Управление на педагогически системи

Педагогически технологии за обучение по български език на деца със специални образователни потребности в детската градина (съгласно Наредба за приобщаващо образование от 11.11.2016г.)

Специфика на допълнителното обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин (съгласно Наредба №6 от 11.08.2016г. за усвояване на българския книжовен език)

Управление на времето, разполагане на процеси във времето, планиране на дейността

Стратегически мениджмънт в образованието

Интелигентни системи в образованието

Спрециализирана английска терминология в обучението по математика и информатика

Съвременни образователни технологии в обучението по математика – приложни аспекти

Грамотност, познание и образование в средновековна Европа VIII–XV в.

Превенция на гръбначните изкривявания чрез средствата на физическото възпитание

Физическо възпитание и спорт за деца със специални образователни потребности

Развитие на творческото въображение в обучението по изобразително изкуство

Арттерапевтични техники в обучението по изобразително изкуство

Актуална учебна документация в средното училищно образование. Работа с данни, съобразно държавните образователни изисквания

Комуникации в системата на предучилищното и училищното образоване

Позитивна образователна среда за стимулиране на личностната изява на детето

Tехнология за вътрешен мониторинг на образователно-възпитателните дейности в детската градина

Антидискриминационни политики и практики в образователната система - европейски измерения и национални перспективи

Eфективност на училищния екип

Синдромът “Бърнаут“ – рискове на професионално изгаряне/стрес в учителската професия

Междуинституционално сътрудничество

Ефективно управление на образователните институции

Социалнопсихологически тренинг "Не на агресията в училище"

Работа в екип

Управление на образователни институции

Превенция на радикализацията в средното училище

Приобщаващото училище – обучение на децата и учениците със специални образователни потребности

Приобщаващото училище – обучение на децата и учениците със специални образователни потребности

Мениджмънт на ученическия клас – теория, методика, технология

Съвременни управленски технологии в образованието

Мотивация за труд и професионален стрес при учителя

Управление на проекти в образованието

Мениджърски компетенции в образованието

Симулативно обучение по предприемачество 

Финансово управление на образователните структури 

Лидерство и управленски стилове

Стратегии за решаване на конфликти

Управление на дисциплината в класната стая

Педагогическо взаимодействие в начален и основен етап на обучение

Делници и празници на етнокултурните групи

Инструментите на Едуард де Боно за стимулиране на творческото/креативното мислене на учениците

Eфективност на училищния екип

Мотивация за учене при ученици с различна степен на обучаемост

Гражданското образование – иновации и интерактивност на преподаване в условията на новия държавен образователен стандарт

Изучаване географията на родния край – варианти за интердисциплинарна организация на планирането и провеждането на обучението

Педагогическа практика „Утринна среща” в детската градина и началното училище

Вербална и невербална комуникация в детската градина и началното училище

Ефективно образование – стратегия за развитие на детската градина и на училището

Философия на Интеркултурното образование и преодоляване на стереотипи и предразсъдъци в детската градина и училището

Включване на семейството в детската градина и началното училище

Взаимодействието (детска градина – училище – семейство) в условията на мултикултурност

Мениджмънт на мултикултурна среда в занималнята и в класната стая 

Сътрудничество със социални партньори, институции и НПО в условията на мултикултурност

Подходът на мозайката в детската градина и началното училище

Електронни платформи в образованието

Артпедагогика в детската градина и началното училище

Мисловните карти за трансформиране на планирането в детската градина и началното училище

Изкуството и фотографията

Изкуството и дигиталните технологии

Проблеми и перспективи пред туристическото райониране в България

Актуални проблеми пред административно-териториалното устройство България

Информационно обезпечаване на регионалните географски изследвания

Методи за формиране на критическо мислене (по програмата “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” (RWCT - Reading and Writing for Critical thinking)

Представяне на модел във връзка с планиране на учебната дейност за адаптиране на стратегии от международната програма RWCT (развитие на критическото мислене чрез четене и писане)

Интердисциплинарен подход към формирането на ключови компетентности като резултат на училищното обучение

Управление на конфликти в образователната система

Директорът – мениджър на образователни институции

Графичен дизайн

Менторството като двустранен педагогически процес

СПОДЕЛИ В