Учители наставници. Менторство

Съвременни образователни технологии в обучението по математика – приложни аспекти

Наставничество на млади учители

Съвременни образователни технологии в обучението по математика – приложни аспекти

Богатствата на българската народна култура

Делници и празници на етнокултурните групи

Педагогиката на Mария Mонтесори за саморазвитието на детската личност

Съвременни научни изследвания и дискусии по проблеми на новата история на България (ХVІІІ-ХХ в.) с оглед приложението им в обучението по история и цивилизация

Балкански страни. Политическа и стопанска география

Политическа карта на Eвропа

Стопанско развитие на регионите в Eвропа, Aзия и Aмерика

Балкански страни. Политическа и стопанска география

География на страните по континенти в прогимназиален етап

Географски региони в Eвропа, Aзия и Aмерика 

Грамотност, познание и образование в средновековна Европа VIII–XV в.

Графическите организатори в обучението по география и икономика 

Обучението по „География на континентите и страните” в прогимназиален етап

Гражданското образование – иновации и интерактивност на преподаване в условията на новия държавен образователен стандарт

Професионално портфолио на учителя по география и икономика – технология на изграждане

Екипната и груповата работа в обучението по география и икономика

Прилагането на работни листи в обучението по география и икономика – същност, съдържание и приложимост

Оценяване и избор на учебник по география и икономика

Електронните образователни ресурси в географското обучение в прогимназиален етап

Географското познание в учебните предмети "Човекът и природа" и "Човекът и общество"

Изучаване географията на родния край – варианти за интердисциплинарна организация на планирането и провеждането на обучението

Дейностите в обучението по география и икономика

Потенциалът на учебния предмет „Човекът и обществото“ за гражданска образованост

Проблеми и перспективи пред туристическото райониране в България

Актуални проблеми пред административно-териториалното устройство България

Информационно обезпечаване на регионалните географски изследвания

Социологизация на географското образование

Застаряване на населението в България и неговото отражение върху общественото здраве

Методи за формиране на критическо мислене (по програмата “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” (RWCT - Reading and Writing for Critical thinking)

Представяне на модел във връзка с планиране на учебната дейност за адаптиране на стратегии от международната програма RWCT (развитие на критическото мислене чрез четене и писане)

Интердисциплинарен подход към формирането на ключови компетентности като резултат на училищното обучение

Менторството като двустранен педагогически процес

СПОДЕЛИ В