Математика. Информатика и информационни технологии

Компютърното моделиране в началното училище

Спрециализирана английска терминология в обучението по математика и информатика

Съвременни образователни технологии в обучението по математика – приложни аспекти

Компютърната графика в обучението на информационни технологии

Съвременни методически насоки и иновативни техники на преподаването по информатика и информационни технологии

Интелигентни системи в образованието

Спрециализирана английска терминология в обучението по математика и информатика

Objects-first подход в обучението по програмиране

Алтернативни офис софтуерни продукти

Проблеми от методиката на обучение по програмиране

Обектно ориентирано програмиране на C#

Съвременен C++

Съвременни образователни технологии в обучението по математика – приложни аспекти

Синергетичният подход в обучението по математика (5-10 клас)

Формиране на ключови компетентности при структурно-функционално моделиране в училищната математика (1 – 7 клас)

Иновативно обучение по Информатика и Информационни технологии с помощта на платформата Raspberry Pi 3

Пропедевтика на понятието уравнение в обучението по математика в 1. – 4. клас

СПОДЕЛИ В