Интердисциплинарни обучения

Насърчаване на четенето – подготвителна група за училище

Управление на времето, разполагане на процеси във времето, планиране на дейността

Организация и реализация на диагностичните изследвания

Онтологическото възпитание

Съвременни технологии за електронно обучение

Разработване и управление на проекти в сферата на образованието

Използване на графичния дизайн при разработване на дидактически материали

Oбучение с мобилни технологии

Усъвършенстване на ключови дигитални компетентности у учениците чрез интердисциплинарното обучение

Активните методи като образователна технология

Инструменти за създаване на електронни уроци с помощта на нелинейни презентации

Инструменти за използване на софтуерни офис системи в помощ на учителя

Създаване на професионално портфолио на учителя в електронен вид

Проектиране и разработване на мултимедийни образователни игри

Овладяване на стратегии за учене

Работа с дигитални дидактически средства

Интерактивна бяла дъска в обучението

Облачни технологии за обучение в дигитална среда

Информационни системи

Педагогиката на Mария Mонтесори за саморазвитието на детската личност

Инструментите на Едуард де Боно за стимулиране на творческото/креативното мислене на учениците

Иновационни технологии за активно учене

Рефлексивен подход – рефлексивни практики в обучението

Организация и реализация на диагностичните изследвания

Приобщаващо образование и ко-обучение

Приобщаващо образование и обучение на деца и ученици от аутистичния спектър на развитие

Методика на превантивно-корекционна и възпитателна работа

Социалнопедагогическа работа с деца в конфликт със закона

Активно учене – интеграция на знания и емоции в образователния процес

Мотивация за учене при ученици с различна степен на обучаемост 

Приложна етика

Таксономии в обучението 

Професионално портфолио на учителя – технология на изграждане

Методи за формиране на критическо мислене (по програмата “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” (RWCT - Reading and Writing for Critical thinking)

Представяне на модел във връзка с планиране на учебната дейност за адаптиране на стратегии от международната програма RWCT (развитие на критическото мислене чрез четене и писане)

Интердисциплинарен подход към формирането на ключови компетентности като резултат на училищното обучение

Антидискриминационни политики и практики в образователната система - европейски измерения и национални перспективи

Работа със среда за визуално програмиране Scratch 2

Графичен дизайн

Портфолио на учителя

Формиране на екологични компетентности чрез интерактивни методи и технологии в часа на класа

Менторството като двустранен педагогически процес

СПОДЕЛИ В