Педагого-психологически взаимодействия и подкрепа

Организация и реализация на диагностичните изследвания

Изготвяне на анализ и план за действие за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие

Подходи и методи за работа с деца с проблемно поведение в училищна среда

Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Подходи и методи за работа в мултикултурна среда

Богатствата на българската народна култура

Грамотност, познание и образование в средновековна Европа VIII–XV в.

Активно учене – интеграция на знания и емоции в образователния процес

Мотивация за труд и професионален стрес при учителите

Прилагане на рефлексивния подход в обучението за стимулиране на творческата активност на учениците

Психологическа диагностика на индивидуалните особености на учениците и педагогическа оценка на участието им в образователния процес

Мотивация за учене при учениците с различна степен на обучаемост

Превенция на радикализацията в средното училище

Лидерство и управленски стилове

Стратегии за решаване на конфликти

Kак да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Интеркултурно образование

Европейска политика и национални приоритети в областта на интеркултурното образование

Педагогическо взаимодействие в начален и основен етап на обучение

Иновационни технологии за активно учене

Рефлексивен подход – рефлексивни практики в обучението

Tехнологии за развиване на творческите способности на учениците

Делници и празници на етнокултурните групи

Онтологическото възпитание

Антидискриминационни политики и практики в образователната система - европейски измерения и национални перспективи

Инструментите на Едуард де Боно за стимулиране на творческото/креативното мислене на учениците

Приобщаващо образование и ко-обучение

Приобщаващо образование и обучение на деца и ученици от аутистичния спектър на развитие

Методика на превантивно-корекционна и възпитателна работа

Социалнопедагогическа работа с деца в конфликт със закона

Активно учене – интеграция на знания и емоции в образователния процес

Мотивация за учене при ученици с различна степен на обучаемост 

Комуникацията в обучението по история 

Консултативни и професионално-диагностични компетентности на училищния психолог и педагогическия съветник в българските образователни институции

Потенциалът на учебния предмет „Човекът и обществото“ за гражданска образованост

Модел за работа с художествен текст (възприемане, разбиране, осмисляне, интерпретиране)

Развитие на творческото въображение в обучението по изобразително изкуство 

Арттерапевтични техники в обучението по изобразително изкуство

Интердисциплинарен подход към формирането на ключови компетентности като резултат на училищното обучение

Приобщаващото училище – обучение на децата и учениците със специални образователни потребности

Менторството като двустранен педагогически процес

СПОДЕЛИ В