Български език и литература. Чужд език

Обучение по български език в контекста на теориите за речевата дейност

Новите учебни програми по български език и предизвикателствата пред учителя по български език

Технология на дидактическите тестове в обучението по български език и литература

Развиване на умения за създаване на устен текст в обучението по български език и в обучението по литература

Ограмотяване на ученици от етнически малцинствени общности в България

Невродидактиката в обучението по съвременни езици. Многоезичие. Интерференции и трансфер

Европейска езикова политика. Многоезичие

Комуникацията в ранното обучение по английски език като чужд

Четене и писане на английски език като чужд в началното училище

Немски език в училищното образование в контекста на многоезичието

Езикови и психологически особености при обучението по български език в мултикултурна среда

Съвременни подходи в обучението по чужд език в началното училище (руски език)

Изучаване географията на родния край – варианти за интердисциплинарна организация на планирането и провеждането на обучението

Модел за работа с художествен текст (възприемане, разбиране, осмисляне, интерпретиране)

Представяне на модел във връзка с планиране на учебната дейност за адаптиране на стратегии от международната програма RWCT (развитие на критическото мислене чрез четене и писане)

Специфика на допълнителното обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин (съгласно Наредба №6 от 11.08.2016г. за усвояване на българския книжовен език)

Изучаване на български език от децата на българите в чужбина

Лицата на българския модернизъм. Зони на присъствие и многозначително отсъствие

Формиране на езикова грамотност на официалния български език като втори език - начална училищна възраст

Kултура на речта. Езиковедски и методически аспекти
СПОДЕЛИ В