на провеждане: месеци септември – октомври (по договаряне на дати)

Програмата завършва с: писмена тематична разработка

Ръководители на програмата:

проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева

доц. д-р Петя Димитрова Събева

Възможности за комуникация:

проф. д-р Стела Дерменджиева -  s.malcheva@ts.uni-vt.bg; stela.dermendzhieva@mail.bg                                            

доц. д-р Петя Събева - petiasabeva05@abv.bg

СПОДЕЛИ В