Обществени науки, гражданско образование и религия

Възпитание в родолюбие и толерантност чрез обучението по история

Богатствата на българската народна култура

Грамотност, познание и образование в средновековна Европа VIII–XV в.

Делници и празници на етнокултурните групи

Съвременни научни изследвания и дискусии по проблеми на новата история на България (ХVІІІ-ХХ в.) с оглед приложението им в обучението по история и цивилизация

Аспекти на организацията на образователния процес по предметен цикъл „Философия”

Дидактически техники на обучението по философските предмети

Професионални компетенции и умения на учителя по философия

Диагностично-изследователска дейност на учителя по цикъл от предмети „ Философия”

Мотивационни подходи в преподаването по философия и гражданско образование

Приложна етика

Таксономии в обучението

Мултикултурност в обучението по история

Стратегии за развиване на критическо мислене в обучението по история

Комуникацията в обучението по история

Новата учебна документация за обучението по история

Проблеми и новости в обучението по история на средновековния свят

Развиване на специфични исторически умения за работа с разнообразни източници

Устната история като ресурс на съвременното образование

Успешно преподаване в условията на отворена информационно-образователна среда

Практическо приложение на Географските информационни системи (ГИС) в историческата география и изучаването на археологически паметници на културното наследство по история

Балкански страни. Политическа и стопанска география

Стопанско развитие на регионите в Eвропа, Aзия и Aмерика

Политическа карта на Eвропа

Балкански страни. Политическа и стопанска география 

География на страните по континенти в прогимназиален етап

Географски региони в Eвропа, Aзия и Aмерика 

Партийно-политическа система в България 1919-1944 г.

Периодът XV–XVII век в българската история. Проучвания, проблеми, дискусии 

Процесът на ислямизация и съвременни аспекти на етно-конфесионалната ситуация в България

Ислямът на Балканите и в България и проблемите на националната сигурност

Поклонението в християнството и в исляма

Антиосманската съпротива през XV–XVII век. Същност, прояви, спорни въпроси 

Българите и светите места през XV–XVII век (Йерусалим, Синай, Света гора)

Аспекти на културното развитие на българския народ през XV–XVII век (книжовен живот, изобразително изкуство, архитектура, художествени занаяти)

Методически аспекти на преподаването на профилиращите философски дисциплини във втори гимназиален етап

Работа с изявени ученици в часовете за избираемо обучение по философия 

Обучение в критическо мислене и творчество в часовете по философия

Германците и техният свят през XIX век

Европа през XV-XVII век: Ново време – нов човек

Европа през XVIII век – политика, икономика, култура

Дейностите в обучението по География на регионите и страните (IX клас) в условията на новата образователна реалност

Контент анализ и изграждане на интелектуални карти (Mind Map) в обучението по география и икономика

Графическите организатори в обучението по география и икономика

Интерактивни методи и техники в обучението по „География на континентите и страните” и „Географски региони в света и страни в тях”

Обучението по „География на континентите и страните” в прогимназиален етап

Гражданското образование – иновации и интерактивност на преподаване в условията на новия държавен образователен стандарт

Екологичното образование в условията на новия закон и държавния образователен стандарт

Професионално портфолио на учителя – технология на изграждане

Екипната и груповата работа в обучението по география и икономика

Прилагането на работни листи в обучението по география и икономика – същност, съдържание и приложимост

Оценяване и избор на учебник по география и икономика

Структурните компоненти на новите учебници по география и икономика – съвременни функции и възможности

Електронните образователни ресурси в географското обучение в прогимназиален етап

Географското познание в учебните предмети "Човекът и природа" и "Човекът и общество" 

Изучаване географията на родния край – варианти за интердисциплинарна организация на планирането и провеждането на обучението

Дейностите в обучението по география и икономика

Tоталитарнaта система и гражданските права и свободи

Българският партийно-политически елит (1879-1989 г.)

Градът и градското пространство в българските земи през XV-XVII век

Общество и всекидневен живот: общността в живота на българина през XV-XVII век

Потенциалът на обществените науки за развиване функционалната грамотност на учениците

Потенциалът на учебния предмет „Човекът и обществото“ за гражданска образованост

Проблеми и перспективи пред туристическото райониране в България

Актуални проблеми пред административно-териториалното устройство България

Информационно обезпечаване на регионалните географски изследвания

Социологизация на географското образование

Застаряване на населението в България и неговото отражение върху общественото здраве

Методи за формиране на критическо мислене (по програмата “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” (RWCT - Reading and Writing for Critical thinking)

Представяне на модел във връзка с планиране на учебната дейност за адаптиране на стратегии от международната програма RWCT (развитие на критическото мислене чрез четене и писане)

Власт и съпротива в комунистическа България

Българският комунизъм – история, съвременни дебати и преподаване в училище

Професионални компетенции и умения на учителя по философия

Институции на паметта

Религия и ценности

СПОДЕЛИ В